“Bởi đức tin, ngay cả khi đến đất mà Chúa đã hứa, người sống như tại một nơi đất khách, sống tạm trong các lều trại” (Hê-bơ-rơ 11:9).

Trong Kinh Thánh, Chúa có hơn bảy ngàn lời hứa cho bạn – nhưng Chúa đã không bảo đảm rằng Ngài sẽ thực hiện từng lời hứa đó ngay lập tức.

Là người theo Đấng Christ, bạn có thể trông chắc rằng đôi khi Chúa sẽ thử nghiệm đức tin mình. Và một trong những thử nghiệm đó đến khi lời hứa của Chúa bị trì hoãn. Tôi gọi đó là “Thử Nghiệm Khi Nào.”

Bạn biết mình đang đối diện với Thử Nghiệm Khi Nào khi bạn hỏi rằng, “Lạy Chúa, khi nào? Khi nào Chúa sẽ đáp lại lời cầu nguyện của con?  Khi nào sự việc sẽ thay đổi trong hôn nhân của con? Khi nào con sẽ được khỏe lại? Khi nào con sẽ tốt nghiệp? Khi nào con sẽ có con cái? Khi nào con sẽ được thăng chức?”

Hôm qua chúng ta đã xem đến việc Áp-ra-ham đã đối diện với Thử Nghiệm Đi Đâu như thế nào. Nhưng ông cũng đã bị tấn công với Thử Nghiệm Khi Nào: “Bởi đức tin, ngay cả khi đến đất mà Chúa đã hứa, người sống như tại một nơi đất khách, sống tạm trong các lều trại” (Hê-bơ-rơ 11:9).

Áp-ra-ham đã theo Chúa trong đức tin đến một nơi mà ông không hề biết. Nhưng một khi đến nơi rồi, ngay cả việc định cư ông cũng không làm được.

Trong ba thế hệ, Áp-ra-ham và gia đình ông về cơ bản là những người du mục. Mặc dù Đức Chúa Trời đã hứa ban Y-sơ-ra-ên cho Áp-ra-ham, Ngài sẽ thực hiện điều đó theo thời điểm Ngài định. Nhưng Áp-ra-ham cứ tiếp tục vâng lời vì ông tin chắc vào lời hứa Chúa dành cho mình.

Chúa có cả thời gian đời đời để hoàn thành lời hứa của Ngài. Điều đó có nghĩa là một số lời hứa của Chúa sẽ không được thực hiện đang khi bạn còn trên đất. Chúng sẽ được hoàn thành sau khi cuộc sống trên đất của bạn kết thúc.

Đó là lý do tại sao Chúa muốn bạn xây dựng đời sống mình trên những lời hứa của Ngài, chứ không phải những lời giải thích. Đúng ra, Chúa không nợ một lời giải thích nào cho bất cứ điều gì trong đời sống bạn cả. Chúa là Đức Chúa Trời, còn bạn không phải là Chúa. Chúa muốn bạn tin cậy nơi lời hứa của Ngài chớ không chờ đợi những lời giải thích.

Áp-ra-ham đã nhận được một lời hứa lớn từ nơi Đức Chúa Trời. Chúa sẽ khiến ông thành một dân! Nhưng sau khi Áp-ra-ham đến Y-sơ-ra-ên và vẫn sống như một người du mục, tôi hình dung rằng ông đã không ngừng hỏi Chúa: “Lạy Chúa, cho đến khi nào? Chúa đã cho con lời hứa này. Khi nào Chúa sẽ thành toàn lời hứa đó? Đã đến lúc chưa?” Gia đình của Áp-ra-ham đã sống trong lều trại suốt ba thế hệ, và ông đã là một người khách lạ ngay tại quê hương mình.

Có lẽ bạn đang ở trong Thử Nghiệm Khi Nào ngay lúc này. Bạn đang chờ đợi câu trả lời, và dường như không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Bạn đang hỏi rằng, “Lạy Chúa, khi nào? Khi nào Chúa sẽ giải quyết vấn đề này? Mối quan hệ của con? Tài chánh của con? Sức khỏe của con? Tương lai con?”

Đức tin có nghĩa là bạn chờ đợi thời điểm của Chúa, mà không biết đến khi nào.

Bạn có đang ở trong thời gian chờ đợi không? Đừng phí thời gian chờ đợi. Hãy cho Chúa thấy được rằng bạn tin cậy Ngài khi bạn học và bám vào những lời hứa của Chúa. Khi bạn làm điều này, Chúa sẽ làm cho tính cách và đức tin của bạn được tăng trưởng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào để bạn có thể biết được những lời hứa của Chúa là gì?

2.    Bạn có tin cậy Chúa, ngay cả khi Ngài không thành toàn một số lời hứa trong đời này? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Chúa đang dạy bạn kiên nhẫn trong những cách nào đang khi bạn chờ đợi Ngài?

 

 

 


YOU NEED GOD’S PROMISES, NOT EXPLANATIONS

By Rick Warren —

“Even when [Abraham] reached the land God promised him, he lived there by faith—for he was like a foreigner, living in tents” (Hebrews 11:9 NLT).

In the Bible, God made more than 7,000 promises to you—but he has not guaranteed that he’ll fulfill every one of them instantly.

As a follower of Christ, you can expect that God sometimes will test your faith. And one of those tests comes when God’s promises are delayed. I call it the “When Test.”

You know you’re facing the When Test when you’re asking, “When, Lord? When are you going to answer my prayer? When are things going to change in my marriage? When am I going to get well? When am I going to graduate? When am I going to have a baby? When am I going to get that promotion?”

We looked yesterday at how Abraham faced the Where Test. But he also got hit with the When Test: “Even when he reached the land God promised him, he lived there by faith—for he was like a foreigner, living in tents” (Hebrews 11:9 NLT).

Abraham followed God in faith to a place he didn’t know. But once he got there, he couldn’t even settle down.

For three generations, Abraham and his family were basically nomads. Even though God had promised to give Israel to Abraham, he was going to do it on his own timetable. But Abraham continued to obey because he was confident in God’s promise to him.

God has all of eternity to fulfill his promises. That means that some of his promises are not even going to be fulfilled in your lifetime. They’re going to be fulfilled after your earthly life is over.

That’s why God wants you to build your life on his promises, not his explanations. In fact, God doesn’t owe you an explanation for anything in your life. God is God, and you are not. He wants you to trust his promises, not wait for his explanations.

Abraham received a big promise from God: God was going to make him into a whole nation! But after Abraham arrived in Israel and was still living like a nomad, I imagine he was constantly asking God, “When, Lord? You gave me this promise. When are you going to fulfill it? Is it time yet?” Abraham’s family lived in tents for three generations, and he was a stranger in his own country.

You may be in a When Test right now. You’ve been waiting for an answer, and it seems like there’s no end in sight. You’re asking, “When, Lord? When are you going to take care of this problem? My relationship? My finances? My health? My future?”

Faith means that you wait for God’s timing, without knowing when.

Are you in a time of waiting? Don’t waste the waiting. Show God that you trust him as you learn and cling to his promises. As you do this, God will grow your character and faith.

Talk It Over

- How can you know what God’s promises are?

- Do you trust God, even if he doesn’t fulfill some of his promises in this lifetime? Why or why not?

- In what ways is God teaching you patience as you wait on him?