“[Môi-se] kiên định vì ông nhìn vào Ðấng không thể thấy được.” (Hê-bơ-rơ 11:27).

Nhiều người phải chịu đựng những cơn đau không ngớt, cho dù đó là những cơn đau kinh niên về thể chất, xúc cảm, tinh thần, quan hệ, hay tài chánh. Có thể bạn đang trải qua một nỗi đau khổ dài đăng đẳng, và bạn thấy như mình có lẽ phải mang lấy nó suốt cả đời.

Trong vài ngày qua, chúng ta đã nói về những thử nghiệm “Đi Đâu”, “Khi Nào”, “Làm Thế Nào” Chúa cho để phát triển tính cách của bạn, và đây là một thử nghiệm nữa.  Đó là thử nghiệm “Cho Đến Bao Giờ”, khi bạn hỏi rằng, “Lạy Chúa, cho đến bao giờ?”

Kinh Thánh cho biết Môi-se đã có sự kiên định phi thường đến thế nào. Ông đã chịu đựng những đau đớn cùng cực của đời sống. Ông đã gánh lấy những lời chỉ trích và những xung đột trầm trọng. Ông có quyền để hỏi rằng, “Lạy Chúa, cho đến bao giờ?”

Hê-bơ-rơ 11:24-26 nói rằng, “Bởi đức tin,
Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình
là con trai của công chúa Pha-ra-ôn,
thà cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm 
hưởng sự vui sướng của tội lỗi. 
Người coi sự chịu khổ vì Đấng Christ là quí hơn của châu 
báu xứ Ê-díp-tô,
vì người ngửa trông sự ban thưởng.”

Môi-se đã từ bỏ mọi thứ mà nhiều người đã bỏ cả đời mình ra mong đạt được – danh vọng, của cải, tài sản, và địa vị.  Nhưng ông từ bỏ chúng vì ông đã đặt đức tin và danh tính mình nơi Đức Chúa Trời.  Ông tin cậy nơi lời hứa của Chúa, ngay cả khi ông bị chính dân mình ngược đãi.  Ông coi việc chịu sỉ nhục vì danh Chúa là quý giá hơn châu báu xứ Ai Cập– vì ông “ngửa trông sự ban thưởng.”

Đức tin là tiếp tục kiên trì mà không biết rằng bạn sẽ còn phải chịu đựng cho đến bao giờ.  Và đôi khi điều này thật khó để có thể làm được.  Vậy làm thế nào để bạn tiếp tục trong đức tin khi bạn đang chịu khổ?  Làm thế nào để bạn phát triển sức chịu đựng bền bỉ? Làm thế nào để bạn đối phó được với cơn đau triền miên không dứt?

Bạn làm như Môi-se đã làm: Bạn đến gần và gần gũi với Chúa để bạn có thể nghe được tiếng Ngài.

Môi se đã có bụi gai cháy mà qua đó Đức Chúa Trời đã nói chuyện với ông. Nhưng bạn không cần đến bụi gai cháy vì bạn đã có Kinh Thánh. Mọi điều Chúa muốn nói với bạn đều nằm trong Kinh Thánh.  Đối với bạn, Chúa sẽ không nói qua bụi gai hay viết trên bầu trời – vì Ngài đã viết vào trong sách rồi.

Hãy ngưng tìm kiếm một khải tượng. Thay vào đó, hãy bắt đầu tìm một câu Kinh Thánh trong Lời Chúa. Biết được sự mặc khải, chỉ dẫn, và những lời hứa của Chúa sẽ cho bạn khả năng vượt qua thử nghiệm Cho Đến Bao Giờ khi bạn phải trải qua cơn đau đớn lâu dài.

Cũng như Môi-se, hãy giữ sự tập trung của bạn đúng nơi đúng chỗ.  Kinh Thánh nói rằng Môi-se “kiên định vì ông nhìn vào Ðấng không thể thấy được” (Hê-bơ-rơ 11:27).

Nếu bạn cứ chăm chú tập trung vào sự đau đớn của mình, bạn sẽ không thể nào nhìn lên được. Nhưng nếu bạn chăm nhìn vào Đấng Cứu Rỗi mình, bạn sẽ bước đi qua khỏi khó khăn nhờ ân điển Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn sẽ phải hy sinh điều gì để giữ mối liên hệ gần gũi với Chúa qua việc học Kinh Thánh thường xuyên? Sự hy sinh đó có đáng không?

2.    Khi bạn trải qua nỗi đau khổ, bạn thường đặt sự tập trung của mình nơi đâu?

3.    Bạn đã học được điều gì về Chúa qua nỗi đau khổ dài hạn?

 

 

 


WHEN YOU WANT TO KNOW, 'HOW LONG, LORD?’

By Rick Warren —

“[Moses] kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible” (Hebrews 11:27 NLT).

Many people suffer from prolonged pain, whether it’s chronic physical, emotional, spiritual, relational, or financial pain. Maybe you’re experiencing extended suffering, and you feel like you might have to endure it for the rest of your life.

We’ve been talking the last few days about tests God gives you to grow your character, and this is another one. It is the “How Long” test, where you ask, “How long, Lord?”

The Bible tells how Moses had incredible persistence. He put up with enormous pain in his life. He endured significant criticism and conflict. He had every right to say, “How long, Lord?”

Hebrews 11:24-26 says, “It was by faith that Moses, when he grew up, refused to be called the son of Pharaoh’s daughter. He chose to share the oppression of God’s people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin. He thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt, for he was looking ahead to his great reward” (NLT).

Moses gave up everything that many people spend their lives trying to achieve—fame, fortune, pleasure, possessions, and position. But he let them go because he had put his faith and identity in God. He trusted in God’s promises, even as he was mistreated along with God’s people. He thought that being disgraced for the sake of Christ was worth more than the treasures of Egypt—because “he was looking ahead to his reward.”

Faith is continuing to persist without knowing how long you’ll need to hang on. And sometimes that’s very difficult. So how do you continue in faith when you are suffering? How do you develop endurance? How do you handle prolonged pain?

You do what Moses did: You get close to God and stay connected so you can hear from him.

Moses had a burning bush through which God talked to him. But you don’t need a burning bush because you have the Bible. Everything God wants to say to you is in the Bible. For you, God won’t say it through a bush or write it in the sky—because he already wrote it in a book.

Stop looking for a vision. Instead, start looking for a verse in God’s Word. Knowing God’s revelation, instructions, and promises will give you the ability to pass the How Long test when you’re going through prolonged pain.

Like Moses, keep your focus where it belongs. The Bible says that Moses “kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible” (Hebrews 11:27 NLT).

If you keep your eyes on your pain, you won’t be able to look up. But if you keep your eyes on your Savior, you’re going to walk through difficulty with his grace.

Talk It Over

- What will you have to sacrifice in order to stay connected to God through regular Bible study? Is the sacrifice worth it?

- When you go through suffering, where do you usually place your focus?

- What have you learned about God through prolonged suffering?