Có người thuật truyện một tín đồ già ở miền Nam nước Mỹ làm tôi mọi cho một kẻ không tin Đấng Christ. Bữa nọ, ông chủ đi bắn vịt trời, có đem theo người tôi mọi ấy. Thình lình ông nói với người rằng:

- Nầy chú, cớ sao ma quỷ không hề cám dỗ tôi, nhưng luôn khuấy rối chú. Cớ sao cám dỗ người tin Jêsus hơn kẻ không tin?

Người tôi mọi chưa biết trả lời thế nào, thì một bầy vịt trời thẳng hàng bay qua. Chủ bèn chĩa súng bắn, truyền cho người tôi mọi kíp đuổi bắt những con vịt bị thương trước, và cuối cùng sẽ bắt những con chết sải.

Lúc trở lại bên cạnh chủ, thì người tôi mọi đã tìm được một câu trả lời:

- Thưa ông, tôi tưởng ma quỷ cũng theo cách nầy. Nó nghĩ rằng tôi chẳng qua là một linh hồn nghèo cực, bị thương, nên muốn bắt lấy trước nhứt; còn ông chắc thuộc về nó rồi, nên nó không cần bắt vội.

Lý luận của ông già chứa nhiều thần học. Khi nào một người thật “sanh bởi Đức Chúa Trời” (IGiăng 3:9), thì dường quyền lực của tội ác dấy nghịch cùng người. Nếu không thật được tái sanh, người ắt chẳng đứng vững.

Moody
(NHỮNG TIA SÁNG)