“Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi.” 1Phi-e-rơ 4:8

Chúa dạy rằng học làm thế nào để yêu là cách tốt nhất bạn có thể Sử dụng đời sống mình. Hôm qua, chúng ta đã xem đến hai lý do vì sao điều này là đúng. Thứ nhất, tình yêu kiểm chứng đức tin của bạn, chứng tỏ bạn thực sự nằm trong gia đình Chúa. Thứ hai, tình yêu hợp nhất đời sống của bạn; đó là nòng cốt vững mạnh có thể liên kết nhiều khía cạnh trong đời sống bạn lại với nhau.

Còn hai lý do nữa khiến bạn cần làm cho việc học biết yêu thương trở thành mục đích của đời sống mình.

Thứ nhất, tình yêu che phủ tội lỗi của bạn. Kinh Thánh dạy trong 1Phi-e-rơ 4:8 rằng, “Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi.”

Tình yêu của Chúa Jêsus Christ che phủ tội lỗi bạn, và nó cũng cho bạn năng lực để tha thứ người khác. Bạn đã được tha thứ và bạn có thể tha thứ người khác.

Vua Đa-vít trong Kinh Thánh không hẳn là một người hoàn hảo. Thật ra, ông đã đã phạm nhiều lỗi lầm. Ông đã nói dối. Ông đã lừa đảo. Ông đã cướp vợ của người khác. Ông đã phạm tội ngoại tình. Thậm chí ông còn giết người để che dấu tội lỗi!

Nhưng khi Đa-vít sai phạm, ông nhận lỗi ngay và ăn năn. Không phải lúc nào ông cũng làm điều phải, nhưng đến cuối cùng, ông đã tìm kiếm Chúa và muốn làm điều phải.

Đức Chúa Trời gọi Đa-vít là người đẹp lòng Ngài. Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể nói như vậy về một người như Đa-vít? Đó là vì Đa-vít yêu mến Đức Chúa Trời và do đó Chúa đã che phủ tội lỗi của ông.

Đối với bạn, hết lòng yêu mến Chúa phải là điều quan trọng hơn nhiều so với việc trở thành một người hoàn hảo. Thật ra, Chúa biết bạn không thể nào là một người hoàn hảo được. Bạn có yêu Chúa hết lòng không? Bạn có yêu người lân cận như mình không? Khi bạn làm điều này, tình yêu đó sẽ che phủ vô số tội lỗi.

Thứ hai, tình yêu vang vọng mãi mãi. Tình yêu vang vọng vào cõi đời đời; thật ra, tình yêu là điều duy nhất trong đời sống bạn mà còn đến mãi mãi.

Vì vậy, điều quan trọng thật bây giờ là các mối quan hệ — với Chúa và với người khác. Thật ra, Kinh Thánh nói rằng cuộc sống không có tình yêu thương là cuộc sống không giá trị và lãng phí: “Cho dù tôi nói gì, tin gì và làm gì, nếu không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (1Cô-rinh-tô 13:3).

Vậy tại sao các mối quan hệ lại bị coi thường? Nếu chúng ta biết đời sống thực sự là về tình yêu thì tại sao chúng ta không dành thời gian ra cho người mình yêu thương? Vì chúng ta bận rộn. Chúng ta đối xử ưu tiên, đặc biệt cho những vấn đề kém quan trọng và bắt đầu xao lãng, bỏ mặc các mối quan hệ của mình.

Nhưng không gì có thể thay thế được tình yêu. Đời sống không phải là về thành tích hay cân bằng lịch trình hay việc được công nhận. Đó là về tình yêu. Đừng để những bận rộn khiến bạn quên đi điều đó.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ “hết lòng” yêu mến Chúa có nghĩa là thế nào?

2.    Mối quan hệ của bạn đã bị ảnh hưởng vì sự bận rộn như thế nào?

3.    Tình yêu của Chúa sẽ che phủ tội lỗi bạn, nhưng bạn cần phải ăn năn điều gì để có thể thực sự làm đẹp lòng Chúa?

 

 

 


GOD’S LOVE COVERS YOUR SIN

BY RICK WARREN —

“Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins.”  1 Peter 4:8 (NLT)

God says that learning how to love is the best way you can spend your life. Yesterday, we looked at two reasons why this is true. First, love validates your faith, proving you’re really in God’s family. Second, love integrates your life; it’s a strong core that can hold the many facets of your life together.

There are two more reasons why you need to make learning how to love your life purpose.

First, love compensates for your sin. The Bible says in 1 Peter 4:8, “Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins” (NLT).

The love of Jesus Christ covers your sins, and it also gives you the power to let other people off the hook. You’ve been forgiven, and you can forgive others.

King David from the Bible was not exactly a perfect guy. In fact, he blew it a lot. He lied. He cheated. He stole another guy’s wife. He committed adultery. He even had a guy murdered to cover up his sin!

But when David blew it, he admitted it quickly, and he repented. He didn’t always do what was right, but ultimately, he sought after the Lord and wanted to do what was right.

God called David a man after his own heart. How could God say that about a man like David? It’s because David loved God and, as a result, God covered over his sins.

It’s more important for you to love God with all your heart than for you to be perfect. In fact, God knows you can’t be perfect. Do you love God with all your heart? Do you love your neighbor as yourself? When you do, that love will cover a multitude of sins.

Second, love reverberates forever. Love echoes into eternity; in fact, it’s the only thing in your life that’s going to last.

Because of that, what really matters right now are relationships—with God and with other people. In fact, the Bible says life without love is worthless and wasted: “No matter what I say, what I believe, and what I do, I’m bankrupt without love” (1 Corinthians 13:3 MSG).

So why do relationships get the short end of the stick? If we know life is really about love, why don’t we have time for the people we love? Because we’re busy. We give first-class allegiance to second-class causes, and we start neglecting our relationships.

But nothing can take the place of love. Life is not about achievement or balanced schedules or recognition. It’s about love. Don’t let busyness cause you to forget that.

Talk It Over

  • What do you think it means to love God with “all your heart”?
  • In what ways have your relationships suffered because of busyness?
  • God’s love will cover your sin, but what do you need to repent of so that you can truly seek after God’s heart?