Đối với Cơ Đốc nhân, thần học phải được xây dựng trên Kinh Thánh. Chúng ta công nhận chính Kinh Thánh ban những giáo lý của đức tin chúng ta. Kinh Thánh ban giáo lý không những bằng cách cung cấp những câu Kinh Thánh rõ ràng, mà còn bằng cách ban cho những nguyên tắc rõ ràng và những dữ kiện để từ đó, chúng ta đưa ra những lập luận diễn dịch, những lập luận quy nạp, hoặc những kết luận luận lý. Nhưng cơ sở cho toàn bộ thần học của chúng ta, bất luận được suy ra bởi cách nào đi nữa, vẫn phải bắt buộc là Kinh Thánh.

Trải nhiều năm tháng dạy dỗ, tôi đã cố gắng đòi hỏi sinh viên không những biết cách phát biểu đúng về một giáo lý, mà còn biết đâu là những phân đoạn Kinh Thánh chính để phát biểu giáo lý ấy.

Trong chương này, tôi muốn liệt kê những phân đoạn Kinh Thánh hữu ích kèm theo phần mô tả ngắn gọn đóng góp của chúng cho thần học. Nếu một người dùng được danh sách này theo cả hai hướng ấy thì đã nắm vững được Kinh Thánh và thần học. Tôi muốn dùng chữ “theo cả hai hướng” để nói rằng: (a) Nếu được giao một phân đoạn Kinh Thánh, người ấy có thể mô tả nội dung giáo lý chính của phân đoạn đó; và (b) nếu được hỏi xem một giáo lý nào đó được dạy ở đâu trong Kinh Thánh, thì có thể trích dẫn được những câu Kinh Thánh trưng dẫn quan trọng nhất.

Nếu đây là “dùng bản văn Kinh Thánh làm bằng chứng,” thì cũng cứ chấp nhận vậy đi. Có gì sai dâu?

Cả thần học tự do lẫn Tân Chánh thống đều vô cớ quở trách cách dùng chánh thống của bản văn bằng chứng. Rõ ràng, những câu Kinh Thánh được trích dẫn cẩn thận kia sẽ đem đến các giáo lý của thần học chánh thống, chứ không đem đến thần học tự do hay tân chánh thống…. Phái bảo thủ quả quyết việc trích dẫn Kinh Thánh chẳng qua chỉ là áp dụng đặc biệt việc “chú thích cuối trang,” vốn một thủ tục học thuật tiêu chuẩn…. Sự phản đối của thần học tự do và tân chánh thống đối với cách dùng bản văn kiểm chứng phản ảnh một định kiến thần học sâu đậm…. thì đúng hơn là bác bẻ phương pháp học thuật sai lầm….Danh sách thuần túy những câu Kinh Thánh kiểm chứng này không có giá trị gì trừ khi mỗi một câu được viết vào đó bởi công tác chú giải kinh lành mạnh…. Rất nhiều nhà thần học ngày trước đã mắc phải tội trích dẫn một câu Kinh Thánh Cựu Ước để chứng minh một điều gì đó nói đến sự cứu rỗi hay sự xưng công nghĩa, rồi giải luận điều ấy dường như thể đã rõ ràng và dễ hiểu như vấn đề trong sách Rôma và Galati vậy. Đây là một trong những đặc trưng đáng buồn nhất của những nhà thần học ngày trước, mà may mắn thay đã được sửa chữa bởi ý thức tốt hơn nhiều về sự mặc khải lịch sử và tiệm tiến; mà cũng không thể chối cãi được ảnh hưởng ích lợi của Thuyết Định Kỳ tại thời điểm này” (Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation [Boston: Wilde, 1950], trang 175-8).

 

LÃNH VỰC THẦN HỌC

CÁC PHÂN ĐOẠN TRỌNG TÂM      

CHỦ ĐỀ TRONG CÁC PHÂN ĐOẠN

PHẦN MỞ ĐẦU

ICo 2:10-16

Cần có sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh

SỰ MẶC KHẢI TỔNG QUÁT

Thi 19:1-6

Ro 1:18-32

Cong 14:17

Mat 5:45

Cong 17:28-29

Sự Khải Thị có tính toàn cầu và tiếp diễn

Mạc Khải về Thạnh Nộ của Đức Chúa Trời

Ơn thần hựu của Đức Chúa Trời

Sự Nhơn Từ Của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời khôn ngoan và hằng sống

ĐỨC CHÚA TRỜI CHÂN THẬT VÀ HẰNG SỐNG

  

