0342“Đạo Chúa không phải chỉ để nghe suông nhưng để thực hành. Đừng tự dối mình, cho rằng chỉ nghe là đủ" (Gia-cơ 1:22 TTHĐ).

Chúng ta đang xem xét Mác 12:30, “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (TTHĐ). Một cách để viết lại câu này là yêu mến Chúa bằng tất cả những lời nói, tất cả những cảm xúc, tất cả những suy nghĩ, và tất cả những hành động của bạn.

Mặc dầu mọi người đều được kêu gọi để làm tất cả những điều này, nhưng Chúa đã tạo dựng nên mỗi người mạnh mẽ về một lãnh vực này hơn là các lãnh vực khác. Điều đó có nghĩa là Chúa đã tạo nên định dạng của bạn để làm một người có khuynh hướng thiên về thích nói chuyện (tấm lòng), nhiều cảm xúc (linh hồn), hay suy nghĩ (tâm trí) hay thích hành động (sức lực) một cách tự nhiên hơn.

Hôm nay, chúng ta hãy xem xét đến những người có nhiều tư tưởng, ý nghĩ. Những người thích tư duy, hay suy nghĩ là những người dễ dàng yêu mến Chúa với tâm trí của họ nhất.

Bạn có biết rằng bạn có thể yêu mến Chúa bằng trí tuệ của mình không? Khi bạn phát triển và làm cho tâm trí minh mạnh mẽ, đó là một hành động thờ phượng.

Một cách bạn có thể nhận ra một người hay suy nghĩ, một nhà tư tưởng là điều này: Khi những người này trở thành tín đồ, họ say mê Kinh Thánh.

Thi Thiên 119:97 vua Đa-vít viết, “Con yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày con suy gẫm luật pháp ấy” (TTHĐ).

Không một quyển sách nào trên thế giới giống như Kinh Thánh! Kinh Thánh có câu trả lời cho những câu hỏi về cuộc sống, bao gồm lý do tại sao Chúa đặt để bạn trên đất này.

Chúng ta cần có những nhà tư tưởng — bởi vì thế giới cần được xem xét. Cần có người để suy nghĩ đến những vấn đề phức tạp và những tác động, hậu quả của những việc chúng ta đang làm. Chúng ta cần có người suy nghĩ kỹ càng, thấu đáo những vấn đề khó khăn và đưa ra giải pháp.

Nhưng những nhà tư tưởng cũng cần phải cẩn thận học tập tính khiêm tốn. Kinh Thánh dạy, “Đừng tự coi mình là khôn ngoan” (Châm 3:7 GKPV). Tại sao vậy? Bởi vì Chúa là Chúa, chứ bạn không phải là Chúa.

Khiêm tốn là một sự lựa chọn. Gia-cơ 4:10 dạy, “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa” (TTHĐ). Khiêm tốn là điều bạn làm với chính mình. Khiêm tốn không phải là phủ nhận những ưu điểm của bạn mà là thành thật về những khuyết điểm của bạn.

Những người tư duy cũng cần phải cẩn thận thực hành những điều mình biết. Nếu bạn biết thì bạn phải thực hiện! Gia-cơ 1:22 dạy, “Đạo Chúa không phải chỉ để nghe suông nhưng để thực hành. Đừng tự dối mình, cho rằng chỉ nghe là đủ” (TTHĐ).

Cá tính của bạn là độc nhất và quý giá đối với Chúa. Khi bạn dùng nó để hầu việc Chúa với tất cả tấm lòng, linh hồn, tâm trí, và sức lực, bạn đem vinh hiển đến cho Chúa!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Thừa nhận những ưu điểm hay thành thật về những khuyết điểm, điều nào khó làm hơn đối với bạn? Tại sao?

2.    Lập một danh sách những điều bạn tin. Bạn có đang thực hành những điều đó không?

3.    Bạn đang phát triển và làm mạnh mẽ tâm trí là một hành động thờ phượng như thế nào?


 

 

LOVING GOD WITH YOUR MIND

By Rick Warren —

“Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says” James 1:22 (NIV).

We’ve been looking at Mark 12:30: “You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength” (NLT). One way to restate this verse is love God with all your talk, all your feelings, all your thinking, and all your doing.

Although every person is called to do all of these things, God created each person to be stronger in one area. That means God has shaped you more naturally to be a talker (heart), feeler (soul), thinker (mind), or doer (strength).

Today let’s look at the thinkers, who most readily love God with their minds.

Do you know that you can love God with your intellect? When you develop and strengthen your mind, it’s an act of worship.

One way you can recognize a thinker is by this: When thinkers become believers, they fall in love with the Bible.

Psalm 119:97 says, “How I love your law! I think about it all day long” (GNT).

There is no other book in the world like the Bible! It has the answers to life’s questions, including why God put you here on earth.

We need thinkers—because the world needs consideration. Somebody has to be thinking through complex issues and the implications of what the rest of us are doing. We need people who think through tough problems and bring solutions to the table.

But thinkers need to be careful to also practice humility. The Bible says, “Don’t be impressed with your own wisdom” (Proverbs 3:7 NLT). Why? Because God is God, and you’re not.

Humility is a choice. James 4:10 says, “Humble yourselves before the Lord” (NIV). Humility is something you do to yourself. And it’s not denying your strengths; it’s being honest about your weaknesses.

Thinkers also need to be careful to practice what they know. If you know it, then do it! James 1:22 says, “Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says” (NIV).

Your personality is unique and precious to God. When you use it to serve him with all your heart, soul, mind, and strength, you bring him glory!

Talk It Over

  • Is it harder for you to acknowledge your strengths or to be honest about your weaknesses? Why do you think this is so?
  • Make a list of the things you believe in. Are you acting on those things?
  • How are you developing and strengthening your mind as an act of worship?