“Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17).

Nếu bạn muốn được biến đổi, bạn không thể làm theo đời này.

Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 3:18-19 rằng, “Đừng tự dối mình. Đừng tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy… Vì sự khôn ngoan của thế gian bị Đức Chúa Trời coi là ngu dại.”

Nếu bạn muốn Chúa biến đổi đời sống mình, thì bạn phải chọn không làm theo những gì xã hội và nền văn hóa bảo bạn trở thành hoặc nên làm. Nhưng bạn không thể tạo nên sự thay đổi cuộc sống này bằng sức riêng của mình.

Thay đổi đời sống bắt đầu bằng việc thay đổi cách bạn suy nghĩ, và đó không phải là một điều mà bạn có thể tự mình làm được. Ê-phê-sô 4:23 nói rằng, “Hãy để Ðức Thánh Linh làm mới lại tâm trí và thái độ mình.”

Chúa Thánh Linh làm điều đó như thế nào?

Thay đổi thật sự đòi hỏi việc học biết lẽ thật. Có thể bạn đã biết những lời nổi tiếng này của Chúa Jêsus: “Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi được tự do” (Giăng 8:32).

Nhưng bạn có biết rằng vào đêm trước khi Chúa Jêsus lên thập tự, Ngài đã cầu nguyện rằng, “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17).

Chúa dùng lẽ thật của Lời Ngài để khiến bạn trở nên trọn vẹn.

Bí quyết để thay đổi bản thân không phải là sức mạnh ý chí. Nó không phải là việc đưa ra quyết tâm.

Bí quyết để thay đổi bản thân trong những lãnh vực khó thay đổi của đời sống bạn là biết và áp dụng lẽ thật – mà bạn sẽ tìm thấy được trong Lời Chúa là Kinh Thánh.

Nếu bạn dành thì giờ ra cho Lời Chúa, thấm nhuần tâm trí của bạn với lẽ thật, Kinh Thánh hứa với bạn điều này: “Như vậy, chúng ta không còn là con trẻ nữa, dễ đổi thay tin theo những kẻ dối trá nói những lời tưởng như là lẽ thật.   Nhưng chúng ta luôn luôn sống theo chân lý trong tình yêu thương… để ngày càng tăng trưởng đến mức giống Chúa Cứu Thế là Đầu của thân thể là Hội thánh” (Ê-phê-sô 4:14-16).

Bạn càng biết về Chúa Jêsus, bạn càng biết nhiều về lẽ thật. Và bạn sẽ thấy mình vượt qua được những lời dối trá mình đã từng tin vào. Bạn sẽ tăng trưởng, thay đổi, và biến đổi giống Đấng Christ hơn. Và bạn sẽ nhận ra rằng lẽ thật thật sự cho bạn được tự do.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nhiều người nghĩ rằng làm theo Lời Chúa đem đến sự ràng buộc vì phải tuân thủ theo tất cả những luật lệ. Nhưng làm thế nào việc làm theo Lời Chúa thật ra lại đem đến sự tự do? Bạn đã kinh nghiệm sự tự do đó trong chính đời sống mình khi nào?

2.    Bạn đang dành thì giờ trong cuộc đời mình để “thấm nhuần” tâm trí của bạn với lẽ thật của Lời Chúa như thế nào? Nếu bạn chưa làm điều đó, những thói quen nào bạn cần bắt đầu trong tuần này?

3.    Lời dối trá nào – ý tưởng nào mà bạn đang tin – đang trói buộc bạn?  Lời Chúa đã cho bạn được tự do khỏi điều đó như thế nào? Nếu bạn chưa làm, hãy bắt đầu áp dụng lẽ thật của Lời Chúa vào lời dối trá đó hôm nay.

 

 

 


TO REALLY CHANGE, YOU HAVE TO KNOW THE TRUTH

By Rick Warren —

“Use the truth to make them holy. Your words are truth” (John 17:17 GW).

If you want to be transformed, you can’t be conformed.

The Bible says in 1 Corinthians 3:18-19, “Don’t fool yourself. Don’t think that you can be wise merely by being relevant . . . What the world calls smart, God calls stupid” (The Message).

If you want God to transform your life, then you have to choose not to conform to what society and culture say you should be or do. But you can’t make this life change on your own power.

Changing your life starts by changing the way you think, and that’s not something you can do by yourself. Ephesians 4:23 says, “Let the Spirit renew your thoughts and attitudes” (NLT).

How does the Holy Spirit do that?

Real change requires learning the truth. You may already know these famous words of Jesus: “You will know the truth, and the truth will set you free” (John 8:32 NLT).

But did you know that the night before Jesus went to the cross, he prayed, “Use the truth to make them holy. Your words are truth” (John 17:17 GW).

God uses the truth of his Word to make you complete.

The secret to personal change is not willpower. It’s not about making resolutions.

The secret to personal change in the hard areas of your life is knowing and applying the truth—which you’ll find in God’s Word, the Bible.

If you spend time in the Word of God, soaking your mind with the truth, the Bible promises this: “Then we will no longer be like children, forever changing our minds about what we believe because someone has told us something different or . . . made the lie sound like the truth. Instead, we will lovingly follow the truth at all times . . . and so become more and more in every way like Christ who is the Head of his body, the Church” (Ephesians 4:14-16 TLB).

The more you get to know Jesus, the more truth you’ll know. And you’ll find yourself moving past the lies you’ve been believing. You’ll grow, change, and transform more into the likeness of Christ. And you’ll realize that the truth really does set you free.

Talk It Over

- Many people think that following God’s Word brings bondage because of all the rules they have to follow. But how does following God’s Word actually bring freedom? When have you experienced that freedom in your own life?

- How are you making time in your life to “soak” your mind with the truth of God’s Word? If you’re not doing that, what new habits do you need to start this week?

- What lie—what thought that you believe—is keeping you in bondage? How has God’s Word brought you freedom from that? If it hasn’t, begin applying the truth of God’s Word to that lie today.