I. KHẢ NĂNG CÓ ĐƯỢC SỰ HIỂU BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI

Không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu biết Đức Chúa Trời là điều đáng ao ước; những khát khao tín ngưỡng của nhân loại đã minh chứng cho điều đó. Nhưng có thể biết Ngài được không?

Thánh Kinh xác chứng hai sự thực: tình trạng không thể hiểu biết được về Đức Chúa Trời và tình trạng có thể hiểu được Đức Chúa Trời. Khi nói không thể hiểu được Chúa là khẳng định lý trí không thể hiểu hết về Ngài. Khi nói có thể hiểu biết được Chúa tức tuyên bố rằng Ngài là Đấng mà người ta có thể biết được. Cả hai lối nói đều đúng, dù vậy cả hai đều không theo ý nghĩa tuyệt đối. Khi nói con người không thể hiểu hết về Đức Chúa Trời tức là khẳng định con người không thể biết mọi sự về Ngài. Nói Ngài là Đấng mà con người có thể biết được thì không phải là khẳng định con người có thể hiểu được mọi sự về Ngài.

Cả hai chân lý đều được xác nhận trong Kinh Thánh: Sự không thể hiểu biết được Ngài - trong những câu như Giop 11:7 và Es 40:18, và có thể hiểu biết được Ngài - trong những câu như Gi 14:7;17:3 và IGi 5:20.

II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ HIỂU BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI

Có thể tả đặc trưng sự hiểu biết Đức Chúa Trời theo mối liên hệ với nguồn gốc, nội dung, sự tiệm tiến và những mục tiêu của nó.

A. Nguồn Gốc Sự Hiểu Biết Đức Chúa Trời

Chính Đức Chúa Trời là Nguồn của mọi kiến thức mà chúng ta có về Ngài. Thật vậy, mọi chân lý đều là chân lý của Đức Chúa Trời.Nhưng câu nói quá quen thuộc đó cần phải được phát biểu và sử dụng cẩn thận hơn chứ không theo như cách thông thường. Chỉ có chân lý thật ra từ nơi Đức Chúa Trời chúng ta, bởi vì từ khi tội lỗi vào trong dòng lịch sử thì con người đã tạo dựng nên điều họ gọi là chân lý mà thực ra không phải là chân lý. Hơn thế nữa, họ đã làm cho chân lý thật và nguyên thủy đến từ Đức Chúa Trời bị xuyên tạc, không còn sắc bén, bị pha loãng và sai lạc. Đối với chúng ta ngày nay, tiêu chuẩn duy nhất không sai lầm để xác định chân lý thật đó là Lời thành văn của Đức Chúa Trời.Thiên nhiên dầu có bày tỏ đôi điều về Đức Chúa Trời, nhưng bị giới hạn, và có thể bị loài người lý giải sai. Trí óc con người dầu thường tài giỏi lỗi lạc trong những điều mà lý trí có thể đạt được, nhưng vẫn phải chịu những giới hạn và tăm tối. Các kinh nghiệm của con người, ngay cả các kinh nghiệm tôn giáo cũng thiếu tính đáng tin cậy với tư cách những nguồn kiến thức chân xác về Đức Chúa Trời trừ phi chúng phù hợp với Lời Chúa.

Chắc chắn sự hiểu biết về điều gọi là tôn giáo chân chính ấy phải đến từ Đức Chúa Trời. Trong một định kỳ thời quá khứ,Do thái giáo đã được bày tỏ ra là đạo thật của Đức Chúa Trời. Ngày nay, Do thái giáo không phải là đạo thật; chỉ một mình Cơ đốc giáo là đạo chân chánh. Và hiểu biết thật về Cơ đốc giáo đã được bày tỏ qua Đấng Christ và các sứ đồ. Một trong những mục đích Nhập Thể của Chúa chúng ta là để bày tỏ Đức Chúa Trời (Gi 1:18;14:7). Lời hứa ban Thánh Linh giáng lâm sau khi Đấng Christ thăng thiên bao gồm sự mặc khải thêm về chính Ngài và Đức Chúa Cha (Gi 16:13-15; Cong 1:8). Đức Thánh Linh khai mở Thánh Kinh ra cho tín hữu có thể biết Đức Chúa Trời cách trọn vẹn hơn.

B. Nội Dung Sự Hiểu Biết Đức Chúa Trời

Sự hiểu biết đầy đủ về Đức Chúa Trời vừa có tính sự kiện vừa riêng tư. Chỉ biết những sự kiện về một con người mà không biết con người đó thì thật hạn chế; biết một người mà không biết các sự kiện liên quan đến người đó thì thật nông cạn. Đức Chúa Trời đã khải thị nhiều sự kiện về chính Ngài, mọi sự kiện ấy đều cần thiết để làm cho mối liên hệ cá nhân của chúng ta với Ngài trở nên thân mật, sáng suốt và hữu ích. Nếu Ngài chỉ bày tỏ những sự kiện mà không khiến chúng ta có thể hiểu biết Ngài cách riêng tư, thì những hiểu biết về các sự kiện đó sẽ không mấy hữu ích, và đương nhiên không ích lợi đời đời. Cũng giống như trong những mối quan hệ của con người, mối quan hệ Trời-người không thể bắt đầu nếu không biết vài sự thật tối thiểu về chính Thân vị đó; và rồi mối quan hệ riêng tư nầy phát sinh ao ước muốn biết thêm nhiều sự kiện nữa, đến lượt những sự kiện làm cho quan hệ được sâu đậm hơn, và cứ như thế tiếp diễn. Thể loại tuần hoàn này đáng phải là kinh nghiệm của mỗi người nghiên cứu thần học; kiến thức về Chúa phải làm sâu đậm thêm mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài, rồi đến lượt quan hệ ấy làm tăng ao ước muốn biết Ngài nhiều hơn nữa.

