“Hãy chọn yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng phán Ngài và trung tín theo Ngài.”  Phục truyền luật lệ ký 30:20

Kinh Thánh dạy điều này về tình yêu: Yêu là một sự lựa chọn và sự cam kết. Bạn chọn yêu - và bạn chọn không yêu.

Ngày nay chúng ta đã tin vào truyền thuyết hoang đường rằng không thể nào kiểm soát được tình yêu và nó cứ như thế mà xảy đến với bạn.

Thật ra, ngay cả ngôn ngữ mà chúng ta đang sử dụng cũng mang hàm ý rằng chúng ta không thể kiểm soát được cách mình yêu. Chúng ta nói rằng, “Tôi đã rơi vào trong tình yêu” - giống như đó là một cái hố! “Một ngày nọ tôi đang đi dạo và — bất thình lình! — tôi đã rơi vào trong tình yêu. Tôi không thể ngăn cấm được mình.” Nhưng đó thật có phải là tình yêu không?

Không, điều mà một người thật sự muốn nói khi bảo rằng họ “đã rơi vào trong tình yêu” là họ bị thu hút bởi một người nào đó. Sự hấp dẫn và kích thích là điều không thể kiểm soát được – điều này không đáng ngờ chút nào cả. Nhưng sự hấp dẫn và kích thích không phải là tình yêu. Chúng có thể dẫn đến tình yêu, nhưng chúng không phải là tình yêu.

Yêu là một sự lựa chọn.

Trong lễ cưới, một người nam và nữ đứng trước mặt nhau và nói lời hứa nguyện. Họ nói với nhau rằng, “Tôi chọn bạn hơn tất cả ai khác trên thế giới và tôi chọn bạn cho suốt đời sống tôi”. Họ công khai tuyên bố về lựa chọn của mình - đó là một cam kết.

Bạn không thể ép một người nào đó yêu mình và bạn không thể ép họ tiếp tục yêu mình. Tại sao? Vì tình yêu là một sự lựa chọn. Tình yêu không thể bị ép buộc. Điều này là đúng với tất cả các mối quan hệ, kể cả mối quan hệ của bạn với Chúa.

Phục truyền luật lệ ký 30:20 chép rằng, “Hãy chọn yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng phán Ngài và trung tín theo Ngài.”  

Cũng như trong bất kỳ mối quan hệ nào khác, bạn phải chọn yêu Chúa. Chúa sẽ không ép buộc bạn phải yêu Ngài. Bạn có thể không quan tâm đến Chúa và đi theo đường khác. Bạn có thể hủy hoại đời sống của mình nếu bạn muốn. Chúa sẽ không ép bạn yêu Ngài - bởi vì tình yêu không thể bị ép buộc. Tình yêu là một sự lựa chọn.

Hôm nay bạn cần phải lựa chọn tình yêu trong những mối quan hệ nào?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa lại để cho tình yêu là một sự lựa chọn?

2.    Làm thế nào để bạn bày tỏ ra cho người khác thấy rằng bạn đã chọn việc yêu họ? Làm thế nào bạn cho Chúa thấy được bạn đã chọn yêu mến Ngài?

3.    Điều gì trong cuộc sống của bạn cho thấy rằng bạn đã cam kết yêu mến Chúa?

 

 

 


LOVE IS A CHOICE

BY RICK WARREN —

“You can make this choice by loving the LORD your God, obeying him, and committing yourself firmly to him.”  Deuteronomy 30:20 (NLT)

The Bible teaches this about love: Love is a choice and a commitment. You choose to love—and you choose not to love.

Today we’ve bought into this myth that love is uncontrollable, that it just kind of happens to you.

In fact, even the language we use implies that we can’t control how we love. We say, “I fell in love”—like it was a ditch! “I was just walking along one day and—bam!—I fell in love. I just couldn’t help myself.” But is that really love?

No, what someone really means when they say they “fell in love” is that they were attracted to someone. Attraction and arousal are uncontrollable—no doubt about it. But attraction and arousal are not love. They can lead to love, but they are not love.

Love is a choice.

During a wedding ceremony, a man and a woman stand before each other and say their vows. They say to the other person, “I choose you above everybody else in the world, and I choose you for the rest of my life.” They make a public statement of their choice—that’s a commitment.

You can’t force somebody to fall in love with you, and you can’t force him or her to stay in love with you. Why? Because love is a choice. Love cannot be forced. This is true of all relationships, including your relationship with God.

Deuteronomy 30:20 says, “You can make this choice by loving the LORD your God, obeying him, and committing yourself firmly to him” (NLT).

Just like in any other relationship, you must choose to love God. God isn’t going to force you to love him. You can thumb your nose at God and go a totally different way. You can destroy your life if you want to. God won’t force you to love him—because love can’t be forced. Love is a choice.

In what relationships do you need to choose love today?

Talk It Over

  • Why do you think God made love a choice?
  • How do you show someone that you have chosen to love them? How do you show God that you have chosen to love him?
  • What about your life shows that you have made a commitment to God to love him?