Các thuộc tánh của Ngài

Thi 90:2

Gia 1:17

Thi 99

Thi 139:7-11

IGi 1:5

IGi 4:8

Gi 4:24

Vĩnh hằng

Bất biến

Thánh khiết

Toàn tại

Đức Chúa Trời là sự sáng

Đức Chúa Trời là tình yêu

Đức Chúa Trời là thần

Các danh xưng của Ngài

Sa 1:1

Xu 3:14

Elôhim

Yahweh – Giêhôva

Ba Ngôi hiệp nhất của Ngài

Phu 6:4

Es 48:16

Mat 28:18-20

IICo 13:13

Sự hiệp nhất và tính duy nhất của Đức Chúa Trời

Gợi ý về Ba Ngôi Hiệp Một Đức Chúa Trời

(danh) Hiệp một và Ba ngôi

Lời chúc phước có nói đến Ba Ngôi

KINH THÁNH
Sự soi dẫn Kinh Thánh

IITi 3:16

IIPhi 1:21

ITi 5:18

IIPhi 3:16

ICo 2:13

Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi

Đức Thánh Linh cảm động những trước giả Kinh Thánh

Phu 25:4 và Lu 10:7 liên kết với nhau như “Kinh Thánh”

Những tác phẩm của Phaolô được gọi là “Kinh Thánh”

Những từ ngữ Thánh Kinh đã được hà hơi

Tính không sai lạc của Kinh Thánh

Mat 4:4

Mat 5:17-18

Mat 22:23-33

Mat 22:41-46

Ga 3:16

Mỗi chữ đều đến từ Đức Chúa Trời

Chấm và nét

Thì của động từ là chính xác

Từng mẫu tự của chữ đều chính xác

Số ít là chính xác

Tính kinh điển của Kinh Thánh

Lu 11:51

Những ranh giới của kinh điển Cựu Ước

Sự soi sáng Kinh Thánh

Gi 16:12-15

ICo 2: 9-3:2

Chức vụ của Đức Thánh Linh để giúp hiểu Kinh Thánh

THIÊN SỨ

Eph 3:10

Sa 3:24

Es 6:2

Lu 1:26

Giuđe 9

Xuất Êdíptô Ký 3

He 1:14

Hàng ngũ và tổ chức của thiên sứ

Chêrubin

Sêraphin

Gápriên

Thiên sứ trưởng Michen

Thiên sứ của Đức Giêhôva

Công tác phục vụ của thiên sứ

SATAN

Exe 28:11-19

Es 14:12-17

Mat 4:1-11

Gi 12:31

Kh 12:10

IICo 4:4

Eph 6:11-18

Sự tạo dựng và tội của Satan

Những chi tiết về sự chống nghịch của hắn

Satan cám dỗ Đấng Christ

Cầm quyền trên thế gian

Kẻ kiện cáo anh em

Làm mù lòa những kẻ vô tín

Giáp trụ của tín hữu

MA QUỶ

Mat 17:18; đối chiếu Mac 9:25

Eph 6:12

ITi 4:1

Mat 25:41

Ma quỷ là những linh ô uế

Hàng ngũ và tổ chức của chúng

Các giáo lý của ma quỷ

Số phận trong hồ lửa

CON NGƯỜI

Sa 1:26-27

Xu 20:11

Mat 19:4-5

ITe 5:23;

He 4:12;

Gia 2:26

Sa 3:1-7

Sa 3:8-24

Sự sáng tạo con người bởi Đức Chúa Trời

Những ngày trong Cuộc Sáng Tạo

Đấng Christ và sự sáng tạo loài người

Những khía cạnh thuộc bản tánh phi vật chất của con người

 

 

Tội lỗi nguyên thủy

Những hình phạt dành cho tội lỗi

TỘI LỖI

Ro 3:23;

IGi 3:4

Ro 5:12-21

He 7:9-10

Ro 3:9-18

Ý nghĩa của tội lỗi do thừa hưởng

 

Sự quy kể tội

Ví dụ về sự quy kể

Kỷ tội

CHÚA JESUS CHRIST

  
 

Gi 8:58

Mat 1:23;

Lu 1:35

Gi 1:14

Gi 1:1; 10:30

Lu 2:52;

Ga 4:4

Phi 2:7

Gi 8:29;

IPhi 2:21

He 4:15

Mat 28:6

Cong 1:9-11

Sự vĩnh hằng của ngài

Sự Giáng Sinh bởi trinh nữ của Ngài

 

Sự nhập thể của Ngài

Thần Tánh của Ngài

Nhân Tánh của Ngài

 

Sự tự bỏ mình (kenosis) của Ngài

Sự vô tội của Ngài

 

Tính không thể phạm tội được của Ngài

Sự phục sinh của Ngài

Sự thăng thiên của ngài

SỰ CỨU RỖI

  

