0013“Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó.” (Gia-cơ 1:5-6 – BHĐ)

Bạn đang trải qua khoảng thời gian khó khăn? Không chỉ riêng mình bạn bị như thế!  Mọi người trên khắp thế giới đều đang hứng chịu ảnh hưởng của đại dịch, và nó gây tổn hại cho sức khỏe tinh thần, thể chất và cảm xúc của chúng ta.  Có rất nhiều sự bất ổn và người ta không biết phải làm sao để xoay sở trong cuộc khủng hoảng hiện nay.  Mọi người đều đang đấu tranh để sinh tồn.

Kinh Thánh cho chúng ta biết chính xác những việc nên làm khi chúng ta không biết phải làm gì, bên cạnh áp lực phải làm điều đúng đắn. “Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó.” (Gia 1:5-6 – BHĐ). Chúa không giữ sự khôn ngoan làm của riêng. Ngài ban sự khôn ngoan cho bất cứ ai cầu xin Ngài.

Bạn đã cầu xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan để sống giữa cơn đại dịch chưa?  Bạn đã cầu xin Ngài ban sự khôn ngoan để biết phải làm gì liên quan đến công việc, tương lai, con cái, sức khỏe, hoặc bất cứ sự tranh chiến nào của bạn chưa?  Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho bất cứ ai cầu xin Ngài.

Vua Sa-lô-môn, một trong những nhân vật giàu có và thành công nhất từng sống trên đời, đã có đủ mọi thứ ông cần và tất cả những gì bạn có thể muốn có trong đời sống.  Nhưng ông vẫn xin Chúa ban cho sự khôn ngoan.  Ông biết rằng sự giàu có, quyền lực và sự an nhàn sung túc chẳng có ý nghĩa gì nếu ông không thể đưa ra quyết định sáng suốt.  Ông muốn tôn vinh Chúa, Đấng đã ban cho ông mọi thứ ông có, và vì vậy ông cầu xin sự khôn ngoan để biết phải làm gì và làm như thế nào. Sự khôn ngoan giúp bạn học hỏi từ mọi nan đề bạn đang trải qua.  Sự khôn ngoan giúp bạn biết phải làm gì và làm thế nào để tiến về phía trước theo cách khiến Chúa vui lòng.  Ngài dùng mọi thử thách để giúp bạn phát triển chứ không phải để hạ gục bạn.

Dường như thế giới đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát và hoàn cảnh thay đổi từng ngày.  Sự căng thẳng, sợ hãi và lo lắng của bạn có lẽ đang ở mức độ cao nhất từ trước đến nay.

Nhưng hơn bao giờ hết, đây là lúc để đặt vấn đề "cái gì", thay vì "tại sao". Hãy cầu xin Chúa cho bạn biết Ngài muốn bạn học hỏi điều gì từ cuộc khủng hoảng này và Ngài muốn bạn làm .  Chúa đã hứa sẽ ban cho bạn sự khôn ngoan của Ngài cách rộng rãi.

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

  1. Vấn đề của việc dựa vào sự khôn ngoan riêng trong lúc gặp khó khăn là gì?  Điều đó khiến bạn bị giới hạn ra sao?
  2. Đức Chúa Trời mong đợi bạn cầu xin sự khôn ngoan theo cách nào?  Vì sao cách tiếp cận này lại quan trọng đến vậy?
  3. Trong ngày hôm nay, có việc gì bạn cần đến sự khôn ngoan của Chúa?  Xin dành thời gian để cầu xin Ngài ban sự khôn ngoan trong các lĩnh vực cụ thể mà bạn đang tranh chiến.  Sau đó, xin dành thời gian học Lời Chúa để Ngài có thể tỏ bày cho bạn sự khôn ngoan của Ngài.

 


God Wants to Give You Wisdom

BY RICK WARREN — 

“If any of you need wisdom, you should ask God, and it will be given to you. God is generous and won't correct you for asking. But when you ask for something, you must have faith and not doubt. Anyone who doubts is like an ocean wave tossed around in a storm.” James 1:5-6 (CEV)

Are you going through a rough time right now? You’re not alone! People all over the world are feeling the effects of the pandemic, and it’s taken a toll on our mental, physical, and emotional health. There are many uncertainties and questions about how to move on with our lives in this ongoing crisis. Everybody’s struggling.

The Bible tells us exactly what we should do when we don’t know what to do and we’re feeling the pressure to do the right thing.  “If any of you need wisdom, you should ask God, and it will be given to you. God is generous and won’t correct you for asking. But when you ask for something, you must have faith and not doubt. Anyone who doubts is like an ocean wave tossed around in a storm” (James 1:5-6 CEV).  God isn’t holding back wisdom. He gives wisdom to anybody who asks for it.

Have you asked God to give you wisdom on how to handle the pandemic? Have you asked him for wisdom on what to do about your job, your future, your kids, your health, or whatever you’re struggling with? God gives wisdom to anybody who asks for it.

King Solomon, one of the richest and most successful men who ever lived, had everything he needed and everything you could possibly want in life. But he still asked God for wisdom. He knew that riches and power and comfort meant nothing if he couldn’t make wise decisions. He wanted to honor God—who gave him everything he had—and so he asked for wisdom to know what to do and how to do it. Wisdom helps you learn from any trouble you’re experiencing. It helps you to know what to do and how to move forward in a way that pleases God. He uses every challenge to develop you, not defeat you.

It may seem like the world is spinning out of control and circumstances keep changing day-by-day. Your stress, your fear, and your worry may be at an all-time high.

But now more than ever is the time to ask “what,” instead of “why.” Ask God what he wants you to learn from this time of crisis and what he wants you to do. He has promised to give you his wisdom in generous portions.

Talk It Over

 

  • What is problematic about relying on your own wisdom in times of trouble? How does it limit you?
  • In what way does God expect you to ask for wisdom? Why is this approach so important?
  • What do you need God’s wisdom for today? Take time to ask him for wisdom in the specific areas you are struggling with. Then, spend time in God’s Word so that he can reveal his wisdom to you.