“Phước thay cho người cậy Ngài làm sức mạnh của mình” Thi 84:5

Bạn có mệt mỏi không? Có thể bạn đang chạy bằng hơi nước và vào cuối ngày, bạn không còn chút hơi sức nào nữa. Lý do thực sự đơn giản: bạn chỉ là con người mà thôi.

Sức lực của bạn có giới hạn. Nhưng sức mạnh của Thiên Chúa không bị giới hạn. Sức lực của bạn là hữu hạn. Nhưng sức mạnh của Thiên Chúa là vô tận. Sức lực của bạn có thể bị tiêu hao — đó là lý do tại sao bạn bị kiệt sức! Nhưng sức mạnh của Thiên Chúa không bao giờ bị tiêu hao. Chúa không bao giờ mất đi sức lực. Chúa không bao giờ mệt mỏi.

Thi 84:5 nói rằng, “Phước thay cho người cậy Ngài làm sức mạnh của mình.”  Bạn có muốn được phước Chúa trên đời sống mình không? Nếu thế, bạn cần phải cậy nơi sức lực của Ngài.

Hudson Taylor là một nhà truyền giáo đầy ảnh hưởng đối với Trung Quốc vào Thế kỷ 19. Ông là một người khổng lồ thuộc linh và là một người tài giỏi. Khi về già, sức khỏe ông suy giảm và trở nên vô cùng yếu ớt. Ông đã viết một lá thư cho một người bạn kể rằng: “Tôi yếu đến mức không còn có thể làm việc được nữa. Tôi yếu quá nên không thể học được nữa. Tôi yếu đến nỗi không còn đọc được Kinh Thánh nữa. Tôi thậm chí không thể cầu nguyện. Tôi chỉ có thể nằm yên trong tay Chúa như một đứa trẻ thơ tin cậy.”

Vào một thời điểm nào đó trong đời sống mình, bạn có thể yếu ớt đến mức thậm chí không thể cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, đi đến nhóm học Kinh Thánh, làm việc hay làm bất cứ điều gì. Bạn làm gì trong những lúc như vậy? Bạn yên nghỉ trong sức mạnh Chúa — trong tay Ngài như một đứa trẻ — và bạn tin cậy.

Yếu đuối thực sự có thể là một điều tốt trong đời sống bạn nếu nó khiến bạn nương cậy nơi Chúa. Trong IICô-rinh-tô 12:8-10, Phao-lô nói rằng, “Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng 'Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối’. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.”

Đó là cái nghịch lý của việc nương cậy nơi Chúa: Bạn càng yếu đuối, bạn càng nương cậy nơi Ngài. Và bạn càng nương cậy nơi Chúa, bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn.

 

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao rất khó để thừa nhận hoặc biểu lộ sự yếu kém?

2.    Nền văn hóa của bạn duy trì ý tưởng rằng bạn cần phải luôn mạnh mẽ như thế nào?

3.    Nương cậy nơi sức mạnh của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Điều đó sẽ như thế nào trong đời sống bạn?

 

 

 


WEAKNESS CAN BE A GOOD THING

BY RICK WARREN —

“You bless all who depend on you for their strength.”  Psalm 84:5 (CEV)

Are you tired? Maybe you’re running on steam, and at the end of each day, you’ve run out of energy. The reason why is really simple: You’re a human being.

Your strength is limited. But God’s strength is unlimited. Your strength is finite. But God’s strength is infinite. Your strength is exhaustible—that’s why you get exhausted! But God’s strength is inexhaustible. God never runs out of energy. God never gets tired.

Psalm 84:5 says, “You bless all who depend on you for their strength” (CEV). Do you want God’s blessing on your life? Then you need to depend on God for your strength.

Hudson Taylor was an influential missionary to China in the 19th century. He was a spiritual giant and a brilliant man. In his old age, he lost his health and became quite weak. He wrote a letter to a friend that said, “I am so weak I can no longer work. I am so weak I can no longer study. I am so weak I can no longer read my Bible. I cannot even pray. I can only lie still in the arms of God like a little child in trust.”

At some point in your life, you may be so weak that you can’t even pray, read the Bible, go to a Bible study, work, or really do anything. What do you do in those moments? You rest in the strength of the Lord—in his arms like a little child—and you trust.

Weakness can actually be a good thing in your life if it causes you to depend on God. In 2 Corinthians 12:8-10, Paul says, “Three different times I begged the Lord to take it away. Each time he said, 'My grace is all you need. My power works best in weakness.’ So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. That’s why I take pleasure in my weaknesses, and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong” (NLT).

That’s the paradox of depending on God: The weaker you are, the more you depend on him. And the more you depend on him, the stronger you get.

Talk It Over

  • Why is it difficult to admit or show weakness?
  • How does your culture perpetuate the idea that you have to be strong all the time?
  • What does it mean to depend on God’s strength? What would that look like in your life?