“Điều nầy đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại. Ngài đã giải cứu chúng tôi . . . và Ngài sẽ lại giải cứu chúng tôi. Chúng tôi đặt niềm hy vọng nơi Ngài rằng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi.”  IICô-rinh-tô 1:9-10.

Chúa làm việc trong đời sống bạn theo như điều bạn trông mong. Sứ đồ Phao-lô biết rõ điều này. Ông nói trong IICô-rinh-tô 1:9-10 rằng, “Điều nầy đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại. Ngài đã giải cứu chúng tôi . . . và Ngài sẽ lại giải cứu chúng tôi. Chúng tôi đặt niềm hy vọng nơi Ngài rằng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi.” 

Vào một thời điểm nào đó trong đời sống mình, bạn sẽ đi đến bước đường cùng — lúc mà bạn không tìm thấy được một chút hy vọng nào cả dưới cái nhìn của con người. Nhưng bước đường cùng của bạn có một mục đích: nó dạy bạn biết tin cậy nơi Chúa. Đôi khi đời sống dường như vô cùng đen tối và nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tại sao Chúa lại để điều đó xảy ra? Để bạn có thể học cách tin cậy nơi Chúa thay vì tin tưởng nơi sự khéo léo và thông minh của mình.

Đây là sự thật: Đức Chúa Trời đã giải cứu bạn trong quá khứ, rất có thể Ngài đang giải cứu bạn ra khỏi hoàn cảnh hiện tại và Ngài sẽ giải cứu bạn trong tương lai. Đức Chúa Trời sử dụng ba hình thức giải cứu khác nhau:

1. Đức Chúa Trời dùng sự giải cứu theo hoàn cảnh. Đôi khi Đức Chúa Trời thay đổi hoàn cảnh một cách kỳ diệu và đã rẽ Biển Đỏ ra. Điều đó sẽ xảy ra nhiều lần trong cuộc đời bạn, nhưng không phải lúc nào nó cũng xảy ra.

2. Đức Chúa Trời dùng sự giải cứu qua cá nhân. Thay vì thay đổi hoàn cảnh, Chúa thay đổi con người bên trong của bạn. Bạn có một ước mơ mới, một khải tượng mới, một thái độ mới và một tầm nhìn mới.

3. Sự giải cứu tối hậu của Đức Chúa Trời là thiên đàng. Chúa không hứa sẽ cất đi tất cả mọi đau đớn của bạn trên thế giới này hay giải quyết mọi vấn đề cho bạn. Trên đất, có đau đớn, có buồn phiền và đau khổ. Sự giải cứu tối hậu sẽ là một ngày nào đó trên thiên đàng, nơi không còn đau đớn, buồn bã, đau khổ và đau lòng.

Chỉ có một con đường duy nhất để đến Thiên Đàng. Chúa Jêsus phán rằng: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Khi bạn đang ở bước đường cùng, Chúa Jêsus có thể khiến tình trạng tuyệt vọng đó trở nên một niềm hy vọng vô tận.

Có phải bạn đang trong bước đường cùng không? Tôi mời bạn hãy đem tình cảnh bế tắc đó và đời sống mình dâng lên cho Chúa Jêsus Christ. Chúa Jêsus luôn quan tâm đến điều tốt nhất cho bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã kinh nghiệm sự giải cứu của Đức Chúa Trời như thế nào trong quá khứ?

2.    Cho dù bây giờ bạn đang ở giai đoạn đức tin nào, bạn đang mong đợi Chúa làm gì trong đời sống mình?

3.    Việc tin cậy đời sống mình nơi Chúa Jêsus Christ đã thay đổi cách bạn đối diện với khó khăn hoặc bế tắc trong cuộc hành trình đức tin của mình như thế nào?

 

Làm thế nào để tìm thấy sự giải cứu qua Chúa Jêsus

Sự giải cứu tối hậu của Đức Chúa Trời khỏi bước đường cùng là qua sự vĩnh cửu trên thiên đàng — và điều đó chỉ đến khi bạn đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus.

Kinh Thánh chép rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa Ngài về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy bắt đầu bằng cách cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này:

“Lạy Chúa Jêsus, con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin nơi Chúa là Cứu Chúa của con. Con tin khi Chúa nói rằng sự cứu rỗi đến do ân điển, bởi đức tin, chứ không phải nhờ vào bất cứ điều gì con làm. Con xin Chúa bước vào cuộc đời con để làm Chúa của con. Hôm nay con xin phó thác đời sống mình lên cho Chúa.

“Con muốn sống theo cách mà Ngài đã dựng nên con để sống—bình yên và an tĩnh—và xử dụng phần còn lại của đời sống mình để phục vụ Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


JESUS TURNS YOUR “HOPELESS END” INTO “ENDLESS HOPE”

BY RICK WARREN —

“This happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. He has delivered us . . . and he will deliver us again. On him we have set our hope that he will continue to deliver us.”  2 Corinthians 1:9-10 (NIV)

God works in your life according to your expectation. The apostle Paul knew this. He said in 2 Corinthians 1:9-10, “This happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. He has delivered us . . . and he will deliver us again. On him we have set our hope that he will continue to deliver us” (NIV).

At some point in life, you’ll reach a dead end—when you see no hope from a human perspective. But your dead end has a purpose: to teach you to trust in God. Sometimes life seems so bad and out of control. Why does God let that happen? So you can learn to trust in him instead of trusting in your own ingenuity and cleverness.

Here’s what’s true: God has delivered you in the past, he’s likely delivering you from circumstances now, and he will deliver you in the future. God uses three different kinds of deliverance:

1. God uses circumstantial deliverance. Sometimes God miraculously alters the circumstance, and the Red Sea splits. That will happen many times in your life, but it’s not going to happen all the time.

2. God uses personal deliverance. Instead of changing the circumstance, God changes you from the inside. You get a new dream, a new vision, a new attitude, and a new perspective.

3. God’s ultimate deliverance is heaven. God has not promised to remove all your pain in this world or solve every one of your problems. On Earth, there is pain, sorrow, and suffering. The ultimate deliverance will be one day in heaven, where there will be no pain, no sorrow, no suffering, and no heartache.

There is only one way to get to Heaven. Jesus said, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me” (John 14:6 NIV). When you’re at a dead end, Jesus can take that hopeless end and turn it into an endless hope.

Are you at a dead end? I invite you to take that dead-end situation and your own life and give them to Jesus Christ. Jesus always looks out for your best interests.

Talk It Over

  • In what ways have you experienced God’s deliverance in the past?
  • No matter what phase of faith you are in right now, what are you expecting God to do in your life?
  • How does trusting your life to Jesus Christ change the way you face a difficulty or dead end in your journey of faith?

How to find deliverance through Jesus

God’s ultimate deliverance from dead ends is through an eternity in heaven—and that only comes when you’ve put your faith in Jesus.

The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, start by praying this simple prayer:

“Dear God, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in Jesus, you’ll forgive me for everything I’ve ever done wrong, you’ll show me the purpose of my life, and you’ll accept me into your family and bring me to heaven one day to live with you for eternity.

“Jesus, I confess my sin, and I believe you are my Savior. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I ask you to come into my life as my Lord. Today, I commit my life to you.

“I want to live the way you created me to live—at peace and rested—and to use the remainder of my life to serve you. In Jesus’ name I pray. Amen.”