Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng để có sự sống đời đời không phải bởi việc làm hay vì chúng ta xứng đáng mà có được. Lời Đức Chúa Trời chép như vầy: "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Êph 2:8-9). Bởi vì chúng ta phải làm việc để có những địa vị tốt, hoặc để kiếm thu nhập qua việc làm của mình, cho nên chúng ta thường có cảm giác rằng không có điều gì được nhận mà không do công sức riêng của mình. Có thể đó cũng là lý do tại sao con người nghĩ họ có thể tự tìm kiếm được sự sống đời đời nếu nỗ lực làm những việc lành. Nhưng đó không phải là điều Chúa muốn.

Ví dụ TẶNG PHẨM

Giả sử người bạn thân thiết nhất của tôi (hay bố mẹ hoặc ông bà) đã khiến tôi ngạc nhiên khi tặng cho tôi một chiếc xe đắc tiền. Hãy tưởng tượng xem ngay lúc ấy tôi rút ví ra lấy một số tiền để trả. Đó là một sự xúc phạm phải không nào! Đã là món quà thì phải được nhận miễn phí. Nếu phải trả cho dù chỉ là một đồng, thì đó không còn là món quà nữa. Vì vậy sự ban cho sự sống đời đời của Đức Chúa Trời cũng tương tự như vậy.