Về bản chất và về cơ bản, các thiên sứ thiện là những tôi tớ (He 1:14). Đức Chúa Trời sai phái họ đến phục vụ hoặc để giúp đỡ (diakonian) các tín hữu, và khi phục vụ như thế, các thiên sứ giữ chức năng của các sứ giả của chức tế lễ (leitourgika pneumatata) trong đền thờ toàn vũ trụ của Đức Chúa Trời.

I. LIÊN HỆ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

Trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, chức vụ hàng đầu của các thiên sứ đó là thờ phượng và ca ngợi Ngài.

A. Họ Ca Ngợi Ngài (Thi 148:1-2; Es 6:3)

B. Họ Thờ Phượng Ngài (He 1:6; Kh 5:8-13)

C. Họ Vui Mừng Về Những Điều Ngài Làm (Giop 38:6-7)

D. Họ Hầu Việc Ngài (Thi 103:20; Kh 22:9)

E. Họ Trình Diện Trước Chúa (Giop 1:6; 2:1)

F. Họ Là Những Công Cụ Trong Sự Đoán Phạt Của Đức Chúa Trời (Kh 7:1; 8:2)

II. LIÊN HỆ VỚI NHỮNG THỜI ĐẠI MỚI

Các thiên sứ dường như hoạt động tích cực phi thường khi Đức Chúa Trời thiết lập một kỷ nguyên mới trong dòng lịch sử.

A. Họ Hiệp Lại Ca Ngợi Khi Đất Được Sáng Tạo (Giop 38:6-7)

B. Họ Dự Phần Trong Sự Ban Phát Luật Pháp Môise (Ga 3:19; He 2:2)

C. Họ Đã Tích Cực Trong Sự Hiện Đến Trần Gian Lần Thứ Nhất Của Đấng Christ (Mat 1:20; 4:11)

D. Họ Đã Tích Cực Trong Những Năm Đầu Tiên Của Hội Thánh (Cong 8:26; 10:3,7; 12:11)

E. Họ Sẽ Dự Phần Trong Những Biến Cố Xoay Quanh Lần Đến Thứ Hai Của Đấng Christ (Mat 25:31; ITe 4:1)

III. LIÊN HỆ VỚI CHỨC VỤ CỦA ĐẤNG CHRIST

A. Trong Sự Giáng Sinh Của Ngài

1. Báo Trước: Gápriên báo trước sự giáng sinh của Ngài (Mat 1:20; Lu 1:26-28).

2. Thông Báo: Một thiên sứ loan báo sự giáng sinh của Chúa cho các mục đồng rồi đồng ca ngợi với muôn vàn thiên sứ (Lu 2:8-15).

B. Trong Cuộc Đời Của Ngài

1. Cảnh Báo: Một thiên sứ đã báo trước cho Giôsép và Mari phải trốn sang Aicập để tránh cơn giận của Hêrốt (Mat 2:13-15).

2. Hướng dẫn: Một thiên sứ đã hướng dẫn gia đình này trở lại Ysơraên sau khi Hêrốt băng hà (các câu 19-21).

3. Hầu việc: Các thiên sứ đã hầu việc Chúa sau khi Ngài chịu cám dỗ (4:11) và trong sự đau thương của Ngài tại vườn Ghếtsêmanê (Lu 22:43).

4. Bênh Vực: Ngài phán rằng các đạo quân thiên sứ đã sẵn sàng đến bênh vực cho Ngài nếu họ được gọi (Mat 26:53).

C. Sau Khi Chúa Phục Sinh

1. Lăn tảng đá: Một thiên sứ đã lăn tảng đá khỏi cửa mộ (28:1-2).

2. Loan báo: Các thiên sứ đã loan báo sự sống lại của Ngài cho những người đàn bà trong buổi sáng phục sinh (câu 5-6; Lu 24:5-7).

3. Thăng thiên: Các thiên sứ đã có mặt lúc Ngài thăng thiên (Cong 1:10-11).

D. Khi Ngài Đến Lần Thứ Hai

1. Sự Cất Lên: Tiếng của thiên sứ trưởng sẽ được nghe khi Hội Thánh được biến hóa (ITe 4:16).

2. Lần Đến Thứ Hai: Các thiên sứ sẽ đến cùng với Ngài trong Lần Đến Thứ Hai (Mat 25:31; IITe 1:7).

3. Sự Đoán Xét: Các thiên sứ sẽ phân chia lúa mì với cỏ lùng trong lần đến thứ hai của Chúa (Mat 13:39-40).

IV. LIÊN HỆ VỚI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

A. Liên Hệ Với Quốc Gia Ysơraên

Thiên sứ trưởng Micaên đặc biệt canh giữ Ysơraên (Da 12:1).