C. Sự Phát Triển Tiệm Tiến Của Sự Hiểu Biết Đức Chúa Trời

Sự hiểu biết Chúa và hiểu biết những công việc Ngài đã được bày tỏ tiệm tiến suốt dòng lịch sử. Bằng chứng hiển nhiên nhất chính là đối chiếu thần học chưa đầy đủ của Do thái giáo với sự khải thị trọn vẹn hơn trong thần học Cơ đốc, ví dụ về những giáo lý như Giáo lý Ba Ngôi, Giáo lý về Đấng Christ, về Thánh Linh, về Sự Phục Sinh và về Lai Thế Học. Lần theo sự phát triển tiệm tiến đó là nhiệm vụ của thần học Kinh Thánh.

D. Những Mục Tiêu Của Sự Hiểu Biết Đức Chúa Trời

1. Dẫn con người đến chỗ sở hữu sự sống đời đời (Gi 17:3; ITi 2:4).

2. Nuôi dưỡng sự tăng trưởng của Cơ-đốc nhân (IIPhi 3:18) bằng sự hiểu biết giáo lý (Gi 7:17; Ro 6:9, Eph 1:18) và bằng lối sống biết biện biệt (Phi 1:9-10; IIPhi 1:5).

3. Cảnh cáo về sự đoán xét hầu đến (Os 4:6; He 10:26-27).

4. Phát sinh sự thờ phượng Chúa cách đúng đắn (Ro 11:33-36).

III. NHỮNG ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT CHO SỰ HIỂU BIẾT CHÚA

A. Đức Chúa Trời Đã Tự Bày Tỏ Chính Ngài Trước

Sự hiểu biết Chúa khác với mọi thứ kiến thức khác ở chỗ con người có thể có loại hiểu biết nầy chỉ trong chừng mực Chúa bày tỏ ra. Nếu Chúa không khởi sự bày tỏ trước về chính Ngài, thì con người không có cách nào biết Ngài. Do đó, nhân loại phải đặt chính mình bên dưới Đức Chúa Trời, Đấng là đối tượng mình tìm hiểu. Trong những sự nỗ lực học hỏi khác, nhân loại thường đặt chính mình lên trên đối tượng mình đang nghiên cứu, nhưng khi học về Đức Chúa Trời thì không như thế.

B. Đức Chúa Trời Đã Ban Ngôn Ngữ Để Truyền Thông

Chắc chắn phần thiết yếu trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời là chu cấp phương tiện để truyền thông mặc khải đó. Bản ký thuật sự mặc khải cá nhân của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ cũng đòi hỏi phải có một vài phương tiện để ghi chép và truyền đạt mặc khải đó. Vì mục đích nầy, Đức Chúa Trời đã ban ngôn ngữ. Ngài đã phát minh và ban ngôn ngữ cho người nam người nữ đầu tiên để Ngài có thể truyền đạt những lời phán bảo của Ngài cho họ (Sa 1:28-30) và để họ có thể nói chuyện với Ngài (3:8-23). Dường như ngôn ngữ cũng góp phần giúp họ quản trị cõi thọ tạo chưa sa ngã và đặt tên cho các loài thú vật.Ngay cả sau khi phân chia một ngôn ngữ nguyên thủy ra thành nhiều ngôn ngữ khác tại tháp Babên, các ngôn ngữ cũng đã là phương tiện truyền thông trên mọi bình diện. Chúng ta có thể tin chắc Đức Chúa Trời toàn tri đã dự bị các ngôn ngữ vốn đủ để truyền đạt sự tự mặc khải của Ngài cho con người.

C. Ngài Đã Sáng Tạo Con Người theo Hình Ảnh Của Chính Ngài

Khi Đức Chúa Trời sáng tạo con người theo hình ảnh của chính Ngài và cũng vậy, Ngài làm con người giống như chính Ngài,là một hữu thể có lý trí và có trí khôn. Thật vậy, trí thông minh của con người không phải trí thông minh thiên thượng, nhưng là sự thông minh thật sự, chứ không phải tưởng tượng. Vì thế, con người có khả năng hiểu ý nghĩa của những từ ngữ và phép lập luận hợp lý của những câu văn đoạn văn. Tội lỗi đã loại bỏ sự bảo đảm rằng hiểu biết của con người luôn luôn đáng tin cậy, nhưng không trừ tuyệt năng lực hiểu biết của con người.

D. Ngài Đã Ban Đức Thánh Linh

Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho các tín hữu để bày tỏ những sự thuộc về Đức Chúa Trời (Gi 16:13-15; ICo 2:10). Điều nầy không làm cho tín hữu trở nên vô ngộ (không hề mắc sai lầm), nhưng có thể ban cho họ khả năng phân biệt chân lý với ngụy lý (IGi 2:27).

Những công tác nầy của Đức Chúa Trời khiến chúng ta có thể biết và vâng theo nhiều mạng lệnh trong Thánh Kinh để được biết Ngài (Ro 6:16; ICo 3:16;5:6;6:19; Gia 4:4).