Back to Top
Filters
Danh sách các bài viết trong chuyên mục Thần Học Căn Bản của Charles C. Ryrie
Tiêu đề
PHẦN I - MỞ ĐẦU - Chương 1 - NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA
Chương 2 - MỘT VÀI TIỀN GIẢ ĐỊNH
Chương 3 - VẤN ĐỀ THẨM QUYỀN
PHẦN II - ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG VÀ CHÂN THẬT. Chương 4: HIỂU BIẾT VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI
CHƯƠNG 5 - SỰ MẠC KHẢI  VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI
Chương 6 - NHỮNG SỰ TRỌN VẸN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Chương 7- NHỮNG DANH XƯNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Chương 8 - BA NGÔI HIỆP NHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Phần III: KINH THÁNH: ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN - Chương 9 SỰ MẶC KHẢI ĐẶC BIỆT
Chương 10: GIÁO LÝ CỦA KINH THÁNH VỀ SỰ SOI DẪN
Chương 11: NHỮNG SỰ LÌA BỎ GIÁO LÝ VỀ SỰ SOI DẪN CỦA KINH THÁNH
Chương 12: TÍNH KHÔNG SAI LẠC CỦA KINH THÁNH
Chương 13: TÍNH KHÔNG SAI LẠC VÀ NHỮNG LỜI DẠY CỦA ĐẤNG CHRIST
Chương 14: NHỮNG ĐOẠN KINH THÁNH KHÓ HIỂU
Chương 15: BỘ KINH ĐIỂN
Chương 16: VIỆC GIẢI NGHĨA KINH THÁNH
PHẦN IV: THIÊN SỨ - NHỮNG THẦN LINH PHỤC VỤ -- Chương 17: SỰ THỰC HỮU CỦA CÁC THIÊN SỨ
Chương 18: SỰ TẠO DỰNG THIÊN SỨ
Chương 19: BẢN CHẤT CỦA CÁC THIÊN SỨ
Chương 20: TỔ CHỨC CỦA CÁC THIÊN SỨ
Chương 21: CHỨC NĂNG CỦA CÁC THIÊN SỨ
PHẦN V: KẺ THÙ CỦA CHÚNG TA: MA QUỈ -- Chương 22: SỰ THỰC HỮU CỦA SATAN
Chương 23: SỰ TẠO DỰNG VÀ TỘI LỖI CỦA SATAN
Chương 24: NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA SATAN
Chương 25: THẾ GIAN CỦA SATAN
PHẦN VI: MA QUỈ: NHỮNG LINH Ô UẾ -- Chương 26: SỰ THỰC HỮU CỦA MA QUỶ
Chương 27: MA QUỶ RA SAO?
Chương 28: MA QUỶ LÀM GÌ?
PHẦN VII: CON NGƯỜI: HÌNH ẢNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI -- Chương 29: SỰ TIẾN HÓA VÀ NHỮNG CĂN NGUYÊN
Chương 30: KINH THÁNH VÀ NHỮNG NGUỒN GỐC
Chương 31: SỰ SÁNG TẠO CON NGƯỜI
Chương 32: CÁC PHƯƠNG DIỆN CỦA CON NGƯỜI
Chương 33: SỰ SA NGÃ CỦA CON NGƯỜI
PHẦN VIII: TỘI LỖI -- Chương 34: QUAN ĐIỂM THÁNH KINH VỀ TỘI LỖI
Chương 35: LỜI DẠY CỦA ĐẤNG CHRIST VỀ TỘI LỖI
Chương 36: SỰ DI TRUYỀN TỘI LỖI
Chương 37: SỰ QUY GÁN TỘI
Chương 38: NHỮNG TỘI CỦA CÁ NHÂN
Chương 39: CƠ ĐỐC NHÂN VÀ TỘI LỖI
PHẦN IX: JESUS CHRIST CHÚA CỦA CHÚNG TA -- Chương 40: ĐẤNG CHRIST TRƯỚC KHI NHẬP THỂ
Chương 41: SỰ NHẬP THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST
Chương 42: THÂN VỊ ĐẤNG CHRIST NHẬP THỂ
Chương 43: ĐẤNG CHRIST: ĐẤNG TIÊN TRI, THẦY TẾ LỄ VÀ VUA
Chương 44: SỰ TỰ BỎ MÌNH CỦA ĐẤNG CHRIST
Chương 45: SỰ VÔ TỘI CỦA ĐẤNG CHRIST
Chương 46: SỰ PHỤC SINH VÀ THĂNG THIÊN CỦA ĐẤNG CHRIST
Chương 47: NHỮNG CHỨC VỤ CỦA ĐẤNG CHRIST SAU KHI THĂNG THIÊN
PHẦN X: SỰ CỨU RỖI VĨ ĐẠI BIẾT BAO -- Chương 48: VÀI NHẬN ĐỊNH MỞ ĐẦU
Chương 49: TỪ NGỮ CỦA KINH THÁNH
Chương 50: SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐẤNG CHRIST
Chương 51: Ý NGHĨA SỰ CHẾT CỦA ĐẤNG CHRIST
Chương 52: MỘT VÀI KẾT QUẢ CỦA SỰ CỨU RỖI
Chương 53: NHỮNG LÝ THUYẾT VỀ SỰ CHUỘC TỘI
Chương 54: GIÁO LÝ VỀ SỰ LỰA CHỌN
Chương 55: PHẠM VI CỦA SỰ CHUỘC TỘI
Chương 56: ỨNG DỤNG CỦA SỰ CỨU RỖI
Chương 57: SỰ AN NINH CỦA TÍN ĐỒ
Chương 58: TIN LÀNH LÀ GÌ?
