0708“Ai tìm cách giữ mạng sống mình sẽ bị mất nó, nhưng ai chịu mất mạng vì Ta và vì Tin Lành thì sẽ biết được sự sống thật sự là như thế nào” (Mác 8:35 TLB*).

Tại sao tôi không thấy được mãn nguyện hơn? Quá nhiều người đang tự hỏi mình câu hỏi đó. Họ không vui vẻ, họ không thỏa lòng – thực ra họ rất khổ sở.

Đây là một câu chuyện minh họa lý do tại sao. Leo núi Everest là một trong những thách thức truyền cảm hứng cho những người muốn làm một điều gì đó lớn lao. Nhiều người cố gắng lên đến đỉnh núi Everest – nhưng cũng có nhiều người leo núi đã thiệt mạng khi cố gắng làm việc đó. Nhiều xác chết nằm dọc theo đường lên núi. Tuy vậy người ta vẫn muốn leo lên ngọn núi đó, mặc dù điều đó không có ích lợi thực sự gì cho xã hội.

Một vài năm trước đây, David Sharp, là một người leo núi, rõ ràng đang gặp khó khăn ở trên ngọn núi. Có ít nhất 40 người leo núi khác thấy được nhu cầu hiển nhiên của anh nhưng đã không làm gì để giúp đỡ cả. Anh đã chết trên núi Everest bởi vì không ai trong số những người leo núi khác sẵn lòng tạm đặt các mục tiêu cá nhân của mình sang một bên hay quá lo cho sự an toàn của họ để chịu giúp đỡ anh.

Sự thật là phần lớn mọi người đều như vậy. Động cơ cá nhân để có được nhiều hơn, quan trọng hơn, làm nhiều hơn – hoặc thậm chí để bảo vệ bản thân – của cá nhân bạn khiến bạn không thấy được điều gì là thật sự quan trọng. Nhưng đó không phải là cách Chúa đã dựng nên bạn. Cuộc sống không phải là về bạn làm ra được điều gì, bạn quen biết ai, bạn làm gì, hay chăm lo cho bản thân mình. Cuộc sống tất cả là về tình yêu – yêu Chúa và yêu người khác.

Chúa Jêsus nói trong Mác 8:35 rằng, “Ai tìm cách giữ mạng sống mình sẽ bị mất nó, nhưng ai chịu mất mạng vì Ta và vì Tin Lành thì sẽ biết được sự sống thật sự là như thế nào” (TLB*).

Chúa đã tạo dựng nên bạn theo một cách mà bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc trừ khi bạn dùng đời sống mình cho công việc Ngài. Bạn đã được tạo dựng nên cho một điều gì đó lớn hơn chính mình. Kinh Thánh gọi đây là sứ mạng trong đời sống của bạn. Ý nghĩa cuộc sống không đến từ địa vị, tiền lương, hay tình dục. Nó đến từ sự phục vụ.

Chỉ khi nào bạn cho đi cuộc sống của mình, bạn mới cảm thấy mãn nguyện – giống như bạn đang sống một cuộc sống có ý nghĩa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có không được vui vẻ, không được thỏa lòng, hoặc cảm thấy đau khổ không? Đó là một dấu hiệu bạn đang tập trung vào một mục đích khác hơn là Đấng Christ. Bạn nghĩ tại sao mình đang tập trung vào nơi khác?

2.    Bạn cần thay đổi điều gì để tham gia sứ mạng của Chúa?

3.    Bạn có thể làm gì để nêu gương về một đời sống phục vụ?

 

Chú thích:

TLB: Bản dịch Living Bible

 

 

 


HOW TO LIVE WITH SIGNIFICANCE

By Rick Warren —

“Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the Good News will ever know what it means to really live” (Mark 8:35 TLB).

Why don’t I feel more fulfilled? Far too many people are asking themselves that question. They’re not happy, they’re not satisfied—in fact, they’re miserable.

Here’s a story that illustrates why. Climbing Mount Everest is one of the challenges that inspire people to do something big. Many people try to reach Everest’s summit—but there are also climbers who die in their attempt. Many of the corpses line the path up the mountain. Yet people still want to climb the mountain, though it has no real redeeming social value.

A few years back one climber, David Sharp, was clearly in trouble on the mountain. There were at least 40 other climbers who noticed his obvious need but did little to help him. He died on Mount Everest because none of the other climbers were willing to put their personal goals on hold or risk their own safety to help him.

The truth is that most people are like that. Your own personal drive to have more, be more, do more—or even to protect yourself—causes you to lose sight of what really matters. But that isn’t how God wired you. Life isn’t about what you make, who you know, what you do, or looking out for yourself. Life is all about love—loving God and loving others.

Jesus says in Mark 8:35, “Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the Good News will ever know what it means to really live” (TLB).

God wired you in such a way that you’ll never be happy unless you’re giving your life away in his work. You were made for something greater than yourself. The Bible calls this your mission in life. Significance doesn’t come from status, salary, or sex. It comes from service.

It’s only when you give your life away that you’ll feel fulfilled—like you’re living a life of significance.

Talk It Over

- Are you unhappy, unsatisfied, or miserable? That is a sign that you’ve become focused on a cause other than Christ’s. Why do you think you’re focused elsewhere?

- What do you need to change in order to join God’s mission?

- How can you exemplify a life of service?