0030“Chúa đã truyền cho chúng con các kỷ cương của Chúa để chúng con cẩn thận giữ lấy” (Thi 119:4)

Đức Chúa Trời muốn bạn vâng lời Ngài. Đó là một chân lý cơ bản mà bạn không thể không đồng tình. Nhưng bạn có biết Đức Chúa Trời muốn bạn vâng lời Ngài theo những cách thật cụ thể không? Một trong những điều Chúa muốn là bạn phải vâng phục Ngài hoàn toàn. Đức Chúa Trời không muốn bạn chỉ chọn đại một số chỉ thị nào đó của Ngài để tuân thủ. Ngài muốn bạn hoàn toàn vâng phục Ngài. Thi 119:4 chép, “Chúa đã truyền cho chúng con các kỷ cương của Chúa để chúng con cẩn thận giữ lấy.”

Để vâng phục Chúa hoàn toàn, bạn cần hiểu hai chân lý. Thứ nhất, tiêu chuẩn đúng-sai của Đức Chúa Trời không và sẽ không bao giờ thay đổi. Nền văn hóa thay đổi. Ý kiến số đông sẽ thay đổi. Nhưng chân lý không bao giờ thay đổi. Nếu một điều gì đó vốn đã sai từ 10,000 năm trước thì bây giờ nó vẫn sai; nếu lúc đó nó đúng thì bây giờ vẫn đúng. Chân lý là đời đời.

Thứ hai, Đức Chúa Trời có nhãn quan rộng hơn bạn rất nhiều. Ngài nhìn thấy mọi điều bạn không thể thấy.

Nếu bạn cố gắng nhìn bằng nhãn quan của Chúa, điều đó giống như một con kiến đang cố gắng nhìn bằng đôi mắt của bạn, hoàn toàn không thể được! Bạn không có khả năng nhìn nhận sự vật sự việc như cách Chúa nhìn. Vì thế bạn cần tin cậy Ngài. Gia-cơ 4:11 (bản TLB) chép, “Your job is not to decide whether [God’s] law is right or wrong, but to obey it” (Tạm dịch: “Việc của bạn không phải là xác định luật pháp [của Đức Chúa Trời] đúng hay sai, mà là vâng phục luật pháp ấy.”).

Sự cám dỗ cổ xưa nhất đối với con người là nghi ngờ Lời Đức Chúa Trời. Khi Sa-tan đến chỗ Ê-va trong vườn Ê-đen, hắn đã nói, “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?” (Sáng 3:1).

Khi cám dỗ bạn, Sa-tan cũng đang tìm cách khiến bạn bối rối giống như vậy. Bạn bắt gặp mình đang nghĩ, “Mình biết Kinh Thánh dạy không được làm việc này, nhưng liệu điều đó có áp dụng cho mình không?” Hoặc có thể bạn tự hỏi chính mình, “Có thật Chúa phán như vậy hay không?”

Như đã cám dỗ Ê-va, Sa-tan sẽ cám dỗ bạn nghi ngờ Lời Đức Chúa Trời. Và khi bạn bị cám dỗ nghi ngờ Chúa, hãy nhớ hai chân lý này: Chân lý của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi và Đức Chúa Trời có cái nhìn rộng hơn bạn nhiều. Bạn chỉ cần tin cậy và vâng lời.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Vâng phục Chúa hoàn toàn nghĩa là thế nào? Điều đó thách thức bạn thế nào trong thói quen hằng ngày hay những quyết định thường xuyên của bạn?

2. Bạn đối diện với sự cám dỗ Ê-va đã đối diện trong vườn Ê-đen như thế nào?

3. Bạn đang nghi ngờ phần nào trong Lời Chúa? Tin cậy và vâng lời Chúa là như thế nào?

 


God Wants You to Obey Completely

BY RICK WARREN —

“LORD, you gave your orders to be obeyed completely.” Psalm 119:4 (NCV)

God wants you to obey him. That’s a pretty basic truth that you probably wouldn’t disagree with. But did you know that God has specific ways he wants you to obey him? One of those is that he wants you to obey him completely.  God doesn’t want you to pick and choose which instructions you’ll follow. He wants you to be totally obedient.  Psalm 119:4 says, “Lord, you gave your orders to be obeyed completely” (NCV).

To obey God completely, you need to understand two truths.  First, God’s standard of right and wrong has never changed, and it never will. Culture changes. Popular opinion changes. But truth does not change. If something was wrong 10,000 years ago, it’s still wrong today; if it was right then, it’s right now. Truth is eternal.

Second, God has a bigger perspective than you do. He sees things that you can’t see.

When you try to see from God’s perspective, that’s like an ant trying to see from your perspective. It’s just not going to happen. You’re not capable of seeing like God sees. So you need to trust him. James 4:11 says, “Your job is not to decide whether [God’s] law is right or wrong, but to obey it” (TLB).

Humanity’s oldest temptation is to doubt God’s Word. When Satan came to Eve in the Garden of Eden, he said, “Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden’?” (Genesis 3:1 NIV).

When you’re tempted, Satan is trying to mess you up in the same way. You find yourself thinking, “I know the Bible says not to do this, but is this really for me?”  Or you might ask yourself, “Did God really say that?”

Just like he did for Eve, Satan will tempt you to doubt God’s Word.  And when you’re tempted to doubt, remember these two truths: God’s truth never changes, and God’s perspective is bigger than yours. You just need to trust and obey.

Talk It Over

1.What does it look like to obey God completely? How might that challenge your daily routine or frequent choices?

2.How do you face the same kind of temptation that Eve faced in the Garden of Eden?

3.What part of God’s Word have you been doubting? What would it look like to trust and obey him?