0118“Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con.” (Ma-thi-ơ 6:15 BHĐ)

Nếu bạn không muốn tha thứ cho một người nào đó và cũng không muốn Chúa tha thứ cho họ, điều đó cho thấy sự cay đắng và oán hận trong cuộc đời bạn.  Nếu bạn muốn người khác bị trừng phạt còn bản thân thì mong đợi được tha thứ cho những việc tồi tệ mình đã làm, bạn sẽ chỉ tự làm khổ mình.  Bạn không làm tổn thương họ; bạn chỉ đang làm tổn thương chính mình.

Chúa Giê-xu phán: “Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con.” (Ma-thi-ơ 6:15 BHĐ). Tha thứ liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn:

  • Chúa đã tha thứ cho bạn nhiều lần trong quá khứ
  • Không chịu tha thứ sẽ khiến bạn khổ sở trong hiện tại
  • Bạn sẽ cần sự tha thứ của Chúa trong tương lai

Hãy nhìn Giô-na mà xem!  Sau khi ông cảnh báo người dân thành Ni-ni-ve về sự phán xét của Đức Chúa Trời, họ đã ăn năn và vì đó Đức Chúa Trời đã tha thứ và không trừng phạt họ.  Điều này khiến Giô-na thất vọng và cay đắng. 

Nhưng còn nhớ lúc ban đầu Giô-na đã quay lưng lại với Chúa như thế nào không?  Ông muốn Chúa tha thứ cho tội bất tuân của chính ông nhưng lại không muốn Đức Chúa Trời tha thứ cho dân Ni-ni-ve.

Vì vậy, Giô-na đã cầu nguyện: “Bởi con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không giáng tai vạ. Lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ con nài xin Ngài cất mạng sống con đi, vì về phần con, chết còn hơn sống!” (Giô-na 4:2-3 BHĐ). Sự oán giận của Giô-na chỉ làm tổn thương chính ông.  Người dân Ni-ni-ve lúc này đang vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời còn Giô-na lại đang đắm mình trong nỗi tủi thân.

Điều then chốt là bạn phải tha thứ cho bất kỳ người nào đã làm tổn thương bạn trong quá khứ.  Và bạn phải tha thứ cho bất cứ người nào làm điều sai trái với bạn trong hiện tại bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ cho bạn những tội lỗi trong quá khứ, và Ngài đã hứa sẽ tha thứ cho bạn trong tương lai. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” (IGiăng 1:9 BHĐ).

Suy ngẫm và áp dụng

1. Sự oán giận và không tha thứ đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào — hay là, bạn đã thấy những thái độ đó ảnh hưởng đến người khác như thế nào?

2. Thách thức lớn nhất trong việc tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn nhiều nhất là gì?  Làm thế nào bạn có thể vượt qua trở ngại đó?

3. Hãy dừng lại một chút và nghĩ xem hôm nay bạn có cần tha thứ cho ai không.  Nếu có, bạn có sẵn sàng thực hiện bước đó không?

 


Why You Should Always Choose Forgiveness

BY RICK WARREN — 

“If you do not forgive others, then your Father will not forgive the wrongs you have done.” Matthew 6:15 (GNT)

If you are unwilling to forgive someone and you don’t want God to forgive them either, that reveals bitterness and resentment in your life. If you want someone else to be punished but you expect forgiveness for the bad things you’ve done, you’ll just make yourself miserable. You’re not hurting them; you’re only hurting yourself.

Jesus said, “If you do not forgive others, then your Father will not forgive the wrongs you have done” (Matthew 6:15 GNT). Forgiveness involves your past, present, and future:

  • God has forgiven you multiple times in the past
  • Lack of forgiveness will make you miserable today
  • You will need God’s forgiveness in the future

Consider Jonah. After he warned the people of Nineveh about God’s judgment, they repented and so God forgave them and didn’t punish them. This disappointed Jonah and made him bitter. But remember how Jonah originally turned away from God? He wanted God’s forgiveness for his own sin of disobeying. Yet he didn’t want God to forgive the Ninevites.

So Jonah prayed, “I knew that you are a loving and merciful God, always patient, always kind, and always ready to change your mind and not punish. Now then, Lord, let me die. I am better off dead than alive” (Jonah 4:2-3 GNT). Jonah’s resentment was only hurting himself. Here were the Ninevites enjoying the grace of God while Jonah was wallowing in self-pity.

It’s critical that you forgive anyone from your past who has hurt you. And that you forgive anyone who wrongs you today because God has forgiven you for your past sins, and he has promised to forgive you in the future. “If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness” (1 John 1:9 NIV).

Talk It Over

  • How have resentment and unforgiveness affected you—or how have you seen those attitudes affect others?
  • What’s the biggest challenge in forgiving the person in your life who has hurt you the most? How can you overcome that obstacle?
  • Pause for a moment and consider if you need to forgive anyone today. If so, are you willing to take that step?