0415“Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có” (Phi-líp 2:4-5 TTHĐ).

Mỗi khi bạn tỏ ra rộng rãi từ trái tim yêu thương, bạn làm vững đức tin của mình và càng trở nên giống Chúa Jêsus hơn.

Bởi vì mỗi khi bạn rộng rãi, một sự thay đổi xảy ra trong bạn. Mỗi khi bạn cho đi, tấm lòng của bạn bước thêm một bước hướng gần tới Chúa. Bạn trở nên yêu thương hơn. Bạn trở nên giống Chúa Jêsus hơn.

Phi-líp 1:11 nói, “Cầu chúc anh em luôn kết quả tươi đẹp trong nếp sống công chính; do Chúa Cứu Thế Jêsus để đem vinh quang về cho Đức Chúa Trời. (KTHĐ)

Chúa muốn bạn học biết rằng bạn có thể cho mà không yêu – nhưng bạn không thể yêu mà không cho được.

Bạn nói, “Tôi thật sự yêu thương con cái mình!” Nhưng bạn có cho chúng thì giờ của mình không? Bạn nói rằng, “Tôi thật sự yêu vợ tôi.” Nhưng bạn có dành sự quan tâm cho vợ mình không?

Đây là tất cả những điều về yêu thương. Bạn trở nên yêu thương nhiều hơn – và vì vậy càng giống Chúa Jêsus hơn – khi bạn trở nên rộng rãi hơn.

Những gì chúng ta đang nói đến ở đây là đi ngược lại hẳn với nền văn hóa. Xã hội không bảo bạn phải cho đi; nền văn hóa của chúng ta liên tục bảo bạn phải đạt được. Đó là một thế giới “mọi thứ là về tôi” - đồ đạc của tôi, nhu cầu của tôi — tôi, tôi, tôi.

Nhưng khi bạn rộng rãi, điều đó sẽ lấy sự tập trung ra khỏi bạn để bạn có thể nghĩ đến về người khác. Phi-líp 2:4-5 nói rằng, “Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có” (TTHĐ).

Thể hiện lòng rộng rãi cũng làm vững thêm đức tin của bạn. Khi bạn dùng những gì bạn có để giúp đỡ người khác, thay vì dùng cho chính mình, bạn phải nương cậy vào Chúa để giúp đỡ bạn.

Khi bạn chọn giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn, bạn phải học để tin cậy Chúa sẽ chu cấp cho bạn. Khi bạn dùng thì giờ của mình để giúp đỡ một người hàng xóm, bạn phải tin cậy Chúa sẽ giúp đỡ để bạn cũng có thể hoàn tất công việc của mình nữa.

Đức tin của bạn được vững mạnh lên khi bạn nương cậy vào Chúa trong những hoàn cảnh đó và tin cậy Ngài.

Phi-líp 4:6 nói, “Đừng lo lắng về bất cứ điều gì; thay vào đó, hãy cầu nguyện cho tất cả mọi điều. Hãy thưa với Chúa những gì anh chị em cần, và cảm tạ Chúa về tất cả những gì Ngài đã làm” (BD NLT).

Có lần, trong một thời gian dâng hiến đặc biệt ở Hội Thánh Saddleback, trước khi tôi viết bất kỳ cuốn sách nào, Chúa đã dẫn dắt Kay, vợ tôi, và tôi dâng trọn số tiền lương của mình trong ba năm. Trong ba năm đó, chúng tôi phải tin cậy Chúa bằng cách nào đó sẽ chu cấp thu nhập cho chúng tôi. Và Chúa đã làm điều đó.

Mỗi khi Chúa thử nghiệm chúng tôi, và chúng tôi tiếp tục trung tín, đức tin của chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng tôi nhìn thấy Chúa đã chu cấp một cách trung tín. Chúa cũng sẽ làm như vậy cho bạn khi bạn cho đi cách rời rộng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã học được điều gì về Chúa khi bạn đã trở nên rộng rãi hơn?

2.    Khi nào bạn đã tin cậy Chúa chu cấp cho bạn bởi vì sự rộng rãi của bạn?

3.    Sự rộng rãi của một người khác đã kéo bạn đến gần Chúa Jêsus hơn như thế nào?

 

 

 


GIVING GROWS YOUR FAITH

By Rick Warren —

“Don’t look out only for your own interests, but take an interest in others, too. You must have the same attitude that Christ Jesus had” (Philippians 2:4-5 NLT).

Every time you show generosity out of a loving heart, you strengthen your faith and become more like Jesus.

That’s because every time you’re generous, a change takes place in you. Every time you give, your heart moves another notch up the dial toward God. You become more loving. You become more like Jesus.

Philippians 1:11 says, “May you always be filled with the fruit of your salvation—the righteous character produced in your life by Jesus Christ—for this will bring much glory and praise to God” (NLT).

God wants you to learn that you can give without loving—but you cannot love without giving.

You say, “I really love my kids!” But do you give them your time? You say, “I really love my wife.” But do you give her your attention?

This is what love is all about. You become more loving—and, therefore, more like Jesus—when you become more generous.

What we’re talking about here is extremely countercultural. Society does not tell you to give; our culture constantly tells you to get. It’s an “all about me” world—me, my stuff, my needs—me, me, me.

But when you’re generous, it takes the focus off you so you can think about others. Philippians 2:4-5 says, “Don’t look out only for your own interests, but take an interest in others, too. You must have the same attitude that Christ Jesus had” (NLT).

Showing generosity also strengthens your faith. When you use your resources to help others, instead of using them on yourself, you have to depend on God to help you.

When you choose to help a friend who’s having a tough time paying his bills, you have to learn to trust God to provide for you. When you use your time to help your neighbor, you have to trust God to make it work so you can get your stuff done too.

Your faith is strengthened when you depend on God in those situations and trust him.

Philippians 4:6 says, “Don’t worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done” (NLT).

Once, during a time of special giving at Saddleback Church, before I had written any books, God led Kay and me to give away our salary over a three-year period. For those three years, we had to trust God to somehow provide income. And he did.

Each time God tested us, and we remained faithful, our faith became stronger as we saw God provided faithfully. God will do the same for you when you give generously.

Talk It Over

- What have you learned about God as you have become more generous?

- When have you had to trust God to provide for you as a result of your generosity?

- How has another person’s generosity drawn you closer to Jesus?