“Cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi và hiếm muộn còn có thể sanh con cái được.  Người tin rằng Đấng hứa với mình là thành tín” (Hê-bơ-rơ 11:11).

Khi Chúa đang làm cho tính cách của bạn được tăng trưởng, đôi khi Ngài sẽ thử nghiệm bạn với những vấn đề dường như không thể giải quyết được. Tôi gọi đó là “Thử Nghiệm Làm Thế Nào.” Đó là khi bạn hỏi rằng, “Làm thế nào để tôi có thể giải quyết được vấn đề này?”

Chúa đã cho Áp-ra-ham một vấn đề dường như không thể giải quyết được.  Chúa đã hứa với Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ đem ông đến một xứ sở mới, ban cho ông đất đai nơi đó, và khiến ông thành tổ phụ của một dân tộc lớn mạnh. Chúa cũng hứa rằng Áp-ra-ham sẽ có nhiều con cháu và dòng dõi ông sẽ đầy dẫy khắp đất.

Nói một cách khác đi, Chúa sẽ ban cho Áp-ra-ham một đất nước vĩ đại làm di sản.

Nhưng đây mới là vấn đề: Áp-ra-ham đã 75 tuổi và không con cái khi Chúa cho ông lời hứa này. Ông dời đến xứ Ca-na-an, mà sau này được gọi là Y-sơ-ra-ên. Khi ở đó, ông cứ chờ đợi cho vợ mình được thai nghén.  Đến năm 99 tuổi, ông vẫn chưa có được một người con trai nào cả.

Đó là điều mà bạn có thể gọi là một vấn đề không cách nào giải quyết được.

Thật ra, Kinh Thánh nói rằng khi Chúa bảo với Áp-ra-ham và Sa-ra rằng họ sắp có con, họ đã cười.  Làm thế nào họ có thể có con cái được?

Đây chính là Thử Nghiệm Làm Thế Nào của họ. Hê-bơ-rơ 11:11 nói rằng, “Cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi và hiếm muộn còn có thể sanh con cái được.  Người tin rằng Đấng hứa với mình là thành tín.” Họ đặt tên cho đứa bé là Y-sác, có nghĩa là “cười”.

“Cũng vì đó mà chỉ một người tưởng như gần qua đời, sanh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.” (Hê-bơ-rơ 11:12).

Chúa đã là người cười cuối cùng!

Sẽ có nhiều lần trong đời sống khi Chúa bảo bạn làm một điều dường như không cách nào làm được. Nhưng Chúa không muốn bạn hiểu hết mọi sự hoặc biết làm tất cả mọi điều. Thậm chí Chúa cũng không đòi hỏi bạn lúc nào cũng phải biết trước được bước đi kế.

Thay vào đó, Chúa muốn bạn tin rằng Ngài biết hết mọi sự, và Ngài sẽ giải quyết mọi việc theo phương cách và thời điểm của riêng Ngài. Đức tin là trông đợi một phép lạ mà không biết làm thế nào để nó xảy ra được. Khi bạn thể hiện được đức tin như thế, bạn sẽ trưởng thành về tính cách và trở nên giống Chúa Jêsus hơn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ tại sao không phải lúc nào Chúa cũng cho bạn biết Ngài sẽ làm thế nào để giải quyết một điều nào đó trong đời sống bạn?

2.    Bạn có tin rằng ngày nay Chúa vẫn làm phép lạ không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Làm thế nào để Chúa thấy được bạn tin rằng Chúa sẽ giải quyết vấn đề không cách nào giải quyết được của bạn, ngay cả khi bạn không hiểu phải làm thế nào?

 

 

 


IMPOSSIBLE? TRUST GOD FOR THE ANSWER

By Rick Warren —

“It was by faith that even Sarah was able to have a child, though she was barren and was too old. She believed that God would keep his promise” (Hebrews 11:11 NLT).

When God is growing your character, he sometimes will test you with what seems like an unsolvable problem. I call it the “How Test.” It’s when you ask, “How in the world am I going to solve this one?”

God gave Abraham what seemed like an unsolvable problem. God promised Abraham that he was going to move him to a new country, give him the land in that country, and make him the father of a great nation. He also promised that Abraham would have so many children, grandchildren, and great-grandchildren, that they would populate the whole land.

In other words, he was going to give Abraham, as his heritage, a great nation.

But here’s the thing: Abraham was 75 years old and childless when God gave him this promise. He moved to the land of Canaan, which would eventually be called Israel. While he was there, he kept waiting for his wife to get pregnant. By age 99, he still didn’t have a son.

It was what you might call an unsolvable problem.

In fact, the Bible says that when God told Abraham and Sarah that they were going to have a baby, they laughed. How in the world were they going to have a baby?

This was their How Test. Hebrews 11:11 says, “It was by faith that even Sarah was able to have a child, though she was barren and was too old. She believed that God would keep his promise” (NLT). They named the baby Isaac, which means “laughter.”

“And so a whole nation came from this one man who was as good as dead—a nation with so many people that, like the stars in the sky and the sand on the seashore, there is no way to count them” (Hebrews 11:12 NLT).

God had the last laugh!

There are going to be plenty of times in your life when God tells you to do something that seems impossible. But he doesn’t want you to understand everything or know how to do everything. He doesn’t even expect you to always know the next step to take.

Instead, God wants you to believe that he knows everything, and he will work things out in his own way and time. Faith is expecting a miracle without knowing how. When you show this kind of faith, you grow in character and become more like Jesus.

Talk It Over

- Why do you think God doesn’t always show you how he’s going to work something out in your life?

- Do you believe God does miracles today? Why or why not?

- How can you show God that you have faith that he’ll solve your unsolvable problem, even when you don’t understand how?