0033“Con chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa, mãi mãi và cho đến cuối cùng” Thi 119:112

Đời sống là một cuộc chạy đua đường dài chứ không chỉ là cuộc chạy cự ly ngắn 45m.

Và Đức Chúa Trời muốn bạn cam kết vâng lời Ngài như một vận động viên chạy đua đường dài cam kết với cuộc đua của họ. Ngài muốn bạn vâng lời Ngài suốt cả cuộc đời này. Thi 119:112 chép, “Con chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa, mãi mãi và cho đến cuối cùng”

Bạn đã quyết định chưa? Tôi đã quyết định rồi. Tôi đã quyết định vâng phục Chúa cho đến cuối cùng. Và nhờ đó tôi đã nhận lãnh những phước hạnh vượt quá những giấc mơ táo bạo nhất của mình.

Thi 119:33-34 chép rất rõ, “Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường luật lệ của Chúa cho con thì con sẽ tuân giữ cho đến cuối cùng. Xin Chúa ban cho con sự thông sáng để con vâng giữ và hết lòng tuân theo luật pháp của Ngài.” “Xin dạy con đường luật lệ của Chúa cho con…” Có bao giờ bạn cảm thấy như thể Chúa không chỉ cho bạn việc cần làm không? Có thể lý do là vì bạn chưa làm điều mà trước đó Ngài đã chỉ cho bạn. Phi-líp 3:16 chép, “chúng ta đạt đến mức độ nào thì cứ bước đi như vậy.”

Nếu bạn chưa vâng phục mạng lệnh Ngài đã phán dặn bạn thì chắc chắn Ngài sẽ không dạy bạn thêm điều gì nữa. Đức Chúa Trời không đùa với bạn. Bạn có thể thưa với Ngài, “Chúa ơi, xin dạy con điều phải làm và con sẽ quyết định xem có làm hay không.” Đó không phải phong cách làm việc của Chúa.

Ngài muốn bạn thưa với Ngài rằng, “Con sẽ làm bất cứ điều gì Ngài dạy con, bất kể chuyện gì xảy ra.” Đó chính là đức tin.

Tích lũy kiến thức không phải là đức tin. Đức tin phải bao gồm hành động. Thật vậy, Kinh Thánh chép, “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gia-cơ 2:26). Đức tin của bạn thế nào? Bạn có từ chối làm theo một số huấn thị của Đức Chúa Trời và nhận thấy đức tin mình đã chết? Hay bạn vâng phục mạng lệnh Chúa truyền và lớn lên trong đức tin?

Nếu bạn nhận ra có một vài lĩnh vực trong đời sống bạn đang không vâng phục Chúa, thì xin hiệp ý với tôi trong lời cầu nguyện sau: “Lạy Cha, còn nhiều lĩnh vực trong đời sống con biết Ngài muốn con làm gì nhưng con không vâng lời. Con xin lỗi Cha. Xin tha thứ cho con vì sự bất tuân của con. Con nhận biết đó là thiếu đức tin, là không tin rằng Ngài biết điều gì là tốt nhất. Con xin Chúa ban cho con sức lực để làm theo sự dẫn dắt của Ngài một cách trọn vẹn, vui mừng và ngay lập tức suốt cả cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, Amen.”

Trước đây bạn như thế nào không quan trọng. Từ nay trở đi, bạn có thể cam kết vâng phục Đức Chúa Trời cho đến suốt đời. Bạn sẽ không hối hận đâu.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Xin nêu một số điểm khác biệt giữa cuộc chạy đua nước rút và một cuộc chạy đường dài. Bạn đang xem đức tin là cuộc đua nước rút hay cuộc đua đường dài?

2. Vì đức tin giống một cuộc chạy đua đường trường, bạn cần điều chỉnh đời sống mình thế nào để hoàn thành tốt cuộc đua?

3. Bạn nhận thấy đức tin mình tăng trưởng thế nào khi vâng phục Chúa?

 

 


Obey God Always, No Matter What

BY RICK WARREN —

“I am determined to obey you until I die.” Psalm 119:112 (TLB)

Life is a marathon, not a 50-yard dash. And God wants you to commit to obeying him like a long-distance runner commits to a marathon. He wants you to be in it for the whole race. Psalm 119:112 says, “I am determined to obey you until I die” (TLB).

Have you made that choice? I have. I am determined to obey God until I die. And because of that, I’ve experienced blessings beyond my wildest dreams.

Psalm 119:33-34 says it well: “Just tell me what to do and I will do it, Lord. As long as I live I’ll wholeheartedly obey” (TLB).  “Just tell me what to do…” Do you ever feel like God doesn’t tell you what to do? That might be because you’re not doing what he’s already told you to do.  Philippians 3:16 says, “We should continue following the truth we already have” (NCV). 

Until you obey what God has told you already, he’s not likely to teach you more things.  God does not play games. You might say, “God, tell me what to do and then I’ll decide whether to do it or not.”  But that’s not how God works. God wants you to say, “I will do whatever you tell me to do, no matter what.” That’s faith.

Simply accumulating knowledge isn’t faith. Faith has to include action. In fact, the Bible says, “Faith without actions is dead” (James 2:26 GNT).  What is your faith like? Are you refusing to follow some of God’s instructions and finding that your faith is dead? Or are you obeying what God has told you and growing in your faith?  If you’ve realized there are some areas in your life where you’re not obeying what God has told you, pray this with me:

“Father, there are many areas in my life where I know what you want me to do, but I just haven’t done it. And I’m sorry. Please forgive me for my disobedience. I realize that it was a lack of faith. I wasn’t trusting that you knew best. I ask you to give me the strength to follow your directions immediately, completely, joyfully, and continually for the rest of my life. In Jesus’ name I pray. Amen.”

It doesn’t matter where you’ve been in the past. From today forward, you can commit to obeying God for the rest of your life. You won’t regret it.

Talk It Over

  • What are some differences between a sprint and a marathon? Have you been treating faith more like a sprint or a marathon?
  • Since faith is more like a marathon, what adjustments could you make in your life so you can run the whole race well?
  • How have you seen your faith grow as you have obeyed God?