Tôi trông cậy Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi và chờ đợi Đức Chúa Trời nghe tiếng tôi.” Mi-chê 7:7

Kinh Thánh cho biết rõ rằng bạn sẽ phải trải qua những giai đoạn khác nhau trong đời sống. Một mùa mà Chúa đã nhiều lần nhắc đến là mùa chờ đợi.

Nhưng bạn có thể tin cậy rằng trong khi bạn chờ đợi, Chúa đang hành động. Một mùa chờ đợi không có nghĩa là Chúa đã ngưng làm việc. Thật ra Chúa đang đưa dẫn bạn vượt qua mùa đó vì Ngài đang để thời gian ra làm việc trong hoàn cảnh bạn đang có để đem lại lợi ích cho bạn.

Sự thật ở đây là bạn sẽ phải bỏ ra phần lớn của đời sống mình trong việc chờ đợi. Và vì vậy, nếu bạn không học được cách tin cậy Chúa trong khi chờ đợi, bạn sẽ dành phần lớn đời sống mình không tin cậy nơi Chúa.

Chúa không bao giờ vội vã; Ngài là đời đời. Và khi Chúa đang làm việc, Chúa muốn bạn học biết tin cậy nơi Ngài đang khi bạn đang chờ đợi.

Bạn có thể hỏi rằng: “Lạy Chúa, khi nào? Khi nào nó sẽ xảy ra?” Và Chúa đang trả lời rằng, "Con có thể tin cậy ta trong việc này."

Bản tính của con người nói rằng, “Đừng đợi! Hãy có được mọi thứ càng sớm càng tốt. Đó là cách mà rất nhiều nền văn hóa đã được thiết chế. Nhưng điều đó đi ngược lại với phước hạnh của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn — bởi vì ơn phước của Đức Chúa Trời đến qua thời gian chờ đợi. Truyền đạo 3:11 nói rằng, “Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp đúng thời điểm của nó”.

Có phải bạn đang ở trong thời gian chờ đợi không? Có lẽ bạn đang đợi cho khóa học kết thúc. Có lẽ là đang chờ để gặp được “đúng người” trong đời sống mình. Có lẽ đó là một cuộc hôn nhân sắp xảy ra, một đứa trẻ sắp chào đời hoặc cơ hội cho một công việc mới sắp đến. Và bạn bực bội vì mọi thứ đang diễn ra vô cùng chậm chạp. Tất cả chúng ta đã từng ở trong tình trạng như vậy.

Có một lời hứa trong Kinh Thánh không những chỉ ra cho bạn thấy rằng Chúa đang làm việc mà còn cho bạn biết được Chúa đang làm việc như thế nào. Bạn cần tuyên nhận điều đó khi bạn đang trong thời gian chờ đợi: “Ta là Đức Giê-hô-va sẽ nhanh chóng thực hiện điều ấy đúng kỳ nó” (Ê-sai 60:22).

Đó là cách Đức Chúa Trời đã làm khi Ngài sai Chúa Jêsus xuống thế gian này. Thế giới đã chờ đợi hàng ngàn năm cho lần đầu tiên Ngài đến. Và rồi Ngài đã đến vào đúng thời điểm.

Chúng ta đã chờ đợi 2 ngàn năm cho việc Chúa Jêsus trở lại. Khi nào điều đó sẽ xảy ra? Vào đúng thời điểm—thời điểm của Chúa. Đó là khi Chúa Jêsus sẽ trở lại.

Bạn có thể áp dụng lẽ thật này cho thời gian chờ đợi của mình. Hãy nhớ rằng trì hoãn không phải là chối từ. Khi bạn nghĩ rằng Chúa đang nói: “Không”, thì có thể Ngài chỉ nói rằng, “Chưa phải lúc. Con cứ tiếp tục tin cậy ta chứ?

Mi-chê 7:7 nói rằng, “Tôi trông cậy Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi và chờ đợi Đức Chúa Trời nghe tiếng tôi.”

Đó là đức tin mà Đức Chúa Trời sẽ ban phước.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang chờ đợi Chúa làm gì trong đời sống mình? Bạn đáp lại với mùa chờ đợi như thế nào?

2.    Bạn đã từng thấy được Chúa làm việc như thế nào trong đời sống mình khi phải tin cậy nơi thời điểm của Chúa chứ không phải của mình?

3.    Bạn có thể làm gì để cho mọi thứ chậm lại trong đời sống đặng học được sự kiên nhẫn và tin cậy?

 

 

 


HOW TO TRUST GOD IN A SEASON OF WAITING

BY RICK WARREN —

“I trust the Lord God to save me, and I will wait for him to answer my prayer.”  Micah 7:7 (CEV)

The Bible is clear that you’ll go through different seasons in life. One season that God talks about over and over is the season of waiting.

But you can trust that while you’re waiting, God is working. A season of waiting doesn’t mean that God has stopped working. In fact, he’s taking you through that season because he’s using the time to work in your circumstances for your good.

The truth is, you’re going to spend much of your life waiting. And so, if you don’t figure out how to trust God while you’re waiting, you’ll spend a lot of your life not trusting God.

God is never in a hurry; he’s eternal! And as he’s working, he wants you to learn how to trust in him as you’re waiting.

You might be asking, “When, Lord? When is it going to happen?” And God’s saying something like, “You can trust me with this.”

It’s human nature to say, “Don’t wait! Get things as quickly as you can.” It’s how many cultures are wired. But it goes against God’s blessing in your life—because God’s blessing comes through times of waiting. Ecclesiastes 3:11 says, “[God] has set the right time for everything” (GNT).

Are you in a time of waiting? Maybe it’s for school to end. Maybe it’s for the “right person” to come into your life. Maybe it’s for a marriage to happen, a baby to come, or a new job opportunity to arrive. And you’re frustrated with how slowly things are happening. We’ve all been there.

There’s a promise in the Bible that not only tells you God is working but also how God is working. You need to claim it while you’re in your time of waiting: “I am the Lord, and when it is time, I will make these things happen quickly” (Isaiah 60:22 NCV).

That’s how God worked when he sent Jesus into this world. The world waited thousands of years for him to come the first time. And then he came at just the right moment.

We’ve been waiting 2,000 years now for Jesus to come again. When will that happen? At just the right time—God’s time. That’s when he’s going to return.

You can apply this same truth to your time of waiting. Remember that a delay is not a denial. When you think God is saying, “No,” he may just be saying, “Not yet. Will you keep trusting me through this?”

Micah 7:7 says, “I trust the Lord God to save me, and I will wait for him to answer my prayer” (CEV).

That is the kind of faith that God blesses.

Talk It Over

  • What have you been waiting for God to do in your life? What has been your response to the season of waiting?
  • How have you seen God work in your life when you have had to trust his timing and not your own?
  • What can you do to slow things down in your life so that you learn patience and trust?