“Tình yêu thương là trên hết mọi sự. Tình yêu là dây liên kết của sự trọn vẹn.” Cô-lô-se 3:14

Bạn có muốn biết đâu là cách tốt nhất để sử dụng đời sống của mình không? Đó là sử dụng đời sống bạn cho tình yêu.

Chúa dạy rằng bạn cần biến việc học cách yêu như thế nào thành mục tiêu chính, thành tham vọng lớn nhất, mục đích của đời sống của mình. Tại sao Chúa lại nói như thế. Đây là hai lý do tại sao tình yêu thương lại quan trọng hơn bất cứ điều nào khác.

Tình yêu xác nghiệm đức tin của bạn. Nói cách khác, tình yêu chứng tỏ rằng bạn thật sự đang ở trong gia đình Chúa.

Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng, “Kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.  Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (1Giăng 4:7-8).  Đức Chúa Trời là tình yêu, và Ngài muốn bạn học yêu thương để có thể trở nên giống Ngài.

“Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được” (1Giăng 4:20).

Khi bạn yêu người khác, bạn tỏ ra cho thấy mình là con cái Chúa.

Tình yêu hợp nhất tất cả mọi sự trong cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn có nhiều khía cạnh: đời sống xã hội, đời sống gia đình, đời sống ở nhà thờ, đời sống tình dục, đời sống ở nơi làm việc. Tất cả những khía cạnh đó đều cần một nguyên tắc chính yếu – một điều gì đó ở tâm điểm để hợp nhất và liên kết chúng lại với nhau.

Có rất nhiều điều mà bạn có thể dùng làm nguyên tắc sống chính cho mình. Có người xây dựng cuộc sống của họ xung quanh tiền bạc, việc được ưa thích, thành công hoặc một sở thích. Nhưng không có điều nào trong số này là hoàn toàn cả. Bạn cần một điều gì đó mạnh mẽ nơi tâm điểm của đời sống mình để nó sẽ không sụp đổ khi thử thách đến — khi đến bước đường cùng, khi những cơn động đất về cảm xúc tấn công và khi những cơn bão tài chánh khuấy động.

Khi tất cả những khó khăn trong cuộc sống tấn công bạn, tốt nhất bạn nên có điều gì đó ở trung tâm đời sống để liên kết mọi sự lại với nhau, nếu không bạn sẽ bị sụp đổ. Kinh Thánh nói rằng điều mạnh mẽ duy nhất để có thể làm được điều đó là tình yêu thương — tình yêu đối với Chúa và tình yêu dành cho người khác. Khi tình yêu trở thành tâm điểm của đời sống bạn, nó liên kết mọi thứ lại với nhau và tập trung tất cả lại.

Cô-lô-se 3:14 chép rằng: “Tình yêu thương là trên hết mọi sự. Tình yêu là dây liên kết của sự trọn vẹn.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những tham vọng nào đang ngăn trở việc biến tình yêu thành tham vọng lớn nhất của bạn?

2.    Người khác nhận biết bạn là con cái Chúa qua những cách nào? Tình yêu có phải là một trong những cách đó không?

3.    Bạn có thể khiến tình yêu là tâm điểm của đời sống mình qua những cách thực tế nào?

 

 

 


THE BEST USE OF YOUR LIFE IS LOVE

BY RICK WARREN —

“Love is more important than anything else. It is what ties everything completely together.”  Colossians 3:14 (CEV)

Do you want to know how best to spend your life? Here it is: The best use of your life is love.

God says you need to make learning how to love your primary objective, your greatest ambition, your life purpose. Why does he say that? Here are two reasons why love is more important than anything else.

Love validates your faith. In other words, love proves that you really are in God’s family.

The Bible says it very clearly: “Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love” (1 John 4:7-8 NIV). God is love, and he wants you to learn to love so that you can become like him.

“If we say we love God, but hate others, we are liars. For we cannot love God, whom we have not seen, if we do not love others, whom we have seen” (1 John 4:20 GNT).

When you love other people, you prove you’re God’s child.

Love integrates your life. Your life has many facets: your social life, family life, church life, sex life, work life. All those facets need a dominant principle—something at the center that integrates them and holds them together.

There are many things that you can make your dominant life principle. Some people build their lives around money, popularity, success, or a hobby. But none of these things are enough. You need something at the center of your life so strong that it won’t fall apart when the trials come—when the road ends, the emotional earthquakes hit, and the financial hurricanes stir.

When all of the tribulations of life batter you, you better have something at the center of your life that’s going to hold you together, or you’ll come apart. The Bible says the only thing strong enough to do that is love—love for God and love for other people. When love becomes the center of your life, it holds everything else together and brings it all into focus.

Colossians 3:14 says, “Love is more important than anything else. It is what ties everything completely together” (CEV).

Talk It Over

  • What other ambitions get in the way of making love your greatest ambition?
  • In what ways do others identify you as a child of God? Is love one of those ways?
  • What are the practical ways you can make love the center of your life?