Trong tập hồi ký, Mahatma Gandhi viết rằng, lúc còn là sinh viên ông đã nghiêm túc đọc bốn sách Phúc Âm, và suy xét đến việc thay đổi đạo và đến với Cơ Đốc giáo. Ông tin rằng trong những sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, ông có thể tìm ra giải pháp đối phó với hệ thống đẳng cấp đang chia rẽ nhân dân Ấn Độ.

Một ngày kia ông quyết định đi nhóm dự lễ tại một nhà thờ gần đó, và nói chuyện với Mục sư về việc trở thành Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, khi bước vào thánh đường, người chỉ chỗ không chịu cho ông một chỗ ngồi và đề nghị ông nên đến thờ phượng chung với dân tộc ông. Gandhi lìa khỏi nhà thờ và chẳng bao giờ trở lại nữa. Ông nói: “Nếu Cơ Đốc nhân cũng có những khác biệt đẳng cấp, tôi có thể cứ giữ mình là người Ấn cũng tốt vậy”. 

*Thành kiến của người chỉ chỗ ngồi không những chỉ phản bội Chúa Giê-xu, nhưng cũng khiến một người không thể tin cậy Ngài là Cứu Chúa của mình nữa.