“Yêu là làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời.” 2Giăng 1:6

Vì tình yêu phải là tâm điểm của đời sống của chúng ta nên chúng ta cần biết chắc rằng mình hiểu rỏ tình yêu thật sự là gì.

Kinh Thánh nói rằng tình yêu là một mạng lệnh. Chúa ra lệnh cho chúng ta phải yêu nhau: “Yêu là làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời.”  (2Giăng 1:6).

Vì Chúa ra lệnh cho bạn phải yêu thương nên Ngài cũng ban cho bạn có được sức mạnh và khả năng để làm điều đó! Điều đó có nghĩa rằng tình yêu không phải là một cảm giác - vì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Hãy tưởng tượng bạn nói với một đứa bé đang khóc rằng, “Ta ra lệnh cho con phải vui vẻ!” Điều đó sẽ không thể nào xảy ra được vì chúng ta không thể hoàn toàn kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng Chúa ra lệnh cho chúng ta phải yêu, điều này có nghĩa là chúng ta có thể yêu được.

Kinh Thánh nói tình yêu là một sự lựa chọn. Kinh Thánh dạy trong 1Cô-rinh-tô 14:1 rằng, “Hãy theo đuổi tình yêu thương như thể đời sống bạn phụ thuộc nơi nó—bởi vì yêu thương là như vậy.” Nếu bạn “theo đuổi” một điều nào đó, điều đó có nghĩa là bạn đã lựa chọn. Tình yêu là một sự lựa chọn; bạn chọn rằng mình yêu hay không yêu.

Nhiều người cố biện minh cho việc ly hôn bằng cách nói rằng, “Tôi không còn yêu vợ/chồng mình nữa” - như thể điều đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhưng hành động trong tình yêu thương khi bạn không muốn làm thật ra là một mức độ yêu thương cao hơn so với khi bạn muốn làm nó. Yêu khi hoa đang nở rộ là một chuyện, nhưng thử thách thật của tình yêu đến vào mùa đông, khi mọi thứ không được tốt đẹp. Bạn có thể chọn yêu người khác như Chúa yêu bạn, cho dù cảm xúc của mình là thể nào. Bạn có thể cho người khác những gì họ cần chứ không phải những gì họ đáng phải nhận lãnh.

Kinh Thánh bảo rằng tình yêu là một cách cư xử. Tình yêu là một điều gì đó mà bạn làm. Kinh Thánh dạy rằng, “Chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (1Giăng 3:18).

Mỗi ngày Chúa cho chúng ta có những cơ hội để bày tỏ tình yêu thương. Nhưng hầu như chúng ta quá bận rộn để làm trọn. Đã bao nhiêu lần bạn nghĩ rằng, “Tôi cần gọi điện thoại; Tôi cần khích lệ người đó tại sở làm; Tôi cần giúp đỡ hàng xóm của mình,” nhưng sau đó bạn đã bỏ lỡ cơ hội vì có những việc khác xảy ra? Tình yêu tận dụng cơ hội để phục vụ người khác.

Kinh Thánh nói rằng tình yêu là một sự cam kết. Kinh Thánh nói trong 1Giăng 4:16 rằng, “Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.”  Mối quan hệ của bạn với Chúa bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mối quan hệ của bạn với người khác. Nếu bạn cam kết yêu thương người khác, thì bạn sẽ ở trong Chúa, và Ngài sẽ ở trong bạn — vì Chúa là tình yêu.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tình yêu là một mạng lệnh, một sự lựa chọn, một cách cư xử và một sự cam kết. Bạn cần áp dụng điều nào trong những thuộc tính đó cho một trong các mối quan hệ của mình ngày hôm nay?

2.     “Ở trong Chúa” như được nói trong  Giăng 4:16,  có nghĩa là gì?

3.    Tình yêu không phải là một cảm giác. Đó là một mạng lệnh. Sự thật này có thể khích lệ bạn như thế nào khi bạn đang cố yêu những người khó tánh?

 

 


WHAT IS LOVE?

BY RICK WARREN — 

“Love means doing what God has commanded us.”  2 John 1:6 (NLT)

Because love should be central to our lives, we need to be sure to understand what love really is.

The Bible says love is a command. God commands that we love each other: “Love means doing what God has commanded us” (2 John 1:6 NLT).

Because God commands you to love, he also gives you the power and ability to do it! That means that love isn’t a feeling—because we can’t always control our feelings. Imagine saying to a crying child: “I command you to be happy!” That wouldn’t work, because we don’t have total control over our feelings. But God commands us to love, so that means we’re able to love.

The Bible says love is a choice. The Bible says in 1 Corinthians 14:1, “Go after a life of love as if your life depended on it—because it does” (MSG). If you “go after” something, that means you make a choice. Love is a choice; you choose to love or not to love.

Many people try to justify a divorce by saying, “I just don’t love my spouse anymore”—as if that’s totally out of their control. But acting in love when you don’t feel like it is actually a higher level of love than when you do feel like it. It’s one thing to love when the flowers are in bloom, but the real test of love is in the winter, when things are not going great. You can choose to love others like God loves you, in spite of how you feel. You can give the other person what they need, not what they deserve.

The Bible says love is a conduct. Love is something you do. The Bible says, “Let us stop just saying we love people; let us really love them, and show it by our actions” (1 John 3:18 TLB).

Every day God puts opportunities around us to demonstrate love. But most of the time, we’re too busy to follow through. How many times have you thought, “I need to make a call; I need to encourage that person at work; I need to help my neighbor,” but then you missed the opportunity because something else came up? Love takes advantage of opportunities to serve others.

The Bible says love is a commitment. The Bible says in 1 John 4:16, “God is love. If we keep on loving others, we will stay one in our hearts with God, and he will stay one with us” (CEV). Your relationship with God is greatly affected by your relationship with other people. If you commit to loving others, then you will stay one in your heart with God, and he’ll stay one with you—because God is love.

Talk It Over

  • Love is a command, a choice, a conduct, and a commitment. Which of those attributes do you need to apply to one of your relationships today?
  • What does it mean to be “one in our hearts with God,” as 1 John 4:16 says?
  • Love is not a feeling. It’s a command. How can this truth encourage you when you’re trying to love difficult people?