0212“Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con Ngài, nhưng hy sinh Con để cứu chúng ta, hẳn Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta mọi sự luôn với Con Ngài” (Rô-ma 8:32 KTHĐ).

Khi còn nhỏ, bất cứ khi nào tôi cần một điều gì đó, tôi sẽ nói với cha tôi. Đôi khi tôi cần một thứ gì đó thật đắt tiền, nhưng không lần nào tôi lại lo lắng về việc ba tôi sẽ tìm đâu ra tiền để mua bất cứ thứ gì tôi cần. Đó không phải là chuyện của tôi! Việc của ba tôi là tìm xem làm cách nào để có tiền. Còn việc của tôi là một đứa trẻ chỉ đơn giản là chỉ xin mà thôi.

Cũng giống như vậy, đó không phải là việc của bạn để tìm hiểu xem làm cách nào Chúa sẽ chu cấp được cho bạn. Việc của bạn là cầu xin.

Khi bạn lo lắng thay vì cầu xin, bạn đang hành động như một người vô thần, như một người tin là họ không có một Cha Thiên Thượng. Lo lắng là chủ nghĩa vô thần thực hành – sống đời sống mình như thể Chúa không tồn tại hoặc không thể tin cậy được.

Kinh Thánh nói rất rõ rằng: Chúa muốn bạn đến cầu nguyện với Chúa về tất cả mọi điều. Gia-cơ 4:2 nói rằng, “Anh em không được những điều mình mong muốn vì anh em không cầu xin Chúa” (KTHĐ).

Hãy lo lắng ít đi – và cầu xin nhiều hơn. Thay vì lo lắng, hãy cầu nguyện về tất cả mọi sự.

Như Phi-líp 4:6 nói, “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” (TTHĐ).

Bạn có thấy được điều đó không? Chúa muốn bạn đến với Chúa trong “mọi sự.” Bạn có thể nói với Chúa về tất cả mọi điều–bất kể điều đó dường như lớn hay nhỏ đối với bạn.

Rô-ma 8:32 nói rằng, “Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con Ngài, nhưng hy sinh Con để cứu chúng ta, hẳn Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta mọi sự luôn với Con Ngài” (KTHĐ).

Chúa đã giải quyết vấn đề lớn nhất của bạn – đó là tội lỗi – và mọi điều khác đều là chuyện nhỏ nhặt khi so sánh với.

Nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương bạn nhiều đến nỗi đã sai Chúa Jêsus đến chết thế cho cho tội lỗi của bạn, thì bạn không nghĩ rằng Ngài cũng yêu thương bạn để giúp bạn về vấn đề tài chánh sao? Bạn không nghĩ Ngài đã yêu thương bạn đủ để giúp bạn về sức khỏe? Về các mối quan hệ? Về quyết định nghề nghiệp? Về thời hạn chót của công việc bạn sao?

Chúa quan tâm đến từng lĩnh vực của đời sống bạn. Thật ra, Chúa đã biết điều gì bạn cần – nhưng Chúa vẫn muốn bạn hỏi xin Ngài về điều đó.

Bạn có sẵn sàng để giảm bớt căng thẳng trong đời sống mình chưa? Chúa đang chờ đợi bạn đến với Ngài về những nhu cầu của bạn. Hãy lựa chọn điều không lo lắng gì – và cầu nguyện trong mọi sự.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nếu Chúa đã biết tất cả những nhu cầu của bạn, theo bạn tại sao Chúa lại muốn bạn xin Chúa đáp ứng cho những nhu cầu đó?

2.    Điều gì đã ngăn trở bạn trong việc hỏi xin Chúa những điều mình cần?

3.    Hãy nghĩ đến một thời điểm mà Chúa đã trả lời cách rõ ràng một trong những lời cầu nguyện của bạn. Lời cầu nguyện được trả lời đó đã khích lệ bạn tiếp tục cầu nguyện cho những nhu cầu khác trong cuộc sống của bạn như thế nào?

 

 

 


WORRY ABOUT NOTHING; PRAY ABOUT EVERYTHING

By Rick Warren —

“Since he did not spare even his own Son but gave him up for us all, won’t he also give us everything else?” (Romans 8:32 NLT).

Anytime I needed something when I was a kid, I’d talk to my dad. Sometimes I needed something expensive, but not once did I worry about where my father was going to get the money for whatever I needed. That wasn’t my job! It was my dad’s job to figure out where the money would come from. It was my job as a kid to simply ask.

In the same way, it’s not your job to figure out how God’s going to provide. It’s your job to ask.

When you worry instead of asking, you’re acting like an atheist, like someone who believes they don’t have a heavenly Father. Worry is practical atheism—living your life like God doesn’t exist or can’t be trusted.

The Bible is clear: God wants you to come to him in prayer about everything. James 4:2 says, “You do not have because you do not ask God” (NIV).

Worry less—and ask more. Instead of worrying, pray about everything.

As Philippians 4:6 says, “Never worry about anything. But in every situation let God know what you need in prayers and requests” (GW).

Did you catch that? God wants you to come to him “in every situation.” You can talk to him about everything—no matter how big or small it seems to you.

Romans 8:32 says, “Since he did not spare even his own Son but gave him up for us all, won’t he also give us everything else?” (NLT).

God has solved your biggest problem—sin—and everything else is small by comparison.

If God loved you enough to send Jesus to die for your sins, don’t you think he loves you enough to help you with your finances? Don’t you think he loves you enough to help you with your health? With your relationships? With career decisions? With your deadline?

God is interested in every single area of your life. In fact, he already knows what you need—but he still wants you to ask him for it.

Are you ready to reduce the stress in your life? God is waiting for you to come to him with your needs. Choose to worry about nothing—and pray about everything.

Talk It Over

- If God already knows all your needs, why do you think God wants you to ask him to meet those needs?

- What keeps you from asking God for the things that you need?

- Think of a time that God clearly answered one of your prayers. How does that answered prayer encourage you to keep praying about other needs in your life?