“‘Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi’.  Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng như vậy: ‘Hãy yêu kẻ lân cận như mình.’” Ma-thi-ơ 22:37-39

Nếu bạn muốn đời sống của mình có ý nghĩa thì bạn phải tập trung vào nó. Bạn không có đủ thời gian cho tất cả mọi thứ và không phải mọi thứ đều có giá trị như nhau.

Vì vậy bạn nên tập trung vào điều gì? Chúa Jêsus đã dạy rõ ràng điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống. Chúa dạy rằng, “‘Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi’.  Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng như vậy: ‘Hãy yêu kẻ lân cận như mình’” (Ma-thi-ơ 22:37-39).

Chúa Jêsus dạy rằng có hai điều trong cuộc sống quý giá hơn bất cứ những điều nào khác: “điều răn thứ nhất và lớn hơn hết” là yêu mến Thiên Chúa. Sau đó, “điều răn thứ hai” là yêu thương người khác. Nếu bạn làm đúng hai điều đó thì bạn sẽ hiểu đúng về đời sống.

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao Chúa không chỉ đem bạn lên thiên đàng khi Ngài dựng nên bạn không? Tại sao Ngài lại đặt để bạn trên đất? Bạn chỉ ở đây nhiều lắm là 100 năm, sau đó bạn sẽ sống vĩnh viễn trên thiên đàng hoặc nơi địa ngục. Tại sao Chúa không chỉ đem mọi người lên thiên đàng?

Kinh Thánh nói rất rõ rằng Chúa đặt để bạn trên đất này để làm hai việc: học cách yêu Chúa và học cách yêu người khác.

Cuộc sống không phải là về sự thâu gom – bạn lấy được bao nhiêu. Cuộc sống không phải là về vấn đề thành tựu – bạn làm được bao nhiêu. Và nó cũng không phải về thành tích – bạn kiếm được bao nhiêu. Nó không phải là về tất cả những điều mà thế giới bảo bạn rằng đó mới là đời sống. Bạn không đem được sự nghiệp của mình lên thiên đàng. Bạn không đem được xe hơi hay nhà cửa của mình lên thiên đàng. Nhưng bạn đem theo tính cách của mình. Bạn đem theo chính mình.

Chúa đặt để bạn trên đất từ 80 cho đến 100 năm để bạn có thể học cách yêu thương. Đó chính là mục đích của đời sống — học cách yêu Chúa với tất cả tấm lòng và học cách yêu thương người khác.

Đời sống là một bài học lớn về tình yêu.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn cần ngưng làm những gì để có thêm thời gian thực hành việc bày tỏ tình yêu ra cho người khác?

2.    Bạn đang tận dụng thời gian của mình trên đất theo những cách nào?

3.    Tại sao bạn nghĩ rằng học cách yêu thương là bài học quan trọng nhất Chúa muốn bạn học được?

 

 


LIFE IS A LESSON IN LOVE

BY RICK WARREN —

“‘Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind.’ This is the first and greatest commandment. The second most important is similar: ‘Love your neighbor as much as you love yourself.’”  Matthew 22:37-39 (TLB)

If you want your life to count, then you have to focus it. You don’t have time for everything, and not everything is of equal value.

So what should you focus on? Jesus made it very clear what matters most in life. He said, “‘Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind.’ This is the first and greatest commandment. The second most important is similar: ‘Love your neighbor as much as you love yourself’” (Matthew 22:37-39 TLB).

Jesus said there are two things in life that are more valuable than anything else: The “first and greatest” is loving God. Then, the “second most important” is loving other people. If you get those two things right, then you’ve gotten life right.

Have you ever wondered why God didn’t just take you to heaven when he created you? Why did he put you on Earth? You’re only here for 100 years at most, and then you’re going to live for eternity in heaven or hell. Why didn’t God just take everybody to heaven?

The Bible is very clear that God put you here on Earth to do two things: to learn to love God and to learn to love other people.

Life is not about acquisition—how much you get. Life is not about accomplishment—how much you do. And it’s not about achievement—how much you earn. It’s not about all the things the world tells you it’s about. You’re not taking your career to heaven. You’re not taking your car or your house to heaven. But you are taking your character. You’re taking you.

God put you on Earth for 80 to 100 years so you can learn to love. That’s what life is all about—learning to love God with all your heart and learning to love everyone else too.

Life is one giant lesson in love.

Talk It Over

  • What do you need to stop doing so that you have more time to practice showing love to others?
  • In what ways are you making the most of your time on Earth?
  • Why do you think that learning to love is the most important lesson God wants you to learn?