Một anh tài xế taxi trong thành phố Paris đã nghĩ ra một phương cách để giúp cho khách đi xe có cử chỉ tử tế. Anh ta làm một chiếc nệm ghế trong có dây điện nối vào một cái bình trữ điện (ac-quy) phụ. Khi nào nhận thấy khách đi xe có âm mưu xấu, như sắp tấn công giựt tiền hay muốn đánh anh ta, anh chỉ lẳng lặng bấm một nút điện là người khách có ý định xấu bị điện giựt. Giòng điện nầy tới 52 volt đủ làm cho khách giựt mình và từ bỏ ý định nào đó.

Trong mỗi chúng ta, Chúa cũng đặt một dụng cụ báo động hay cảnh cáo như thế khi chúng ta làm điều gì không ngay thẳng. Đó chính là lương tâm. Dụng cụ nầy áp dụng cho tất cả mọi người, tin Chúa hay không tin Chúa cũng vậy. Sứ đồ Phao lô dạy rằng luật lệ Chúa đã được ghi trên tâm hồn của chúng ta. Các luật lệ ấy cho chúng ta biết khi nào mình làm điều không nên làm. Lương tâm là tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng luôn luôn hoạt động. Ta muốn sống ngay lành, cũng cần phải nghe tiếng của lương tâm, dừng lại và tránh xa những gì gây tai hại.(CTM).