Đúng như mong đợi, nhiều quan điểm khác nhau về Sự Chuộc Tội - cả đúng lẫn sai - đã được truyền bá trong suốt lịch sử hội thánh. Phần nghiên cứu những quan điểm nầy - ngay cả ở dạng tóm lược - cũng phải gồm hai điều: giúp ngăn người ta sa vào những lỗi lầm của người khác, và nên giúp người ta phát biểu lẽ thật chính xác hơn vì cớ đã có nhiều lỗi sai.

 

TÊN GỌI

NGUỒN GỐC

SỰ DẠY DỖ

Giá Chuộc Trả Cho Satan

Origen
(185-254)

Sự chết của Đấng Christ là một giá chuộc, được trả cho Satan, để làm thỏa mãn bất cứ lời buộc tội nào Satan tuyên bố nghịch cùng con người. Rốt cuộc, Satan đã bị lừa dối. Kinh Thánh không nói giá chuộc được trả cho ai.

Gồm Tóm Thuyết

Irenaeus
(130-202)

Đấng Christ đã gồmtóm trong chính Ngài mọi giaii đoạn của sự sống, kể cả những gì thuộc về tội nhân chúng ta. Sự vâng phục của Ngài đã thay thế sự không vâng phục của Ađam, và điều nầy đáng phải đem lại sự biến đổi trong đời sống chúng ta.

Sự Đền Tội Thỏa Đáng

Anselm
(1033-1109)
Cur Deus
Homo

Con người tội lỗi đã cướp mất uy danh của Đức Chúa Trời. Ngài đã thưởng cho sự chết của Đấng Christ bằng cách xem đó là một công việc trổi hơn mức cần thiết, để Ngài có thể lưu truyền cho chúng ta những công đức tích lũy của sự chết Ngài. Cần phải có đức tin để nhận lấy cho mình.

Ảnh Hưởng Đạo Đức

Abelard
(1079-1142)
Còn có Scheleiermacher, Ritschl, Bushnell Socinus
(1539-1604)

Sự chết của Đấng Christ không phải là sự đền tội, nhưng là sự chịu thống khổ với tạo vật của Ngài để bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sự chịu khổ nầy sẽ đánh thức một tình yêu mềm mại chịu đáp ứng ở trong tội nhân, và đem lại sự thay đổi đạo đức trong người ấy. Như vậy, điều nầy giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi.

Tấm Gương

Grotius
(1583-1645)
còn có Wardlaw, Miley Aulen
(1879-1978)

Sự chết của Đấng Christ đã không chuộc tội lỗi,nhưng bày tỏ rằng đức tin và sự vâng phục là con đường dẫn đến sự sống đời đời và thôi thúc người ta sống một cuộc đời tương tự.

Mang Tính Cầm Quyền

Barth
(1886-1968)

Sự cầm quyền của Đức Chúa Trời đã đòi hỏi phải có sự chết của Đấng Christ để chứng tỏ Ngài không hài lòng với tội lỗi. Đấng Christ cũng đã không chịu hình phạt của Luật Pháp, nhưng Đức Chúa Trời chấp nhận sự chịu khổ của Đấng Christ là sự thay thế cho hình phạt đó.

Kịch Tính

Calvin
(1509-1564)

Đấng Christ đã bởi sự chết mà chiến thắng các quyền lực của điều ác.

Thần Học Barth

Origen
(185-254)

Sự chết của Đấng Christ chủ yếu là sự bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời và việc Ngài ghét tội.

Toàn bộ những quan điểm nầy có lẽ xếp được vào ba thể loại. (1) Những quan điểm liên hệ sự chết của Đấng Christ với Satan (Origen, Aulen). (2) Những quan điểm xem sự chết của Ngài như tấm gương đầy quyền năng để tác động đến con người (Abelard, Socinus, Grotius, Barth). (3) Những quan điểm nhấn mạnh đến sự hình phạt do công lý của Đức Chúa Trời và sự thay thế (Anselm, dầu vậy có khiếm khuyết, phái Cải Cách). Tuy trong các quan điểm không kể đến sự chịu hình phạt thay thế có thể vẫn có lẽ thật, nhưng điều quan trọng cần phải nhớ là: nếu như có lẽ thật thì một lẽ thật như thế không thể cứu rỗi đời đời được. Duy chỉ có sự chết thay thế của Đấng Christ mới có thể cung cấp điều mà công lý của Đức Chúa Trời đòi hỏi, và để bởi đó trở thành nền tảng ban sự sống đời đời cho những người nào tin.