Lương tâm sáng suốt giữ khỏi tội lỗi

Chúng ta là tín đồ của Đấng Christ còn ở thế gian nầy, thiết tưởng cần nhất phải có lương tâm sáng suốt để nhận biết thế nào là tội lỗi, thế nào là tẻ tách ra ngoài đường lối Ngài vì phạm những lỗi rất nhẹ. Chúng ta cần phải khiếp sợ mà lánh xa mọi sự dẫn đến tội lỗi và làm ô uế đền thánh là nơi thần linh thánh khiết đương ngự. Ta phải sợ mọi điều ngăn trở ảnh hưởng và quyền phép thiêng liêng của mình vẫn có đối với kẻ khác. Ta phải khiếp sợ tội lỗi, thì mới tránh được nó, và phải dễ cảm thấy tội lỗi thì mới biết khiếp sợ nó. Ta phải “gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người.” (Công 14:16).