B. Liên Hệ Với Các Quốc Gia Khác

Các thiên sứ trông coi những bậc cầm quyền,các quốc gia (4:17) và tìm cách tác động những người lãnh đạo của họ (10:21;11:1).

Trong các năm Đại Nạn sẽ đến, thiên sứ sẽ dự phần thi hành những sự đoán xét của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 8-9,16).

V. LIÊN HỆ VỚI NHỮNG KẺ KHÔNG CÔNG CHÍNH

A. Các Thiên Sứ Loan Báo Những Sự Đoán Phạt Sẽ Đến (Sa 19:13; Kh 14:6-7; 19:17-18).

B. Các Thiên Sứ Giáng Sự Đoán Phạt Trên Người Không Công Bình (Cong 12:23; Kh 16:1).

C. Các Thiên Sứ Sẽ Phân Chia Người Công Chính Với Người Không Công Chính (Mat 13:39-40)

VI. LIÊN HỆ VỚI HỘI THÁNH

A. Chức Vụ Căn Bản

Về cơ bản, các thiên sứ giúp đỡ các tín hữu (He 1:14).

B. Chức Vụ Nền

Các thiên sứ đã dự phần truyền đạt và bày tỏ ý nghĩa của chân lý và Hội Thánh ngày nay đang hưởng được lợi ích từ chức vụ đó (Da 7:15-27; 8:13-26; 9:20-27; Kh 1:1; 22:6,8).

C. Những Chức Vụ Cụ Thể

1. Những Lời Cầu Nguyện Nài Xin: Các thiên sứ đem câu trả lời đến cho sự cầu xin (Cong 12:5-10).

2. Sự Cứu Rỗi: Thiên sứ góp phần trong việc chinh phục người ta đến với Đấng Christ (8:26; 10:3).

3. Quan Sát: Họ quan sát thứ tự, việc làm và sự chịu khổ của Cơ đốc nhân (ICo 4:9; 11:10; Eph 3:10; IPhi 1:12).

4. Khích Lệ: Họ khích lệ trong những lúc nguy nan (Cong 27:23-24).

5. Hiện Diện Trong Sự Chết: Họ chăm sóc cho những người công chính trong giờ qua đời (Lu 16:22).

Không rõ các thiên sứ có còn tiếp tục hành động theo mọi cách này trong thời nay hay không. Nhưng họ đã thực hiện những chức năng này và có lẽ vẫn còn tiếp tục làm như vậy dù chúng ta không biết về họ. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời không bị bó buộc phải dùng các thiên sứ; Ngài có thể trực tiếp làm mọi việc này. Nhưng dường như Ngài chọn cách dùng chức vụ trung gian này của các thiên sứ trong rất nhiều trường hợp. Dầu vậy, tín hữu nhận ra chính Đức Chúa Trời là Đấng làm những điều này, hoặc trực tiếp hoặc thông qua các thiên sứ (hãy để ý lời Phierơ làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu ông ra khỏi tù dù thật ra Đức Chúa Trời đã dùng một thiên sứ để hoàn tất điều đó, Cong 12:7-10 đối chiếu với các câu 11 và 17).

Có lẽ một tấm bia ở một ngôi nhà thờ cổ ở Scotland mà tôi có lần được thấy nói lên rất rõ sự quân bằng này:

“Dầu Quyền Năng Đức Chúa Trời Đủ Để Cai Quản Chúng Ta,

Nhưng Vì Yếu Đuối Của Con Người, Ngài Lập Thiên Sứ Ngài Giữ Gìn Chúng Ta.”

Có lẽ những câu nói các thiên sứ quan sát cách cư xử của những người được cứu khiến chúng ta kinh ngạc nhiều như đối với bất cứ lẽ thật nào trên đây. Lý do khiến các thiên sứ quan tâm đến chúng ta có lẽ phát xuất từ sự kiện vì thiên sứ không đích thân kinh nghiệm sự cứu rỗi, nên cách duy nhất để họ có thể thấy những kết quả của sự cứu rỗi đó là quan sát xem sự cứu rỗi được bày tỏ thế nào trong những con người được cứu. Thật ra, chúng ta là một rạp hát mà trong đó thế giới, con người và các thiên sứ là những khán giả (ICo 4:9). Chúng ta hãy diễn xuất thật tốt cho họ cũng như cho Chúa, là Đấng mà đối với Ngài mọi sự thảy đều trần trụi và lộ ra.