0318Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu” (IICô-rinh-tô 4:18 TTHĐ).

Hầu hết rất ít khi người ta đánh giá những điều họ coi là giá trị hoặc xem lại những nhận thức của họ cho đến khi khủng hoảng xảy đến.

Cho đến lúc bị đau khổ tột bực bạn mới bắt đầu xem xét lại xem mình đang đặt cuộc sống của mình dựa trên những điều gì. Bạn có thể mới nhận ra rằng bạn đang sống một cuộc sống của mình để có được sự thoải mái, để nhìn được đẹp đẽ hoặc để tích lũy tài sản hay quyền lực. Cơn khủng hoảng mới giúp bạn nhận ra rằng có những điều còn hơn thế nữa trong cuộc sống.

Không có lý do gì khiến chúng ta phải chờ cho đến khi khủng hoảng xảy ra mới xem lại những điều mình xem giá trị là gì. Thay vào đó, ngày hôm nay bạn hãy dừng lại để cân nhắc xem điều gì là giá trị đối với bạn. Hãy bắt đầu bằng cách tự hỏi bản thân mình câu hỏi quan trọng này: Điều gì sẽ còn lại mãi mãi?

Thế gian thường đánh giá cao những gì có lập tức ngay trong hiện tại. Điều này có nghĩa là việc ngày mai là không quan trọng. Năm tới không quan trọng. Ngàn năm kể từ hôm nay không quan trọng. Cõi đời đời và thiên đàng là không quan trọng. Hãy chỉ sống cho ngày hôm nay.

Nhưng Kinh Thánh lại nói khác, “Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (IGiăng 2:17 TTHĐ).

Hãy xét xem điều gì xảy ra khi bạn bị cám dỗ. Cám dỗ không phải chỉ là cuộc chiến giữa điều tốt và điều xấu hay là giữa điều tốt nhất và điều chưa phải là tốt nhất.

Cám dỗ luôn là một cuộc chiến giữa hiện tại và tương lai: Tôi sẽ làm những gì Chúa bảo và vui hưởng những ích lợi về sau, hay làm những gì mình muốn và hưởng lấy những lợi ích ngay tức thời?

Kinh Thánh dạy chúng ta “không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu” (IICô-rinh-tô 4:18 TTHĐ).

Cho dù bạn có đang ở trong một cơn khủng hoảng hay không, hãy dành một ít thì giờ để đánh giá lại xem bạn đang đặt cuộc sống mình trên những điều gì. Hãy lựa chọn xây dựng cuộc sống của mình trên lẽ thật của Chúa. Điều đó sẽ tồn tại mãi mãi và sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hãy nhớ lại khoảng thời gian mà cuộc sống của bạn đang gặp khủng hoảng. Lúc đó, bạn đang xây dựng đời sống mình trên những điều sai lầm hay trên lẽ thật của Chúa? Cơn khủng hoảng đó đã dạy cho bạn điều gì?

2.    Bạn đang xây dựng cuộc sống của mình ngày hôm nay trên những điều gì? Bạn có cần chỉnh sửa lại để xây dựng cuộc đời của mình trên lẽ thật của Chúa không?

3.    Những điều gì có xu hướng làm cho bạn phân tâm và không tập trung sự chú ý “vào những điều không nhìn thấy được”?


 

 

Build Your Life On What Will Last Forever

By Rick Warren — 

“For we fix our attention, not on things that are seen, but on things that are unseen. What can be seen lasts only for a time, but what cannot be seen lasts forever.”

2 Corinthians 4:18 (GNT)

Most people rarely evaluate their values or question their perceptions until they have a crisis.

It’s when you’re in deep pain that you begin to examine what you’re basing your life on. You may realize you’ve been living your life to feel good, look good, or accumulate wealth or power. The crisis helps you realize instinctively that there has to be more to life.

But there’s no reason to wait for a crisis to evaluate your values. Instead, stop today to consider what you should value. Start by asking yourself this critical question: What’s going to last?

The world seems to value the here and now. The message is that tomorrow doesn’t matter. Next year doesn’t matter. A thousand years from today doesn’t matter. Eternity and heaven don’t matter. Live for today.

But the Bible says something different: “The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever” (1 John 2:17 NIV).

Consider what happens when you’re tempted. Temptation isn’t just a battle between good and bad or what’s best and what’s not best.

Temptation is always a battle between now and later: Will I do what God says and enjoy the benefits later, or will I do what I want and enjoy the benefits now?

The Bible teaches us to “fix our attention, not on things that are seen, but on things that are unseen. What can be seen lasts only for a time, but what cannot be seen lasts forever” (2 Corinthians 4:18 GNT).

Whether you’re in a crisis or not, take some time to evaluate what you’re basing your life on. Choose to build your life on God’s truth. It will last forever and never let you down.

Talk It Over

  • Think back to a time when your life was in crisis. Were you building your life on the wrong things or on God’s truth? What did that crisis teach you?
  • What are you building your life on today? Do you need to make adjustments to build your life on God’s truth?
  • What things tend to distract you from fixing your attention “on things that are unseen”?