Sự Chọn Lựa

Eph 1:4

Ro 8:20-30

IPhi 2:8

Từ trước cõi thời gian

Sự Tiền Định

Sự bỏ mặc những kẻ không được chọn

Sự Chết Của Đấng Christ

Mac 10:45

IPhi 1:18

IICo 5:18-21

IGi 2:2

Sự thay thế

Sự cứu chuộc

Sự hòa giải

Của lễ chuộc tội

Chương trình của Đức Chúa Trời Trong Sự Cứu Chuộc

Mat 11:28

Ro 8:30

Gi 16:8-11

Cong 16:31

Ro 3:24

Tit 3:5

Ga 4:5

IICo 3:7-11

Ro 6:1-4

Sự kêu gọi tổng quát

Sự kêu gọi hiệu năng

Sự cáo trách của Đức Thánh Linh

Đức tin

Sự xưng nghĩa

Sự tái sinh

Sự nhận làm con nuôi

Sự cuối cùng của Luật Pháp

Hiệp một với Đấng Christ

Sự Bảo Đảm
Sự An Ninh

IGi 5:10-13

Ro 8:31-39

Eph 4:30

Dựa trên nền tảng Kinh Thánh

Nhờ tình yêu của Đức Chúa Trời

Bởi vì ấn chứng của Đức Thánh Linh

Phạm Vi Của Sự Chuộc Tội

IIPhi 2:1

IICo 5:19

IGi 2:2

Giá phải trả cho mọi người

Sự giải hòa cho thế gian

Của lễ chuộc tội cho mọi người

ĐỨC THÁNH LINH

  
 

Gi 16:13-14;

ICo 2:10-11

Cong 5:3-4

Gi 14:17

Mat 12:22-37

Ro 8:1;

ICo 6:19

IGi 2:20,27

Eph 4:30

ICo 12:13

ICo 12:7-11

Eph 5:18

Gi 16:12-15

Ga 5:22-23

Thân vị của Ngài

 

Thần tánh của Ngài

Đối chiếu chức vụ của Đức Thánh Linh thời Cựu Ước và Tân Ước

Tội phạm thượng với Đức Thánh Linh

Sự cư trú

 

Sự xức dầu

Sự ấn chứng

Báptêm vào thân thể

Các ân tứ của Thánh Linh

Sự đầy dẫy

Sự dạy dỗ

Trái của Thánh Linh

HỘI THÁNH

  
 

Cong 19:39,41

Cong 7:38

Eph 1:22-23

Ro 16:5

ICo 1:2

Cong 9:31;

ICo 15:19

ITi 3:1-13

Tit 1:7-9

Cong 2:42

ICôrinhtô 12-14

Mat 18:15-20;

ICo 5:6-8

Một hiệp hội phi tôn giáo

Ysơraên là một hội chúng

Hội Thánh, thân thể của Đấng Christ

Hội Thánh trong một ngôi nhà

Hội Thánh trong một thành phố

Hội Thánh trong một vùng

 

Các phẩm hạnh của các trưởng lão và chấp sự

Phẩm hạnh của các trưởng lão

Các hoạt động của Hội Thánh

 

Việc thi hành kỷ luật bởi Hội Thánh

TƯƠNG LAI

  

Hậu Thiên Hy Niên
Vô Thiên Hy Niên
Tiền Thiên Hy Niên

Da 2:35,44

Ga 6:16

Kh 20:1-7

Sa 15:9-17

IISa 7:12-16

ITe 4:13-18

Hòn đá lớn đầy khắp đất

Ysơraên - Hội Thánh

Một ngàn năm được nhắc đến sáu lần

Sự phê chuẩn giao ước vô điều kiện với Ápraham

Giao Ước với Đavít

Sự Cất Lên

Thuyết Tiền Đại Nạn

Kh 3:10

ITe 5:1-11

Được gìn giữ khỏi giờ thử thách

Được giữ khỏi cơn thạnh nộ

Phản đối thuyết
Sự Cất Lên Một Phần

ICo 15:51-52

Tất cả đều sẽ được biến hóa

Thiên Hy Niên

Kh 19:15

Es 2:1-4

Es 11:4

Êsai 35

Es 19:24-25

Christ là Vua Cai Trị

Giêrusalem là kinh đô

Sự công chính

Sự thịnh vượng

Sự bình an

Những Sự Đoán Xét

ICo 3:10-15

Exe 20:34-38

Mat 25:31-46

Kh 20:11-15

Mat 25:46;

IITe 1:8-9

Đoán xét các tín hữu

Những người Dothái còn sót lại sau Cơn Đại Nạn

Người ngoại bang còn sót lại sau Cơn Đại Nạn

Những kẻ vô tín tại Ngai Lớn Và Trắng

Sự hình phạt còn đến đời đời