LƯƠNG TÂM LÀ GÌ?

 • Tiếng sẽ sẽ của Đức Chúa Trời.
 • Bạn chí thiết.
 • Người thưởng công, bạo thù.
 • Bảng chỉ đường.
 • Con chó không chịu mang hàm khớp.
 • Án lệnh tịch biên các vật xấu của ta.
 • Tiếng nho nhỏ kêu làm bổn phận.
 • Lính cảnh sát của trí khôn.
 • Dây buộc tình dục.
 • Con ong mật chẳng đốt lầm ai.
 • Sự thương xót gõ cửa tội lỗi.
 • Một bạn gầy ốm bị khinh dể, bỏ mặc trên giường.
 • Cuốn sách chép tội mình bằn chữ lửa mà ta thấy khi sắp chết.
 • Hòn đá của linh hồn để thử cho biết tội ác và đạo đức.
 • Dây neo, nếu không đứt, giữ vững được thuyền đóng ở cửa biển.
 • Tấm gương mà Chúa đã đặt trong ta, bởi đó tư tưởng và việc làm ta được phản chiếu.
 • Mảnh kính phản chiếu lẽ thật rất đúng, đến nỗi ai nấy cũng phải kinh ngạc.
 • Người tuyền lẽ thật trong đền của linh hồn.

(NHỮNG TIA SÁNG)