0319“Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26 TTHĐ).

Sứ đồ Phao-lô nói trong ICô-rinh-tô 15:19, “Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết” (TTHĐ).

Tại sao Phao-lô nói điều này? Một trong những lý do là thật không dễ dàng gì để sống cho Chúa Cứu Thế trong một thế giới không ưa thích Ngài.

Vì vậy, đây là một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà bạn từng có thể hỏi: Cơ Đốc Giáo có đáng giá không?

Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều có cái giá của nó. Bất cứ khi nào bạn đồng ý với một điều gì đó là bạn đang nói không với một điều khác. Phần thưởng nhận được có đáng với giá phải trả cho việc theo Chúa Cứu Thế không?

Trong Ma-thi-ơ 16:26 Chúa Jêsus nói, “Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại?” (TTHĐ).

Một số người đánh đổi linh hồn của mình cho những điều thuộc về thế gian — như tiền bạc, danh vọng, và vật chất. Linh hồn của bạn đáng giá hơn rất nhiều.

Phao lô đã nhận ra điều này. Khi Phao-lô chia sẻ lời làm chứng của mình trong Phi-líp 3:7-8, ông nói, “Bất cứ những gì xưa kia tôi coi là lợi thì nay vì Chúa Cứu Thế tôi coi là lỗ. Vâng, tất cả những điều ấy đều trở thành vô nghĩa nếu đem so sánh với điều quý báu tuyệt đối này: Biết Chúa Jêsus là Cứu Chúa tôi. Tôi trút bỏ tất cả, kể như vô giá trị, cốt để được Chúa Cứu Thế” (BDM2002, KTHĐ)

Phao lô nhận ra rằng không điều gì ngay cả địa vị, tiền bạc hoặc thú vui có được giá trị hơn Chúa Jêsus.

Chúng ta cần có một định nghĩa mới về thành công. Thành công thật sự và có ý nghĩa không dựa trên những gì bạn sở hữu, không dựa trên hình dáng bên ngoài hay cảm giác thoải mái mà nó đem lại. Thành công thật sự đến từ việc sống cuộc đời bạn dựa trên những giá trị của Chúa. Và kết quả của điều này là phần thưởng tối hậu của việc tận hưởng sự sống đời đời trên thiên đàng.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Theo bạn nghĩ tại sao nhiều người lại chạy theo tiền tài, danh vọng hoặc lạc thú?

2.    Những điều gì, ngoại trừ Chúa Cứu Thế ra, khiến bạn bị cám dỗ để theo đuổi?

3.    Theo bạn tại sao niềm tin Cơ Đốc là đáng giá?

 

Bạn đã dành cuộc đời của mình để theo đuổi những gi?

Thành công thật sự đến từ việc sống một đời sống dựa theo tiêu chuẩn giá trị của Chúa. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sống cho Chúa hôm nay chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng, bạn có thể bắt đầu với lời cầu nguyện sau đây:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng khi con chết, con sẽ phải khai trình trực tiếp với Chúa về cuộc đời con. Con xin xưng nhận rằng con đã sống cả đời mình cố gắng đạt cho được sự chấp nhận từ người khác và từ Chúa. Con biết rằng con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và con đã sống theo chương trình của con chứ không phải của Ngài. Con muốn thay đổi điều đó, bắt đầu ngay từ bây giờ. Con muốn quay lưng khỏi tội lỗi và hướng đến Chúa.

“Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho tội lỗi mình. Con biết rằng con không thể dùng việc làm để nhận được sự tha thứ và chấp nhận của Ngài. Con biết rằng chỉ có ân điển của Chúa và sự tốt lành của Ngài mới có thể cứu được con, Chúa ơi.

“Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con và đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể chấp nhận được với thiên đàng và con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã có được sự cứu rỗi của Chúa! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

 

IS CHRISTIANITY WORTH IT?

By Rick Warren —

“What profit is there if you gain the whole world—and lose eternal life? What can be compared with the value of eternal life?” (Matthew 16:26 TLB).

The Apostle Paul says in 1 Corinthians 15:19, “If our hope in Christ is good for this life only and no more, then we [Christians] deserve more pity than anyone else in all the world” (GNT).

Why does Paul say this? For one thing, it isn’t easy to live for Christ in a world that doesn’t like Christ.

So here’s one of the most important questions you can ever answer: Is Christianity worth it?

Everything in life has a price tag. Anytime you say yes to something, you’re saying no to something else. Is the prize worth the price of following Christ?

In Matthew 16:26 Jesus says, “What profit is there if you gain the whole world—and lose eternal life? What can be compared with the value of eternal life?” (TLB).

Some people trade their souls for worldly things—like money, fame, and materialism. Your soul is worth so much more.

Paul realized this. When Paul shares his testimony in Philippians 3:7-8, he says, “I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ” (NLT).

Paul realized nothing—no status, no amount of money, no pleasure—is worth more than Jesus.

We need a new definition of success. Real, meaningful success isn’t based on what you have, your appearance, or feeling good. Real success comes from living your life by God’s values. And it comes with the ultimate reward of enjoying eternity in heaven.

Talk It Over

  • Why do you think so many people chase after money, fame, and pleasure?
  • What things, other than Christ, are you tempted to chase after?
  • Why do you think Christianity is worth it?

What have you spent your life chasing?

Real success comes from living your life by God’s values. Are you ready to start living for Jesus today? If you are, here’s a prayer you can start with:

“Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I’ve counted the cost of following Jesus, and I’ve decided it’s worth it. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all I’ve done wrong so I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into heaven, a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”