“Chúa Jêsus phán rằng, ‘Đừng trì hoãn. Đừng nhìn lại đằng sau. Các ngươi không thể trì hoãn nước Đức Chúa Trời cho đến ngày mai. Hãy nắm lấy cơ hội.’”  Lu-ca 9:62

Trong Mác đoạn 10, một đoàn dân đông đang theo Chúa Jêsus khi Ngài rời thành Giê-ri-cô. Có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê ngồi xin ăn bên đường. Khi Ba-ti-mê nghe nói Chúa Jêsus đang ở gần đó, người bắt đầu kêu lớn lên rằng “Lạy Chúa Jêsus, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!” (Mác 10:47).

Khi Ba-ti-mê thức dậy sáng hôm đó, ông không hề biết rằng Chúa Jêsus Christ sẽ đi ngang qua chỗ mình ngày hôm đó. Ông nghĩ rằng đó chỉ là một ngày bình thường khác: cùng một nơi, cùng một tiếng kêu xin giúp đỡ, cùng một tình cảnh.

Nhưng bất chợt Chúa Jêsus lại có mặt tại đó. Ba-ti-mê không có thời gian để chuẩn bị hay suy nghĩ cho đáp ứng của mình. Đó chỉ là một cơ hội rơi xuống trên ông. Và ông đã chọn việc nắm lấy thời điểm đó. Ông quyết định rằng mình sẽ không chậm trễ hay trì hoãn. Ông sẽ làm điều đó — ngay lúc này.

Đó cũng là chìa khóa đầu tiên cho một khởi đầu mới trong đời sống bạn: Dù bạn đang định mình sẽ làm gì, hãy làm ngay bây giờ. Đừng nói rằng, “Năm tới tôi sẽ bắt đầu một khởi đầu mới” hoặc “Tháng tới tôi sẽ thực hiện một số thay đổi” hoặc “Ngày mai tôi sẽ đặt ưu tiên để làm điều đó”. Ngay lúc này hoặc không bao giờ. Hãy nắm lấy cơ hội!

Mỗi ngày, chúng ta đều có những cơ hội để làm lại từ đầu nhưng chúng ta không tận dụng được những cơ hội đó. Tại sao? Vì chúng ta trì hoãn.

Trì hoãn là một hiện tượng kỳ dị, khác thường. Bạn nghĩ rằng nó sẽ làm cho đời sống của bạn dễ dàng hơn trong khi thật ra nó lại làm điều trái ngược hẳn. Đó là một cái máy tạo ra căng thẳng!

Khi bạn biết điều phải mình cần thực hiện thì hôm nay chính là lúc để làm điều đó. Đừng cho rằng bạn có thể đợi đến ngày mai.

Kinh Thánh đã báo trước nhiều lần việc đoán chừng về ngày mai. Tôi không biết chắc được ngày mai, và bạn cũng vậy. Chúa Jêsus đã dạy rằng, “Đừng trì hoãn. Đừng nhìn lại đằng sau. Các ngươi không thể trì hoãn nước Đức Chúa Trời cho đến ngày mai. Hãy nắm lấy cơ hội” (Lu-ca 9:62).

Bạn không thể biết chắc rằng ngày mai mình sẽ vẫn còn sống. Bất cứ điều gì bạn đang định làm, tốt hơn hết bạn nên làm nó ngay bây giờ.

Chúa Jêsus có đang mời gọi bạn bắt đầu một khởi đầu mới ngày hôm nay không? Đừng trì hoãn. Hãy noi gương Ba-ti-mê và nắm lấy cơ hội.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Trong lãnh vực nào của đời sống, hoặc trong tình cảnh nào, bạn cần ngưng trì hoãn và nắm lấy cơ hội?

2.    Nếu bạn biết rằng sẽ không có ngày mai, bạn muốn hoàn thành điều gì ngày hôm nay?

3.    Chúa Jêsus đang mời gọi bạn thực hiện một khởi đầu mới ngày hôm nay ở đâu?

 

 


DON’T PUT OFF YOUR FRESH START

BY RICK WARREN —

“Jesus said, ‘No procrastination. No backward looks. You can’t put God's kingdom off till tomorrow. Seize the day.’”  Luke 9:62 (MSG)

In Mark 10, a huge crowd was following Jesus as he left Jericho. A man named Bartimaeus was blind and begging by the roadside. When Bartimaeus heard that Jesus was nearby, he began to shout, “Jesus, Son of David, have mercy on me!” (Mark 10:47 NIV).

When Bartimaeus had gotten up that morning, he had no idea that Jesus Christ was going to pass by him that day. He thought it was just another ordinary day: same place, same cry for help, same situation.

But suddenly Jesus was there. Bartimaeus had no time to prepare or think through his response. It was just an opportunity that dropped in his lap. And he chose to seize the moment. He decided not to delay or procrastinate. He was going to do it—now.

That’s the first key to a fresh start in your life too: Whatever you’re going to do, do it now. Don’t say, “Next year I’m going to make a fresh start” or “Next month I’m going to make some changes” or “Tomorrow I’m going to make that a priority.” It’s now or never. Seize the moment!

Every day, we’re given opportunities for a fresh start, but we don’t take advantage of them. Why? We procrastinate.

Procrastination is a strange phenomenon. You think it will make your life easier when it actually does just the opposite. It’s a stress generator!

When you know the right thing to do, today is the time to do it. Don’t assume you can wait for tomorrow.

The Bible warns over and over about presuming upon tomorrow. I’m not guaranteed a tomorrow, and neither are you. Jesus said, “No procrastination. No backward looks. You can’t put God’s kingdom off till tomorrow. Seize the day” (Luke 9:62 MSG).

You have no guarantee that you will live tomorrow. Whatever you’re going to do, you better do it now.

Is Jesus inviting you into a fresh start today? Don’t delay. Follow the example of Bartimaeus and seize the moment.

Talk It Over

  • In what part of your life, or in what situation, do you need to stop procrastinating and seize the moment?
  • If you knew tomorrow wouldn’t come, what would you want to accomplish today?
  • Where is Jesus inviting you to make a fresh start today?