“Chúa đáp: ‘Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc; nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được.’” (Lu-ca 10:41-42)

Vào mùa Giáng sinh năm nay, bạn hãy nghĩ đến việc mình cần làm ít đi hơn chứ không phải nhiều hơn. Bằng cách đơn giản hóa đời sống mình, bạn sẽ tận hưởng được nhiều hơn, thành tựu hơn và ít căng thẳng hơn.

Vào một trong những thời điểm bận rộn nhất trong năm, bạn cần phải biết chắc rằng mình đang ghi vào lịch hoạt động, vào đầu óc, và vào lòng mình những gì quan trọng chứ không phải những điều lặt vặt mà sẽ không còn có nghĩa gì cả trong năm năm tới đừng nói gì đến chuyện đời đời.

Những điều lặt vặt không đáng kể mà tôi đang nói đến đây không nhất thiết là những điều ác, điều xấu. Bạn có thể làm ngập tràn đời sống của mình với những điều tốt nhưng nó sẽ ngăn trở khiến bạn không còn thời giờ cho Chúa. Bạn có thể lúc nào cũng tham gia các mục vụ và quá bận rộn làm việc cho Chúa đến nỗi bạn không có giờ cho Chúa làm việc trong đời sống mình.

Một thí dụ về điều này là Ma-ri và Ma-thê, là hai chị em và cũng là bạn của Chúa Jêsus. Một hôm họ mời Chúa đến nhà dùng bữa. Ma-ri ngồi dưới chân Chúa Jêsus, nghe Ngài giảng dạy. Còn Ma-thê thì bận lo lắng về thức ăn và thu xếp để mọi thứ đâu vào đó.

Điều này nghe chẳng giống như vào mùa Giáng Sinh sao? Bạn mất hàng tháng trời để mua sắm và gói quà, trang hoàng nhà cửa, treo đèn, dựng cây Giáng Sinh, gửi thiệp, chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị cho những buổi tiệc. Rồi đến ngày Giáng Sinh, bạn mới nhận ra rằng mình đã quá bận rộn trong việc chuẩn bị đến nỗi đã không có thời giờ nào cho Chúa Jêsus cả.

“Chúa đáp: ‘Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc; nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được’” (Lu-ca 10:41-42).

Ma-ri biết một điều đáng dành thời giờ của mình ra cho: đó là học biết về Con của Đức Chúa Trời.

Trong cõi đời đời không còn một điều nào khác quan trọng nữa cả. Chúa đã không đặt để bạn trên đất chỉ để làm việc rồi về hưu. Chúa muốn bạn học biết Ngài.

Lời chúc của tôi cho bạn trong mùa Giáng Sinh này là bạn sẽ dừng lại, hít thở, và chuyển sự tập trung của mình vào điều quan trọng nhất trong đời này: đó là Chúa Jêsus.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1. Một số điều tốt nào thu hút sự chú ý và đã ngăn trở khiến bạn không thể tập trung vào việc làm lớn mạnh thêm mối quan hệ với Chúa?

2. Xã hội này nói rằng bạn phải hoàn thành tất các việc liệt kê trong bản danh sách dài mỗi ngày thì mới được gọi là thành công. Kinh Thánh nói như thế nào về việc này?

3. Trong năm nay bạn có thể bắt đầu một truyền thống Giáng Sinh mới nào để giúp bạn tập trung hơn vào Chúa Jêsus trong mùa Giáng Sinh này?

 

 


MAKE TIME FOR WHAT MATTERS AT CHRISTMAS

BY RICK WARREN —

“Martha Martha,’ the Lord answered, ‘you are worried and upset about many things, but few things are needed—or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.”  Luke 10:41-42 (NIV)

This Christmas, consider doing less, not more. By simplifying your life, you’ll have more enjoyment, more fulfillment, and less stress.

At one of the busiest times of the year, we need to make sure we’re filling our calendars, our minds, and our hearts with what’s important—not trivial things that won’t even matter in five years, much less for eternity.

The trivial things I’m talking about are not evil things. You can fill your life with good things that keep you from spending time with God. You can be involved in ministry all the time and be so busy working for God that you don’t leave God any time to work in you.

An example of this can be seen in Mary and Martha, who were sisters and also friends of Jesus. One day they invited him to their home for a meal. Mary sat at the feet of Jesus, listening to his teaching. Martha was busy worrying about the food and making sure everything was in place.

Doesn’t that sound like Christmas? You spend months buying and wrapping gifts, decorating the house, putting up the lights, fixing the tree, sending out cards, preparing meals, and planning parties. Then, when Christmas arrives, you realize you were so busy with the preparation that you didn’t make any time for Jesus.

“Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, ‘Lord, don’t you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me!’ ‘Martha, Martha,’ the Lord answered, ‘you are worried and upset about many things, but few things are needed—or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her’” (Luke 10:40-42 NIV).

Mary knew there was one thing worth her time: getting to know the Son of God.

Nothing else will matter in eternity. God didn’t put you on earth just to work and then retire. He wants you to get to know him.

My wish for you this Christmas is that you would stop, take a breath, and shift your focus to the one thing that matters most in this life: Jesus.

Talk It Over

  • What are some “good things” that grab your attention and keep you from focusing on growing your relationship with God?
  • Society says you must accomplish a long list of tasks every day in order to be successful. What does the Bible say about that?
  • What is a new Christmas tradition you can start this year that will help you focus more on Jesus during this season?