PHẦN XI: ĐỨC THÁNH LINH -- Chương 59: ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI?
Chương 60: ĐỨC THÁNH LINH TRONG THỜI CỰU ƯỚC
Chương 61: ĐỨC THÁNH LINH TRONG ĐỜI SỐNG CHÚA CHÚNG TA
Chương 62: ĐỨC THÁNH LINH NGỰ TRONG LÒNG
Chương 63: ĐỨC THÁNH LINH ẤN CHỨNG
Chương 64: ĐỨC THÁNH LINH LÀM BÁPTÊM
Chương 65: ĐỨC THÁNH LINH BAN ÂN TỨ
Chương 66: ĐỨC THÁNH LINH ĐẦY DẪY
Chương 67: NHỮNG CHỨC VỤ KHÁC CỦA THÁNH LINH
Chương 68: LỊCH SỬ GIÁO LÝ VỀ ĐỨC THÁNH LINH
PHẦN XII: “TA SẼ LẬP HỘI THÁNH TA” -- Chương 69: HỘI THÁNH LÀ GÌ?
Chương 70: TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA HỘI THÁNH
Chương 71: CÁC NGUYÊN TẮC VÀ/ HOẶC KHUÔN MẪU?
Chương 72: CÁC HÌNH THỨC QUẢN TRỊ HỘI THÁNH
Chương 73: CẤP LÃNH ĐẠO ĐỦ TƯ CÁCH CHO HỘI THÁNH
Chương 74: CÁC THÁNH LỄ CHO HỘI THÁNH
Chương 75: SỰ THỜ PHƯỢNG CỦA HỘI THÁNH
Chương 76: NHỮNG CHỨC VỤ KHÁC CỦA HỘI THÁNH
PHẦN XIII: NHỮNG VIỆC SẼ ĐẾN -- Chương 77: GIỚI THIỆU LAI THẾ HỌC
Chương 78: KHẢO LƯỢC THUYẾT HẬU THIÊN HY NIÊN
Chương 79: KHẢO LƯỢC THUYẾT VÔ THIÊN HY NIÊN
Chương 80: KHẢO LƯỢC THUYẾT TIỀN THIÊN HY NIÊN
Chương 81: GIAO ƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VỚI ÁPRAHAM
Chương 82: GIAO ƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VỚI ĐAVÍT
Chương 83: KHÁI LƯỢC CÁC BIẾN CỐ TƯƠNG LAI
Chương 84: THỜI KỲ ĐẠI NẠN
Chương 85: SỰ CẤT HỘI THÁNH LÊN
Chương 86: QUAN ĐIỂM SỰ CẤT LÊN TIỀN ĐẠI NẠN
Chương 87: CƯ DÂN TRONG THIÊN HY NIÊN
Chương 88: QUAN ĐIỂM SỰ CẤT LÊN TRUNG ĐẠI NẠN
Chương 89: QUAN ĐIỂM SỰ CẤT LÊN HẬU ĐẠI NẠN
Chương 90: THIÊN HY NIÊN
Chương 91: NHỮNG SỰ ĐOÁN XÉT TRONG TƯƠNG LAI
Chương 92: SỰ SỐNG LẠI VÀ SỐ PHẬN ĐỜI ĐỜI
PHẦN XIV: NHỮNG PHÂN ĐOẠN KINH THÁNH TRỌNG TÂM -- Chương 93: NHỮNG PHÂN ĐOẠN KINH THÁNH TRỌNG TÂM CHO BỘ MÔN THẦN HỌC
PHẦN XV:NHỮNG ĐỊNH NGHĨA -- Chương 94: MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA THẦN HỌC