LƯƠNG TÂM SÁNG SUỐT LÀ NHỜ THÁNH LINH VÀ LỜI KINH THÁNH

Muốn có lương tâm trọn vẹn, chúng ta cố nhiên phải biết chắc rằng lương tâm trọn vẹn là lương tâm sáng sủa hay phân biệt lành dữ. Chúng ta được lương tâm ấy vì kê cứu Kinh Thánh và nhờ cậy Đức Thánh Linh làm cho những lời Kinh Thánh trở nên sống động và thực tại trong linh hồn mình. Lương tâm là tay hướng đạo của đời ta, nhưng tri thức là con mắt của tay hướng đạo. Nếu mắt đui mù thì cả người dắt lẫn người chịu dắt sẽ sa xuống hố.

Con tàu giữa biển nhờ có địa bàn dắt dẫn, nhưng ta phải xem xét nó rất cẩn thận và giữ cho nó đúng hướng luôn. Khi địa bàn sai ít hoặc sai nhiều, viên hoa tiêu đều phải lo sợ và để ý đến ngay. Khi Phi-e-rơ vào nhà thầy tế lễ cả một cách bàng quan, thì lương tâm ông đã hơi sai lệch rồi. Kìa ông ngồi sưởi chung với kẻ thù địch, và không tự nhận mình là môn đồ Đấng Christ! Ông rất dễ phản đối lời chứng đối nghịch Thầy mình, thế mà ông lại làm thinh. Cho nên sau đó, ông bị cám dỗ nặng nề mà sa ngã, thì cũng chẳng lạ gì.

(NHỮNG TIA SÁNG)