0031“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con.” (Châm 3:5)

Tôi không phải là người để ý đến chi tiết. Thật tình tôi không thể chú ý đến các chi tiết nhỏ của một việc gì đó. Còn bạn thì sao? Bạn có phải người để ý tiểu tiết? Bạn biết ai là người để ý tiểu tiết nhất không? Chính là Đức Chúa Trời. Ngài quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong đời sống.

Bạn đã từng dừng lại để ngắm nhìn thật kỹ thiên nhiên chưa? Hái một bông hoa chẳng hạn. Mỗi bông hoa đều có rất nhiều chi tiết phức tạp. Hay, như cơ thể con người, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài thậm chí đã đếm cả số tóc trên đầu bạn. Ngài quan tâm đến từng chi tiết.

Vì Ngài là Chúa của chi tiết, Ngài không chỉ muốn bạn vâng phục Ngài mà còn quan tâm cách bạn làm điều đó đến từng chi tiết. Đức Chúa Trời muốn bạn vâng phục Ngài đúng cách, vì những lý do đúng đắn.

Trong Kinh Thánh có một ví dụ minh họa điều này. Một người tên Na-a-man bị bệnh phung. Ông đến gặp tiên tri Ê-li-sê và xin chỉ dẫn.  Ê-li-sê gởi cho ông lời nhắn sau: “Hãy đi tắm bảy lần dưới sông Giô-đanh thì da thịt ông sẽ lành, và ông sẽ được sạch.”  (2Vua 5:10)

Na-a-man cảm thấy bị xúc phạm. Ông đã trông chờ một sự chữa lành đầy kịch tính từ phía vị tiên tri – chứ không phải những chỉ thị kỳ quái, xấu hổ này. Nhưng những người đầy tớ đã khuyên ông nên làm theo chi tiết sự chỉ dẫn từ Chúa, dù ông không hiểu.

Kết quả thế nào? “Vậy, ông xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần theo như lời của người Đức Chúa Trời. Ông liền được sạch và da thịt trở lại như trước, giống như da thịt của một đứa trẻ.” (2Vua 5:14). Bạn có nghĩ trong nước sông có quyền năng đặc biệt? Dĩ nhiên là không. Na-a-man được chữa lành vì ông vâng lời. Ông có đức tin. Ông đã vâng phục Chúa hoàn toàn.

Khi bạn vâng phục Chúa hoàn toàn, bạn đang thể hiện lòng yêu mến và tin cậy Ngài. Khi bạn yêu ai đó, bạn thường làm theo ý muốn của họ, chỉ vì bạn yêu người đó. Và khi bạn tin tưởng một người, bạn sẽ làm theo cách họ muốn vì bạn tin rằng họ biết điều gì là tốt nhất. Vì vậy, khi bạn yêu mến và tin cậy Đức Chúa Trời, bạn làm mọi việc theo ý muốn Ngài. Bạn vâng phục Ngài hoàn toàn.

Đức tin là tin cậy Đức Chúa Trời trong từng chi tiết. Châm 3:5 chép, “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con.”

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Xin nêu những hình ảnh minh họa từ thiên nhiên hoặc từ chính đời sống bạn, cho thấy Đức Chúa Trời quan tâm đến từng chi tiết.

2. Vâng phục Chúa đúng cách, với những lý do đúng đắn có nghĩa là gì?

3. Na-a-man đã lưỡng lự khi vâng phục Chúa vì những chỉ dẫn của Ngài thật kỳ quặc đối với ông. Có điều nghe-ra-thật-kỳ-quặc nào Chúa yêu cầu bạn thực hiện không? Bạn có sẵn sàng vâng phục?

 


Love, Trust, and Obey God’s Details

BY RICK WARREN —

“Trust GOD from the bottom of your heart; don’t try to figure out everything on your own.”

Proverbs 3:5 (The Message)

I am not a detail person. I have a hard time giving my attention to small parts of something for any significant period of time. What about you? Are you detail-oriented? Do you know who is? God. God cares about every little detail of life.

Have you ever stopped to look closely at nature? Take a flower, for example. Each flower is filled with so many intricate details. And think of the human body. God says that he even numbers every hair on your head. He cares about the details.

Because he is a God of detail, he not only wants you to obey him, he’s also interested in the details of how you obey. God wants you to obey him in the right way and for the right reasons. There’s an example of this in the Bible. A man named Naaman was ill with leprosy. He went to the prophet Elisha and asked what he should do.

This is the message Elisha sent: “Go, wash yourself seven times in the Jordan, and your flesh will be restored and you will be cleansed” (2 Kings 5:10 NIV).  Naaman was insulted. He had expected a dramatic healing from the prophet—not bizarre, humiliating instructions. But his servants talked him into following God’s detailed instructions, even though he didn’t understand them.

The result? “So he went down and dipped himself in the Jordan seven times, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy” (2 Kings 5:14 NIV).

Do you think there was special power in the water? Absolutely not. Naaman was healed because of his obedience. He had faith. He obeyed God completely.

When you obey God completely, you’re showing that you love him and trust him. When you love someone, you often do something the way they want it done just because you love that person. And when you trust someone, you do something how they want it done because you trust they know best. So when you love and trust God, you do things the way he wants them done. You obey him completely.

Faith is trusting God in the details of life. Proverbs 3:5 says, “Trust God from the bottom of your heart; don’t try to figure out everything on your own” (The Message).

Talk It Over

  • What examples from nature or from your own life show how God cares about details?
  • What does it mean to obey God in the right ways and for the right reasons?
  • Naaman hesitated to obey God because God’s instructions sounded crazy to him. What crazy-sounding thing has God asked you to do? Are you ready to obey?