I. SỰ KIỆN TẠO DỰNG THIÊN SỨ

Các thiên sứ là những hữu thể thọ tạo (Thi 148:5). Điều này có nghĩa thiên sứ không tiến hóa từ một dạng sự sống nào đó hạ đẳng hơn hoặc kém phức tạp hơn. Điều này được củng cố mạnh mẽ thêm nhờ sự kiện là các thiên sứ không sinh sản (Mat 22:30). Khi được tạo dựng, thì họ đã được tạo dựng là các thiên sứ.

II. TÁC NHÂN SÁNG TẠO THIÊN SỨ

Mọi sự đều đã được sáng tạo bởi Đấng Christ (Gi 1:1-3). Nói cụ thể hơn, các thiên sứ đã được tạo dựng bởi Ngài (Co 1:16).

III. THỜI ĐIỂM SÁNG TẠO THIÊN SỨ

Kinh Thánh không tuyên bố dứt khoát thời điểm sáng tạo thiên sứ. Thiên sứ đã có mặt khi quả đất được tạo dựng (Giop 38:7),nên sự sáng tạo các thiên sứ phải có trước Sự Sáng Tạo địa cầu.

IV. TÌNH TRẠNG SÁNG TẠO THIÊN SỨ

A. Thánh Khiết

Từ nguyên thủy, tất cả thiên sứ thọ tạo đều được dựng nên trong tình trạng thánh khiết. Đức Chúa Trời đã tuyên bố Tạo Vật của Ngài là tốt lành (Sa 1:31), và dĩ nhiên, Ngài đã không thể tạo dựng tội lỗi.Ngay cả sau khi tội lỗi đã xâm nhập vào thế giới, các thiên sứ tốt của Đức Chúa Trời - là những vị đã không chống nghịch Ngài - được gọi là thánh (Mac 8:38).Đây là những thiên sứ được chọn (ITi 5:21) để phân biệt với các thiên sứ ác đã theo Satan nổi loạn chóng nghịch Đức Chúa Trời (Mat 25:41).

Ngoài việc được dựng nên thánh khiết, mọi thiên sứ còn được vây quanh bởi sự thánh khiết. Đấng Sáng Tạo họ là tuyệt đối thánh khiết. Khi Satan chưa phạm tội, khung cảnh họ đã được sống và phục vụ là không có hề có những bất toàn hay nhuốm dấu vết của tội lỗi.

B. Thọ Tạo

Các thiên sứ đều là những tạo vật, chứ không phải là Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên họ là một thứ bậc tạo vật riêng biệt, chẳng hạn như thiên sứ khác hẳn hữu thể con người (ICo 6:3; He 1:14). Là tạo vật, họ hữu hạn trong quyền lực, hiểu biết và hoạt động (IPhi 1:11-12; Kh 7:1). Cũng như mọi tạo vật có trách nhiệm, các thiên sứ sẽ phải chịu sự đoán xét (ICo 6:3; Mat 25:41).