0086“Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (Gia-cơ 1:2)

Dù đang đối diện với bất kỳ thử thách và khó khăn nào, bạn có thể tin cậy Đức Chúa Trời sẽ đưa bạn vượt qua. Vì lý do đó, Thánh Kinh dạy rằng bạn có thể vui mừng trong cơn hoạn nạn: “Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (Gia-cơ 1:2). Đây là câu Kinh Thánh rất dễ bị hiểu lầm. Đức Chúa Trời không bảo chúng ta phải tuận đạo. Ngài không kêu gọi chúng ta phủ nhận thực tế. Ngài không dạy chúng ta cứ giả vờ cho đến khi thành sự thật.

Chúng ta không vui mừng vì hoạn nạn. Nhưng chúng ta có thể vui mừng trong hoạn nạn vì cớ những gì chúng ta biết là đúng đắn. Điều gì là đúng đắn? Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy và quan tâm đến mọi hoàn cảnh chúng ta đang trải qua. Chúng ta biết mình không bao giờ cô đơn, rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta. Chúng ta biết rằng Ngài sẽ ban sức lực cho chúng ta nếu chúng ta tin cậy Ngài.

Một trong những niềm an ủi lớn nhất khi gặp hoạn nạn là lời Chúa hứa trong Rô-ma 8:28, “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời…” Đức Chúa Trời đã hứa rằng trong mọi sự, Ngài sẽ đem lại ích lợi cho chúng ta từ những chuyện không hay xảy ra cho chúng ta, điều đó bao gồm cả cơn đại dịch! Lời hứa này không dành cho tất cả mọi người. Đó là lời hứa chỉ dành cho các tín hữu, là những người yêu mến Ngài và cam kết sống đúng theo mục đích của Ngài.

Khi trải qua giai đoạn khó khăn, vui mừng là một sự chọn lựa vì bạn có thể nương cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Sự vui mừng không lệ thuộc vào hoàn cảnh và vì lý do đó bạn có thể chọn vui mừng bất kể hoàn cảnh bạn đang gặp phải là gì.

Sự vui mừng đặt nền tảng trên những gì chúng ta biết là đúng đắn và niềm tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời Ngài hứa sẽ làm ích lợi cho chúng ta, y theo mục đích Ngài đã định. Trong Thi 34:1, Vua Đa-vít đã nói, “Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.” Ngay trong lúc này, chúng ta cần cảm tạ Đức Chúa Trời, ngợi khen Ngài. Vui mừng trong Chúa không phải chỉ trong những lúc hanh thông mà là luôn luôn làm như vậy.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1.      Có điều gì bạn biết về bản tánh của Đức Chúa Trời giúp bạn có thể chọn vui mừng ngay cả khi gặp hoạn nạn?

2.      Làm thế nào để bạn chúc tụng Chúa luôn luôn? Xin nêu một vài phương cách sáng tạo để “sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi” (Thi Thiên 34:1)?

3.      Vì sao tinh thần vui mừng trong mọi sự sẽ khiến bạn trở nên nổi bật giữa thế giới ngày nay?

 


It’s Your Choice to Rejoice in Trouble

BY RICK WARREN —

“Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy.” James 1:2 (NLT)

No matter what challenges and difficulties you face, you can trust God to see you through. That’s why the Bible says you can rejoice when you face trouble: “Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy” (James 1:2 NLT). It’s easy to misunderstand this verse. God’s not saying be a martyr. He’s not saying deny reality. He’s not saying fake it 'til you make it.

We don’t rejoice for the trouble. But we can still rejoice during the trouble because of what we know is true.  And what is true? We know that God sees and cares about everything we’re going through. We know that we’re never alone, that God is always with us. We know that he will give us strength if we trust him.

One of the greatest comforts when you’re going through troubles is God’s promise in Romans 8:28: “We know that in everything God works for the good of those who love him . . . ” (NCV). God has promised to bring good out of bad for us—in everything. That includes the pandemic! That’s not a promise for everybody. It’s a promise for believers, those who love him and are committed to living according to his purpose.

When you’re in a tough time, joy is a choice because you can rely on the goodness of God. Joy is not based on circumstances, and that’s why it’s your choice to rejoice no matter what the situation. Joy is not based on circumstances, and that’s why you are able to make a choice to rejoice no matter what your situation is.

Joy is based on what we know is true, and it’s based on our faith that God will fulfill his promise to work things out for good, according to his purpose. In Psalm 34:1, King David said, “I will praise the LORD at all times; his praise is always on my lips” (NCV). Even now, we should thank God. Praise God. Rejoice in God—not just in good times. At all times.

Talk It Over

1.      What do you know about God’s character that can help you choose joy, even in troubled times?

2.      How can you praise the Lord at all times? What are some creative ways to “let his praise be always on your lips" (Psalm 34:1 NCV)?

3.      Why would being joyful in all things make you stand out in the world today?