0087“Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình” (Gia-cơ 1:6-8).

Bạn đã bao giờ đưa ra một quyết định khó khăn để rồi ngay sau đó bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình?  Bạn phân vân, không biết mình làm vậy có đúng không?

Kinh Thánh cho biết, khi bạn như vậy, bạn giống như một con sóng bị dồi dập giữa trận bão.  Bạn nghi ngờ nhiều quá, và bạn bị dồi dập vì bạn cậy vào sự khôn ngoan của riêng mình chứ không phải của Chúa.

Vì lý do đó, Đức Chúa Trời muốn bạn cầu xin Ngài hướng dẫn trước khi đưa ra quyết định, rồi tin cậy Ngài và lòng nhân từ của Ngài sau khi đã đưa ra quyết định.

Khi đó, Đức Chúa Trời sẽ giải phóng bạn khỏi hành vi nói đi nói lại sau khi mọi chuyện đã rồi.

Tin vui là: Dù những cơn gió có chuyển hướng liên tục thế nào và tương lai có vẻ bất ổn ra sao, bạn cũng không bị ngả nghiêng theo chiều gió. Hãy cứ đặt đức tin mình nơi Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi.

Nếu không, Gia-cơ cho biết lòng trung thành của bạn sẽ bị phân chia giữa Đức Chúa Trời và thế gian.  Trong một số bản dịch Gia-cơ 1:8, lòng trung thành bị chia rẽ này được dịch là "phân tâm".  Từ ngữ này xuất phát từ một chữ trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là hai cái linh hồn (two-souled).  Từ ngữ này nói về việc bị giằng co, dao động, bị dồi dập.

Gia-cơ dạy rằng bạn không thể trông đợi Chúa ban cho mình sự khôn ngoan nếu bạn nghi ngờ, phân tâm. Sự phân tâm đem lại một đời sống thuộc linh bất ổn.  Nó ngăn trở lời cầu nguyện của bạn và khiến bạn không nhận được sự khôn ngoan của Chúa.

Chúa muốn ban cho bạn sự khôn ngoan!  Khi bạn vững tin nơi Ngài trong những giai đoạn bất ổn – trong mọi hoàn cảnh – Ngài sẽ cung ứng mọi điều có cần để bạn đưa ra những quyết định khôn ngoan.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn có từng nghi ngờ những quyết định của mình? Theo bạn, điều gì gây ra những sự nghi ngờ đó?

2.      Đức Chúa Trời dành sẵn sự khôn ngoan của Ngài cho bạn bằng cách nào?

3.      Xin nêu một bước bạn có thể thực hiện trong tuần này để luôn nhớ tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa trước khi bạn đưa ra một quyết định nào đó?

 


How to Be Stable in Ever-Changing Winds

BY RICK WARREN — 

“But when you ask him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do.” James 1:6-8 (NLT)

Have you ever made a tough choice, but then the moment you made the decision, you started doubting yourself? You agonized over it. You kept asking yourself if you did the right thing.

The Bible says when you do this you’re like a wave pushed around in a storm. You have so many doubts, and you get tossed about because you’re depending on your wisdom, not God’s.

This is why God wants you to ask him for guidance before you make a decision, and then trust him and his goodness once the decision is made.

When you do, he sets you free from second-guessing yourself.

Here’s the good news: Even if the winds keep changing and the future looks uncertain, you don’t have to be blown to and fro. Put your faith in God and God alone.

Otherwise, James says your loyalty will be divided between God and the world. In some translations of James 1:8, this divided loyalty is rendered as “double-minded.” This comes from a Greek word that means two-souled. It’s about being pulled in opposite directions. It’s about being indecisive, wavering back and forth.

James says you shouldn’t expect God to give you his wisdom if you’re constantly second-guessing yourself.

Double-mindedness creates an unstable spiritual life. It blocks your prayers and keeps you from receiving God’s wisdom.

God wants to give you wisdom! When you unequivocally trust God in uncertain times—in all times—he will give you everything you need to make wise decisions.

Talk It Over

  • When have you found yourself doubting one of your decisions? What do you think caused those doubts?
  • How does God make his wisdom available to you?
  • What is one step you can take this week to help you remember to seek God’s wisdom before you make a decision?