“Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:11-12).

Không một ai là người toàn hảo cả. Đây là một diều mà ai cũng đều biết! Tôi đã gặp hàng ngàn người khi đi khắp nơi trên thế giới, và tôi chưa từng gặp bất cứ một ai lại tuyên bố rằng mình là người không có bất cứ tội lỗi nào cả.

Tôi không đạt được tiêu chuẩn của chính mình, đừng nói chi đến tiêu chuẩn của Chúa — và bạn cũng như thế. Tất cả chúng ta đều có có những sai sót, và chúng ta đều là những người dò dẫm, lần mò.

Đó là lý do tại sao bạn cần biết Chúa Jêsus, Đấng Cứu Rỗi đã đến để chết cho tội lỗi bạn.

Thiên đàng là một nơi hoàn hảo — không có thương tiếc, buồn rầu, hay bệnh tật. Thiên đàng vượt cao hơn cả những giấc mơ ngoài sức tưởng tượng nhất của bạn! Thiên đàng là hoàn hảo, nhưng bạn và tôi thì không được như thế. Nếu Chúa để cho những người bất toàn vào thiên đàng, thì đó sẽ không còn là một nơi hoàn hảo nữa. Nếu Chúa cho chúng ta vào thiên đàng, với tất cả những khuyết điểm của chúng ta, thì thiên đàng cũng chẳng tốt hơn dưới đất chút nào cả.

Nhưng Chúa đã có một chương trình: Ngài đã đến trái đất vào thời điểm Giáng Sinh. Ngài đã sai Con Ngài, Chúa Cứu Thế Jêsus, đến sống một đời sống trọn vẹn thay thế cho bạn. Sau đó, Chúa Jêsus đã chết, trả thay cho tất cả tội lỗi bạn vi phạm để bạn không cần phải trả giá nữa. Bạn được lên thiên đàng chỉ bằng cách tin cậy nơi Chúa. Thật là một sự ban cho tuyệt vời!

“Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:11-12).

Khi bạn tin cậy nơi Chúa Jêsus là Cứu Chúa, bạn được trở thành một thành viên của gia đình Chúa, và gia đình đó sẽ tồn tại mãi mãi.

Chúa đã tạo dựng nên tất cả mọi người. Chúa yêu thương tất cả mọi người. Chúa có mục đích cho tất cả mọi người. Nhưng Chúa sẽ chỉ là Cha của những người lựa chọn là người trong gia đình Ngài bằng cách làm theo những điều kiện của gia đình: Tin vào Con mà Ngài đã sai xuống vào Giáng Sinh. Đó là điều kiện.

Chúa đã tạo dựng nên bạn, nhưng Ngài cũng đã cứu bạn. Lý do Chúa đã đến vào dịp Giáng Sinh là để chết cho tất cả tội lỗi của bạn.

Tôi không thể nghĩ ra được một lý do nào tốt hơn để đặt Chúa làm tâm điểm và sống tận hiến cho Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào việc biết được rằng bạn được cứu bởi ân điển chứ không phải do việc làm sẽ giúp bạn được thanh thản hơn trong công việc hằng ngày vào mùa Giáng Sinh bận rộn này?

2.    Theo bạn tại sao Chúa lại muốn bạn lựa chọn Ngài? Tại sao không phải bất cứ người nào cũng được gọi Chúa là Cha?

3.    Bạn có thể làm những bước thực tiễn nào để chuyển sự tập trung của mình vào Chúa Jêsus trong mùa Giáng Sinh này?

 


THIS CHRISTMAS, GET TO KNOW YOUR SAVIOR

BY RICK WARREN —

“He came to the world that was his own, but his own people did not accept him. But to all who did accept him and believe in him he gave the right to become children of God.” John 1:11-12 (NCV)

Nobody’s perfect. That’s pretty common knowledge! I’ve met thousands of people as I’ve traveled around the world, and I’ve never met anybody who claimed to be sinless.

I don’t measure up to my own standards, much less God’s—and you don’t either. We all have flaws, and we all make fumbles.

That’s why you need to know Jesus, the Savior who came to die for your sins.

Heaven is a perfect place—no sorrow, sadness, or sickness. Heaven is beyond your wildest dreams! Heaven is perfect, but you and I are not. If God let imperfect people into heaven, then it wouldn’t be a perfect place. If God let us into heaven with all of our imperfections, then heaven would be no better than earth.

But God had a plan: He came to earth at Christmastime. He sent his Son, Jesus Christ, to live a perfect life in your place. Then Jesus died to pay for all of your sins so you don’t have to. You get to go to heaven by just trusting him. What a deal!

“He came to the world that was his own, but his own people did not accept him. But to all who did accept him and believe in him he gave the right to become children of God” (John 1:11-12 NCV).

When you trust in Jesus as your Savior, you become part of God’s family, and that family is going to last forever.

God created everybody. God loves everybody. God has a purpose for everybody. But God is only the Father of those who choose to become part of his family by meeting the family requirements: Believe in his Son. That’s the condition.

God made you, but he also saved you. The reason he came at Christmas was to die for all your sins.

I can’t think of a better reason to give him your focus and devotion.

Talk It Over

  • How does knowing that you are saved by grace and not your works help you relax in your everyday tasks during the busy Christmas season?
  • Why do you think God wants you to choose him? Why doesn’t everyone get to call him Father?
  • What are some practical steps you can take to shift your focus to Jesus this Christmas?