“Kẻ ngu dại bộc lộ cơn giận dữ của mình, còn người khôn ngoan kiên nhẫn kiềm chế nó.” Châm ngôn 29:11

Nếu muốn chế ngự tính nóng nảy của mình, bạn phải quyết tâm kiềm chế nó.

Bạn phải ngưng nói rằng, “Tôi không thể kiểm soát được nó!” và nhận biết rằng bạn có thể làm được. Cũng giống như tình yêu, tức giận là một sự lựa chọn. Khi bạn tức giận, bạn chọn việc tức giận. Không ai bắt bạn phải tức giận.

Người ta thường nói những câu như, “Bạn làm tôi phát điên lên luôn!” Nhưng sự thật là không ai có thể khiến bạn giận dữ nếu bạn không cho phép nó. Tức giận là một sự lựa chọn, và bạn phải chọn kiểm soát nó nếu muốn trở thành một người yêu thương.

Bạn có quyền kiểm soát cơn giận của mình nhiều hơn điều bạn muốn thừa nhận. Tôi sẽ cho bạn một thí dụ.

Giả sử bạn đang ở nhà và đang cãi nhau với một người nào đó trong gia đình. Bạn cao giọng lên và bạn đang bị kích động. Bạn đang bực bội. Đột nhiên, chuông điện thoại reo và bạn trả lời một cách ngọt ngào, “Chào em.  Ồ, vâng! Nó dành cho em đấy, em yêu!”

Chuyện gì đã xảy ra thế? Bạn không muốn xấu hổ hay phải giải thích nên bạn đã dập cơn tức giận của mình xuống thật nhanh. Sự tức giận có thể kiểm soát được dễ dàng!

Kinh Thánh nói trong Châm ngôn 29:11 rằng, “Kẻ ngu dại bộc lộ cơn giận dữ của mình, còn người khôn ngoan kiên nhẫn kiềm chế nó.”

Bạn muốn làm người dại hay người khôn? Cách bạn phản ứng lại với một tình thế là trách nhiệm của bạn và của riêng bạn. Sự tức giận là một sự lựa chọn.

Thời điểm để quyết định việc kiểm soát cơn giận của bạn không phải là khi huyết áp của bạn lên cao, adrenaline của bạn đang kích động cơ thể bạn, bạn có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên và các cơ bắp bắt đầu căng thẳng.

Vào lúc đó, bạn đã thất bại.

Thay vào đó, hãy quyết tâm kiềm chế cơn tức giận của mình trước khi bước vào cuộc họp hoặc bước vào nhà. Hãy quyết định điều này: “Hôm nay, tôi sẽ không tức giận. Tôi sẽ không để điều gì ảnh hưởng đến mình.”

Bạn kiểm soát cơn giận của mình bằng cách giải quyết nó trước tiên - quyết định trước - rằng bạn sẽ kiềm chế nó.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Trước đây bạn đã dùng những phương cách nào để kiểm soát sự tức giận của mình?

2.    Hãy nghĩ đến một tình thế gần đây đã làm cho bạn tức giận. Có cách nào tốt hơn để đáp lại hoàn cảnh đó? Làm thế nào bạn có thể truyền tải thông điệp của mình mà không trở nên dại dột?

3.    Cách yêu thương nào có thể dùng để đáp lại người không kiểm soát được sự tức giận của mình?

 

 


ANGER IS  CHOICE

BY RICK WARREN —

“Fools vent their anger, but the wise quietly hold it back.”  Proverbs 29:11 (NLT)

If you want to tame your temper, you must resolve to manage it.

You have to quit saying, “I can’t control it!” and realize that you can. Just like love, anger is a choice. When you get angry, you choose to get angry. Nobody is forcing you to get angry.

People often say things like, “You make me so mad!” But the truth is that nobody can make you mad without your permission. Anger is a choice, and you must choose to control it if you want to be a loving person.

You have far more control over your anger than you may want to admit. Let me give you an example.

Let’s say you’re at home and you’re in an argument with somebody in your family. Your voices are raised, and you’re getting agitated. You’re upset. All of a sudden, the phone rings, and you answer sweetly, “Hello? Oh, yes! It’s for you, honey!”

What happened? You didn’t want to be embarrassed or have to explain, so you switched your anger off real quick. Anger is highly controllable!

The Bible says in Proverbs 29:11, “Fools vent their anger, but the wise quietly hold it back” (NLT).

Do you want to be a foolish person or a wise person? How you respond to a situation is your responsibility and yours alone. Anger is a choice.

The time to decide to manage your anger is not when your blood pressure is rising, your adrenaline is shooting into your system, you can feel the flush in your face, and your muscles start to tense.

At that point, you’ve already lost the battle.

Instead, resolve to manage your anger before you go into that meeting or walk through that front door when you get home. Decide this: “Today, I’m just not going to get angry. I’m not going to let things get to me.”

You manage your anger by first resolving—deciding in advance—that you’re going to hold it back.

Talk It Over

  • What strategies have you used in the past to keep your anger in check?
  • Think of a recent situation that has made you angry. What would be a better way to respond to that kind of situation? How can you get your message across without being foolish?
  • What is a loving way to respond to someone who will not control their anger?