0032“Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va” (Thi 100:2)

Nói đến sự vâng phục, tâm trí bạn có nghĩ ngay đến hai chữ “vui mừng” không? Chắc hẳn là không. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta vui vẻ vâng phục Chúa. Và hóa ra, có rất nhiều lý do hay ho để vui mừng trong sự vâng phục Đức Chúa Trời.

Thứ nhất, hãy xem Thánh Kinh dạy gì về sự vui mừng vâng phục. Thi100:2 chép, “Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va.” Một Thi Thiên khác dạy: “Con ưa thích luật lệ Chúa” (Thi 119:16). Và sau đó, cũng trong Thi Thiên này, bạn đọc thấy, “Con vui thích các điều răn Chúa” (Thi 119:47).

Nhiều lần bạn thấy các trước giả của những Thi Thiên này khuyên dạy chúng ta vui mừng vâng phục Đức Chúa Trời, rồi nói rằng ông thực sự vui thích được vâng phục các mạng lệnh Chúa. Vì sao vâng phục Chúa lại là niềm vui? Sau đây là ba lý do:

1.      Khi vâng phục Chúa, bạn sẽ gặp ít nan đề hơn. Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn và ban cho bạn Kinh Thánh là quyển cẩm nang của Ngài cho đời sống bạn. Nếu bạn làm theo sự hướng dẫn của Ngài, bạn sẽ gặp ít nan đề hơn. Giống như khi bạn ráp một chiếc xe đạp – nếu làm đúng hướng dẫn, cả quá trình sẽ dễ dàng hơn. Nếu bạn tuân thủ cẩm nang hướng dẫn của đời sống, bạn sẽ gặp ít nan đề và nhận thấy cuộc đời này đáng sống hơn.

2.      Cuối cùng bạn sẽ được tưởng thưởng trên thiên đàng và kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời được thực hiện. “Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài.” (Gia 1:12)

3.      Nếu bạn yêu mến Đức Chúa Trời, tự nhiên bạn sẽ muốn vâng phục Ngài. Thánh Kinh chép, “Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài” (1Giăng 5:3). Trong một mối quan hệ hôn nhân. Hai người kết hôn càng lâu thì càng nhận biết những điều khiến cho người kia khó chịu. Và dần dần họ sẽ không làm những điều đó nữa, để khỏi làm người mình yêu bực mình. Khi bạn đồng đi với Chúa qua nhiều năm, bạn sẽ nhận biết mọi điều Ngài đã làm cho bạn, cách Ngài đối đãi với bạn thật tốt lành như thế nào. Từ đó, bạn sẽ ngày càng bớt muốn làm Ngài buồn lòng. Bạn vui thích được giữ những mạng lệnh Ngài. Bạn làm điều đó vì bạn yêu Ngài.

Bạn có biết Đức Chúa Trời đo lường tình yêu của bạn bằng cách nào không? Không phải bằng những lời bạn nói, mà Ngài đo lường tình yêu của bạn bằng mức độ sự vâng phục của bạn. Chúa Giê-xu phán, “Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta” (Giăng 14:15). Đó là cách chúng ta chứng minh tình yêu của mình. Vậy, hãy vâng phục Chúa ngay hôm nay. Khi bạn lớn lên trong tình yêu đối với Đức Chúa Trời, bạn sẽ vui mừng vâng phục các mạng lệnh của Ngài.

 

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Mối liên hệ giữa tình yêu và sự vâng phục là gì?

2. Bạn nhận thấy tình yêu bạn dành cho Chúa lớn lên qua sự vâng phục như thế nào?

3. Bạn đang bất tuân – hay vâng phục với thái độ không tốt - những huấn thị nào của Chúa? Hãy cầu xin Chúa giúp bạn vâng phục với thái độ vui mừng.

 


Obey God Joyfully

BY RICK WARREN —

“Obey [God] gladly.” Psalm 100:2 (TLB)

When you think about obedience, is “joy” a word that immediately comes to mind? Probably not. But the Bible tells us to obey God joyfully. And as it turns out, there are lots of great reasons for being joyful as we obey God.

First, look at what the Bible says about joyful obedience. Psalm 100:2 says, “Obey [God] gladly” (TLB).

Another psalm says, “I enjoy obeying your demands” (Psalm 119:16 NCV). And later in that same psalm, you can read: “I find pleasure in obeying your commands” (Psalm 119:47 GNT).

Over and over again you find the writers of these psalms instructing us to obey God gladly, and then saying that he actually enjoys obeying God’s commands. How is obeying God enjoyable? Here are three reasons:

1. When you obey God, you’ll have fewer problems. God made you and gave you the Bible—his instruction manual for life. If you follow his instruction manual, you’ll have fewer problems. It’s like putting together a bicycle—if you follow the instructions, the whole process will go more easily. If you follow life’s instruction manual, you’ll have fewer problems and find life more enjoyable.

2. You’ll eventually be rewarded in heaven and see God’s promises fulfilled. “God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward they will receive the crown of life that God has promised to those who love him” (James 1:12 NLT).

3. When you love God, you naturally want to obey him. The Bible says, “Loving God means doing what he tells us to do”(1 John 5:3 TLB). Think of a marriage relationship. The longer two people are married, the more they know what offends the other. And they start choosing not to do those things so they won’t annoy the one they love. When you walk with the Lord through many years, you realize all he has done for you and how good he has been to you. So you want to offend him less. You enjoy keeping his commands. You do it because you love him.

Do you know how God measures your love? It’s not by what you say. God measures your love by your obedience. Jesus said, “If you love me, keep my commands” (John 14:15 NIV). That’s how we prove our love. So start obeying God today. As you grow in your love for God, you’ll enjoy obeying his commands more and more.

Talk It Over

1.      What’s the relationship between love and obedience?

2.      How have you seen your love for God grow as you’ve obeyed him?

3.      Which of God’s instructions have you been disobeying—or obeying with a bad attitude? Ask God to help you obey joyfully.