0317“Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, Và rất là xấu xa. Ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9 TTHĐ).

Có một câu hỏi cơ bản trong cuộc sống quan trọng hơn tất cả những câu hỏi khác:

Điều gì sẽ có thẩm quyền tối hậu trong đời sống của bạn?

Có phải là cha mẹ của bạn không? Hay là những bạn đồng trang lứa của bạn? Có thể đó là bạn bè hay nghề nghiệp của bạn chăng? Hay là những cuốn sách bạn đọc? Có phải đó là những người bạn theo dõi mạng xã hội của bạn không? Có phải đó là những bộ phim hoặc những chương trình bạn xem, hay những bài hát bạn nghe không?

Tất cả những nguồn này sẽ định hình giá trị của bạn nếu bạn để chúng quyết định điều gì có thẩm quyền tối hậu trong cuộc sống của bạn.

Vậy thì điều gì là thẩm quyền tối hậu trong đời sống bạn? Chúa cho phép bạn quyết định điều này. Ngài ban cho bạn ý chí tự do.

Hầu hết thẩm quyền tối hậu mà bạn lựa chọn đều nằm trong ba nhóm này.

  • Ý kiến riêng của bạn: Bạn có thể dựa vào trực giác của bạn để cho biết phải làm gì. Nhưng cách này lại có vấn đề. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng phần lớn những nhận thức của bạn thường sai lầm nhiều hơn là đúng. Thật ra, đôi khi bạn thậm chí còn tự dối mình nữa. Kinh Thánh nói “Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, Và rất là xấu xa. Ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9 TTHĐ).
  • Thế gian: Bạn có thể dựa vào ý kiến của những người khác để quyết định các giá trị của mình. Tuy nhiên, người ta thường hay coi trọng những điều sai. Chẳng hạn, thế gian nhấn mạnh đến vẻ đẹp hơn là tính cách, bảo bạn theo đuổi bất cứ điều gì mình cảm thấy thoải mái dễ chịu, và tuyên bố rằng người sở hữu nhiều tài sản nhất là người thắng cuộc. Bạn bị tấn công bởi những giá trị trần gian này thông qua tất cả các loại phương tiện truyền thông — nhiều đến mức bạn dễ dàng bắt đầu nghĩ rằng Chúa đã đặt để bạn trên hành tinh này để nhìn cho đẹp đẽ, để hưởng cảm giác thoải mái dễ chịu, và để có được đủ mọi thứ. Nhưng điều đó thật là xa so với lẽ thật (chân lý).
  • Lời Chúa: Lời Chúa là khách quan và trung thực — không giống như nhận thức riêng của bạn hay ý kiến của thế gian. Lời Chúa phán rằng, “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta… Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.” (Giăng 8:31-32 TTHĐ).

Sự lựa chọn ở đây thật rõ ràng. Chỉ có một thẩm quyền luôn đáng tin cậy và sẽ không bao giờ dẫn bạn đi sai đường, lạc lối. Ngày hôm nay, hãy quyết định để cho Lời Chúa định hình các giá trị của bạn. Hãy để Lời Chúa là thẩm quyền tối hậu trong đời bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Tại sao việc lựa chọn điều gì có thẩm quyền lại rất quan trọng?

2.    Bạn đã từng để nhận thức riêng của mình hoặc ý kiến của thế gian có thẩm quyền trên Lời Chúa khi nào? Kết quả là gì?

3.    Bạn đã từng để Lời Chúa có thẩm quyền tối hậu khi nào? Kết quả như thế nào?


 

 

 

What’s Your Final Authority?

By Rick Warren —

“The human mind is the most deceitful of all things. It is incurable. No one can understand how deceitful it is” (Jeremiah 17:9 GW).

One fundamental question in life stands above all others.

What will have the final authority in your life?

Will it be your parents? Or your peers? Maybe your friends or your career? Perhaps the books you read? The people you follow on social media? What about the movies or shows you watch, or the songs you listen to?

All of these sources will shape your values if you let them—and your values ultimately determine what has final authority in your life.

So, what will it be for you? God allows you to decide. He’s given you free will.

Most of your authority options fall into these three categories:

Your opinions: You can depend on your gut to tell you what to do. But there’s a problem with that. Studies show your perceptions are more likely to be wrong than right. In fact, sometimes you even lie to yourself. The Bible says, “The human mind is the most deceitful of all things. It is incurable. No one can understand how deceitful it is” (Jeremiah 17:9 GW).

The world: You can depend on what other people think to determine your values. However, people often value the wrong things. For instance, the world emphasizes beauty over character, tells you to pursue whatever feels good, and declares that whoever has the most possessions wins. You’re bombarded with these worldly values through all sorts of media—so much so that it’s easy to start thinking God put you on this planet to look good, feel good, and get stuff. But that couldn’t be further from the truth!

God’s Word: God’s Word is objective and truthful—unlike your own perceptions or the world’s opinions. God’s Word says, “If you continue in My word . . . you will know the truth, and the truth will set you free” (John 8:31-32 NASB).

The choice is clear. There’s only one authority that’s always reliable and will never lead you astray. Decide today to allow God’s Word to shape your values. Give it the final authority in your life.

Talk It Over

  • Why is the choice of authority so critical?
  • When have you allowed your own perceptions or the world’s opinions to have authority above God’s Word? What have the results been?
  • When have you allowed God’s Word to have final authority? What have the results been?