0539Tôi đã nhận đủ các món quà anh em gửi thật là trọng hậu!...Thật là một lễ vật tỏa hương thơm ngào ngạt, một sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:18 KTHĐ).

Cuộc sống không phải là về vật chất. Đó là về học làm thế nào để yêu thương.

Một trong những cách tốt nhất để học làm thế nào để yêu thương là qua việc rộng rãi – cho đi thì giờ, tiền bạc, nổ lực, và sức lực của bạn. Khi bạn rộng rãi, bạn đang khẳng định rằng Chúa và người khác là điều quan trọng nhất đối với bạn. Nói cách khác đi, điều quan trọng nhất là tình yêu thương.

Mỗi khi bạn cho đi – dù đó là thì giờ, tiền bạc, công sức, hay nổ lực của bạn – bạn đang biểu lộ ra rằng điều gì là quan trọng đối với bạn. Hãy cho tôi biết bạn sử dụng tiền bạc và thì giờ của bạn như thế nào và tôi sẽ cho bạn biết điều gì là quan trọng nhất đối với bạn.

Thời khóa biểu của bạn có cho thấy rằng nghề nghiệp là quan trọng nhất đối với bạn không? Tờ tường trình ngân hàng của bạn có cho thấy thú tiêu khiển của bạn là quan trọng nhất không? Hay cách bạn sử dụng thì giờ và tiền bạc của bạn có cho thấy rằng sự yêu mến Chúa và những người khác là quan trọng nhất đối với bạn?

Nếu vào cuối cuộc đời của mình bạn thu thập được một khối vật chất khổng lồ nhưng bạn trở thành người xa lạ với gia đình và bạn bè là bạn đã lỡ mất điều quan trọng! Bạn đã bỏ lỡ cơ hội để yêu thương qua sự rộng rãi của mình.

Nhưng khi bạn dành cuộc đời của mình để gây dựng một cách rộng rãi vào những con người và các mối quan hệ là bạn đang sống trong ánh sáng của thiên đàng. Bạn đang sống trong tình yêu.

Hãy nghĩ về những người mà bạn biết ơn nhất trong đời sống của chính mình. Hầu hết những người đó có lẽ là những người đã đầu tư thì giờ, tiền bạc, nổ lực, và sức lực vào nơi bạn.

Phao-lô đã đưa ra một thí dụ: “nghĩa cử của anh em càng nổi bật vì anh em đã chia sẻ cảnh hoạn nạn với tôi. Thưa Hội thánh Phi-líp, như anh em đã biết, khi tôi rời xứ Ma-xê-đoan, tuy anh em mới vừa tiếp nhận Phúc âm, Phi-líp là Hội thánh duy nhất tiếp trợ tôi và chia ngọt sẻ bùi với tôi. Tôi đã nhận đủ các món quà anh em gửi - thật là trọng hậu! ...Thật là một lễ vật tỏa hương thơm ngào ngạt, một sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:14-15,18 KTHĐ).

Những người Phao-lô đang viết thư cho đã học được lẽ thật này: Bạn kiếm sống bằng những gì bạn làm ra, nhưng bạn kiếm được sự tôn trọng và biết ơn của người khác bằng những gì bạn cho đi từ một trái tim yêu thương.

Hãy dành thì giờ ngày hôm nay để suy nghĩ về những người đã từng rộng rãi với bạn. Sau đó, hãy sử dùng họ như một mẫu mực cho việc làm thế nào để bạn có thể rộng rãi đối với người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nếu một người nào đó nhìn vào lịch trình và cách chi tiêu của bạn, họ sẽ nói điều gì là quan trọng nhất đối với bạn? Các thứ tự ưu tiên của bạn có như những gì bạn muốn không?

2.    Bạn đang đầu tư vào cuộc sống của người khác như thế nào? Một cách bạn có thể rộng rãi hơn về thì giờ, tiền bạc, nỗ lực, hay sinh lực của bạn trong tuần này là gì?

3.    Ai là người đã rộng rãi đối với bạn? Hãy dành một vài phút để gọi điện thoại hay nhắn tin hoặc viết thư cảm ơn vì họ đã đầu tư vào cuộc đời của bạn.

 

 

 


LEARN TO LOVE BY BEING GENEROUS

By Rick Warren —

“I am generously supplied with the gifts you sent me . . . They are a sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God” (Philippians 4:18 NLT).

Life is not about things. It’s about learning how to love.

One of the best ways to learn to love is through generosity—giving your time, money, effort, and energy. When you’re generous, you’re affirming that God and people matter most to you. In other words, what matters most is love.

Every time you give—whether that’s giving your time, your money, your effort, or your energy—you reveal what matters to you. Tell me how you spend your money and your time, and I’ll tell you what matters most to you.

Does your schedule reveal that your career matters most to you? Does your bank statement show that your hobby is most important? Or does how you spend your money and time show that loving God and people matters most to you?

If at the end of your life you’ve acquired a giant pile of things but you’re estranged from your family and friends, you’ve missed the point! You’ve missed the opportunity to love through your generosity.

But when you spend your life building generously into people and relationships, you’re living in the light of heaven. You’re living in love.

Think about the people you’re most grateful for from your own life. Most of those are probably people who have invested time, money, effort, or energy in you.

Paul gives an example of this: “You have done well to share with me in my present difficulty. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the Good News . . . No other church did this . . . At the moment I have all I need—and more! I am generously supplied with the gifts you sent me . . . They are a sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God” (Philippians 4:14-15, 18 NLT).

The people Paul was writing to had learned this truth: You earn a living by what you make, but you earn the respect and gratitude of others by what you give out of a loving heart.

Take some time today to reflect on the people who’ve been generous to you. Then use them as a model for how you can be generous to others.

Talk It Over

- If someone looked at your schedule and your spending, what would they say is most important to you? Are your priorities what you want them to be?

- How are you investing in the lives of others? What is one way you can be more generous with your time, money, effort, or energy this week?

- Who has been generous with you? Take a few minutes now to make a phone call or send a text or letter to thank them for investing in your life.