0341“Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn con mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước” (Thi Thiên 42:1 TTHĐ).

Chúng ta đã cùng nhau xem xét những cách khác nhau mà bạn có thể yêu mến Chúa. Bạn có thể tìm thấy những cách này trong Mác 12:30, “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (TTHĐ).

Tất cả chúng ta đều yêu mến Chúa theo cả bốn cách này, nhưng mỗi người trong chúng ta thường có khuynh hướng tự nhiên thiên về một cách này hơn là những cách khác. Chúa đã tạo nên định dạng của bạn chủ yếu là một người thích nói chuyện, dễ cảm nhận hay suy nghĩ, hay thích hành động. Những người thích trò chuyện yêu mến Chúa bằng tấm lòng của họ. Những người dễ cảm nhận yêu mến Chúa bằng tất cả linh hồn của họ. Những người hay suy nghĩ yêu mến Chúa bằng tâm trí của họ. Và những người thích hành động yêu mến Chúa với tất cả sức lực của họ.

Hôm nay chúng ta sẽ tập trung chú ý đến những người có thể cảm nhận cách dễ dàng. Điểm mạnh ở những người này là việc yêu mến Chúa bằng tất cả linh hồn của họ.

Thế giới mà chúng ta sống không thể chỉ dựa vào sự truyền đạt của những người thích nói, thích trò chuyện mà còn vào sự suy nghĩ cân nhắc của những nhà tư tưởng, những người hay suy nghĩ, cân nhắc và sự đóng góp vào công việc của những người thích hành động. Chúng ta cũng cần đến sự thương xót của những người dễ cảm nhận, những người yêu mến Chúa tốt nhất bằng linh hồn của họ nữa.

Chữ “linh hồn” được dùng với nhiều ý khác nhau trong Kinh Thánh. Nhưng phần lớn, hầu hết trong mọi lúc, nó được dùng đến như một từ đồng nghĩa với những cảm xúc. Bạn thấy được ý nghĩa này được dùng đến rất nhiều trong Thi Thiên.

Thi Thiên 42:1 nói, “Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn con mơ ước Chúa Như con nai cái thèm khát khe nước” (TTHĐ).

Tất cả những cảm xúc con người trải qua, kinh nghiệm được đều thấy được trong Kinh Thánh. Kinh Thánh nói về những linh hồn sờn ngã, bối rối, thỏa mãn, khao khát, vui mừng, hạnh phúc, tội lỗi, tức giận, thất vọng, sợ hãi. Bạn có thấy được cảm xúc mạnh mẽ trong những từ ngữ đó không? Những người yêu Chúa với linh hồn cảm nhận được cảm xúc của mình.

Bạn có thể đoán được có ai cũng có cảm nhận về cảm xúc đó không? Người đó chính là Chúa! Ngài giận dữ, vui sướng, buồn bã và Ngài có tất cả những cảm xúc khác. Bạn có cảm xúc bởi vì bạn được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót và những người nhiều cảm xúc đại diện cho phần xúc cảm đó của Ngài trong thế gian. Họ quan tâm sâu sắc đến mọi vấn đề, về người khác và về việc biết được Chúa. Họ có thể đồng cảm được với nỗi đau và những nan đề của người khác.

Họ là những ví dụ tuyệt vời về Ê-phê-sô 4:32: “Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (TTHĐ).

Những người nhiều cảm xúc đem sự thương xót của Đức Chúa Trời đến cho thế giới. Nhưng, cũng giống như những cá tính khác, họ cũng có những điểm yếu của mình. Những người nhiều xúc cảm thường bị chi phối bởi những tâm trạng của mình. Thay vào đó, họ cần phải để Chúa dẫn dắt mình.

Kinh Thánh nói, “Hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt” (Ga-la-ti 5:16 TTHĐ).

Khi những người có nhiều xúc cảm được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Linh, họ vẫn có cảm xúc — nhưng họ không để cảm xúc đó kiểm soát mình. Họ để Chúa Thánh Linh dắt dẫn họ trong việc quyết định những cảm giác nào nên vâng theo và những cảm giác nào nên chặn lại.

Nếu bạn là một người có nhiều cảm xúc, hãy là một người được Chúa Thánh Linh dẫn dắt. Hãy để Chúa hướng dẫn bạn chia sẻ với thế giới những cảm xúc mà Ngài đã ban cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Chúa đã dùng một người có nhiều cảm xúc — người có khuynh hướng thờ phượng Chúa với tất cả linh hồn — để giúp đỡ cho bạn như thế nào?

2.    Nếu bạn là một người nhiều cảm xúc, trong tuần này bạn có thể làm gì để được Chúa Thánh Linh dẫn dắt hơn là bị chi phối bởi những cảm xúc của mình?


 

 

 

 

LOVING GOD WITH YOUR SOUL

By Rick Warren —

“As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God” (Psalm 42:1 NIV).

We’ve been looking together at the different ways you can love God. You can find these ways in Mark 12:30: “You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength” (NLT).

We all love God in all four of these ways, but each of us tends more naturally toward one than the others. God has shaped you primarily to be a talker, a feeler, a thinker, or a doer. Talkers most easily love God with their hearts. Feelers love God with their souls. Thinkers love God with their minds. Doers love God with their strength.

Today we’re going to focus on the feelers—people who are strongest at loving God with all their soul.

The world can’t get by just on communication from talkers, consideration from thinkers, and contribution from doers. We also need the compassion of the feelers who love God best with their souls.

The word “soul” is used many different ways in the Bible. But most of the time, it’s used as a synonym for emotions. You see this a lot in the Psalms.

Psalm 42:1 says, “As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God” (NIV).

Every emotion known to humanity is in Scripture. The Bible talks about souls that are downcast, disturbed, satisfied, yearning, troubled, forlorn, joyful, bitter, thirsty, hungry, rejoicing, and delighted. Can you hear the passion in those words? Soul people feel their emotions.

Can you guess who else feels emotions? God. He gets angry, happy, sad, and everything in-between. You have emotions because you were made in God’s image.

God is passionate, and feelers represent that part of him in the world. They care deeply about issues, about people, and about knowing God. They can empathize with other people’s pain and problems.

They’re great examples of Ephesians 4:32: “Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you” (NLT).

Feelers offer God’s compassion to the world. But, just like every other personality, they have their weaknesses. Feelers tend to be manipulated by their moods. Instead, they need to let God lead them.

The Bible says, “Let the Spirit direct your lives, and you will not satisfy the desires of the human nature” (Galatians 5:16 NLT).

When feelers are led by God’s Spirit, they still have feelings—but they’re not controlled by them. They let God’s Spirit lead them in deciding which feelings to follow and which to resist.

If you’re a feeler, be a Spirit-led one. Let God guide you to share with the world the passions he’s given you.

Talk It Over

  • How has God used a feeler—a soul person—to minister to you?
  • If you’re a feeler, what can you do this week to be more Spirit-led rather than controlled by your emotions?
  • If you’re not primarily a feeler, what steps can you take this week to love and worship God with your soul too?