“Ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình.” Khải Huyền 2:4-5

Yêu là một hành động, không phải chỉ là cảm xúc. Yêu là một điều gì đó mà bạn làm.

Rất dễ để yêu người yêu mình có phải không? Nó không hao tốn gì cả.

Nhưng tình yêu thật sẽ hành động và làm điều yêu thương khi người khác không đáng nhận, khi họ không đáp ứng lại hoặc khi bạn không cảm thấy mình muốn làm. Thật ra, làm với tình yêu thương khi bạn không cảm thấy mình muốn làm là thể thức cao nhất của tình yêu. Đó là một tình yêu trưởng thành hơn khi bạn làm điều yêu thương cho một người không đáp lại mình.

Bạn có nhận thấy rằng việc làm theo cảm xúc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc cảm nhận để hành động không?

Một số trong các bạn đã lập gia đình qua một thời gian dài và sự thật là ngọn lửa nóng cháy đã tàn. Sự rung động không còn nữa. Bạn đang sống những đời sống riêng rẻ trong cùng một gian nhà. Làm thế nào để bạn có thể khơi dậy sự lãng mạn, thơ mộng đó? Làm thế nào để bạn khơi dậy cảm giác yêu thương?

Bạn hành động để có được cảm giác. Bạn có thể nói rằng, “Tôi không cảm thấy mình muốn đối xử cách yêu thương với người bạn đời của mình”. Thế thì sao? Nếu bạn bắt đầu hành động vì tình yêu, tôi bảo đảm với bạn rằng cảm xúc sẽ theo sau - vì cảm xúc sẽ theo sau cách đối xử.

Trong Khải Huyền 2:4-5, Chúa Jêsus nói với Hội Thánh rằng, “Ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình.”

Điều Chúa Jêsus nói với Hội Thánh cũng là nguyên tắc cho việc làm tươi mới lại tình yêu trong hôn nhân hoặc trong bất cứ các mối quan hệ nào khác. Bạn nhớ lại, bạn ăn năn và bạn làm những điều bạn đã làm ban đầu. Nguyên nhân tình yêu ra đi là vì bạn đã ngừng làm những điều đã tạo nên tình yêu lúc bắt đầu.

Chúa không muốn bạn sống theo cảm xúc của mình. Ngài muốn bạn sống bằng đức tin. Vì vậy bạn biết Chúa làm gì không? Đôi khi Ngài để cảm xúc qua đi. Để rồi bạn phải sống bởi đức tin và yêu bởi đức tin.

Khi bạn yêu một người nào đó và làm điều yêu thương, ngay cả khi họ không đáp trả lại và có lẽ ngay cả khi họ đang trả đũa, bạn đang yêu bởi đức tin. Đó là một hành động.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn bày tỏ tình yêu của mình ra cho những người xung quanh bằng hành động qua cách nào?

2.    Người khó yêu nào quanh bạn cần được thấy tình yêu của bạn thể hiện ra cho họ qua hành động?

3.    Bạn cần làm lại “những công việc ban đầu” nào để giúp mình phát triển một mối quan hệ?

 

 

 


LOVE IS AN ACTION

BY RICK WARREN —

“You have abandoned the love you had at first. Remember therefore from where you have fallen; repent and do the works you did at first.”  Revelation 2:4-5 (ESV)

Love is an action, not just an emotion. Love is something you do.

It’s easy to love somebody who loves you, isn’t it? It takes nothing at all.

But real love acts and does the loving thing when people don’t deserve it, when they don’t respond to it, or when you don’t feel it. In fact, acting in love when you don’t feel it is the highest form of love. It’s a more mature love when you act loving toward a person who does not respond the same way.

Have you noticed that it’s easier to act your way into a feeling than it is to feel your way into an action?

Some of you have been married for a long time, and the truth is, the flame has gone out. The thrill is gone. You’re living separate lives in the same house. How do you rekindle that romance? How do you rekindle the feeling of love?

You act your way into a feeling. You may say, “I don’t feel like acting loving toward my spouse.” So what? If you start acting in love, I guarantee you the feelings will follow—because feelings follow behavior.

In Revelation 2:4-5, Jesus says to the church, “You have abandoned the love you had at first. Remember therefore from where you have fallen; repent, and do the works you did at first” (ESV).

What Jesus told the church is the same principle for renewing the love in a marriage or any other relationship. You remember, you repent, and you do the things you did at first. The reason the love went away is you stopped doing the things that created the love in the early days.

God doesn’t want you living by your feelings. He wants you living by faith. So you know what he does? Sometimes he lets the feelings go away. Then you have to live by faith and love by faith.

When you love somebody and do the loving thing, even when they’re not responding and even maybe when they’re retaliating, you are loving by faith. That is an action.

Talk It Over

  • How do you show your love to the people around you through actions?
  • What unloving person around you needs to see your love demonstrated to them through action?
  • What “works you did at first” do you need to revive to help grow a relationship?