0027“Nhưng phải đi đúng đường lối mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền dạy để anh em được sống, hưởng phước hạnh và được trường thọ trong xứ mà anh em sẽ nhận làm sản nghiệp.” (Phục 5:33).

Bạn đã bao giờ nghĩ đến mối liên hệ giữa đức tin và sự vâng lời? Khi bạn tin tưởng một người, người đó nói gì bạn cũng nghe. Nếu bạn không làm theo lời một người nào đó, điều đó có nghĩa bạn không tin tưởng họ.

Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời nhiều lần nối kết đức tin và sự vâng lời. Những lời hứa của Ngài luôn có điều kiện là bạn phải làm theo những chỉ thị của Ngài. Phục 5:33 chép, “Nhưng phải đi đúng đường lối mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền dạy để anh em được sống, hưởng phước hạnh và được trường thọ trong xứ mà anh em sẽ nhận làm sản nghiệp.”

Đức Chúa Trời đã ban những lời hứa tuyệt vời và đặc biệt trong Lời Ngài liên quan đến sự vâng lời. Thật vậy, có rất nhiều lời hứa đến nỗi tôi không thể liệt kê hết ra đây, chỉ xin nêu một vài điều:

“Ai trông cậy nơi [vâng lời] Đức Giê-hô-va thật phước biết bao!” (Châm 16:20).

“Ngài cứu vớt người có lòng ngay thẳng [biết vâng lời Ngài].” (Thi 7:10).

“Kìa con mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem những người kính sợ Ngài [vâng lời Ngài] (Thi 33:18).

“Đức Giê-hô-va biết số ngày của người trọn vẹn [vâng lời Ngài] và cơ nghiệp họ sẽ còn đến đời đời” (Thi 37:18).

“Bất cứ điều gì chúng ta xin đều nhận được, vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài” (1Giăng 3:22).

“Người kính sợ [vâng lời] Chúa luôn luôn hưởng phước” (Châm 28:14).

“Ai tuân giữ điều răn, giữ lấy linh hồn mình” (Châm 19:16).

Người nào kính sợ [vâng lời] Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. …Người nào tìm cầu [vâng lời] Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu điều tốt lành nào” (Thi 34:9-10).

Đó là một danh sách những lời hứa diệu kỳ. Nếu bạn làm theo lời Chúa, bạn sẽ được phước, được cứu rỗi, được chăm nom, được quan tâm, được đáp ứng nhu cầu và hạnh phúc; bạn sẽ được sống lâu và không thiếu điều tốt lành nào.

Sự vâng lời là tiền đề của mọi lời hứa. Đức Chúa Trời ban cho bạn những lời hứa vì cớ ân điển Ngài. Nhưng để hưởng nhận những lời hứa ấy bạn phải làm theo sự dạy dỗ của Ngài.

Có lúc bạn hiểu lời Chúa dạy, có khi không. Và bạn cần vâng phục dù có hiểu hay không. Một số mạng lệnh của Đức Chúa Trời nghe ra thật khó hiểu. Một số dường như không công bằng. Chẳng hạn, Kinh Thánh dạy phải trích 10% thu nhập của bạn để dâng cho Ngài. Lời Chúa dạy khi người khác chơi xấu bạn, bạn phải đối đãi tử tế với họ. Những điều này không phải lúc nào cũng có lý theo quan điểm của loài người. Nhưng những gì dường như vô lý đối với chúng ta lại là những điều Chúa dạy chúng ta phải lấy đức tin mà thực hiện. Ngài muốn chúng ta tin cậy và vâng lời Ngài dù thế nào đi nữa.

Tôi mong muốn bạn hưởng nhận mọi lời hứa của Đức Chúa Trời. Vâng phục chính là chìa khóa mở ra những lời hứa ấy. Ngày hôm nay hãy quyết định lấy đức tin vâng theo sự hướng dẫn của Ngài. Ngài hứa sẽ tưởng thưởng cho sự vâng phục của bạn.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Đức tin, sự vâng phục và những lời hứa của Đức Chúa Trời phụ thuộc lẫn nhau như thế nào?

2. Có mạng lệnh nào của Đức Chúa Trời mà bạn không làm theo vì không hiểu lý do hay không? Bạn có sẵn sàng cam kết sẽ vâng phục Chúa bởi đức tin, dù bạn không hiểu hay không?

3. Xin đọc lại danh sách những lời hứa của Đức Chúa Trời một lần nữa. Lời hứa nào nổi bật nhất đối với bạn? Hãy dành vài phút cầu nguyện, cảm tạ Đức Chúa Trời vì lời hứa ấy và cầu xin Ngài giúp bạn làm theo sự chỉ dẫn của Ngài.

 


Obedience Is the Key That Unlocks God’s Promises

BY RICK WARREN —

“Follow all the directions the LORD your God has given you. Life will go well for you.”

Deuteronomy 5:33 (GW)

Have you ever thought about the link between faith and obedience? When you trust someone, you do what they say. If you don’t do what someone tells you to do, it means you don’t trust them.

In the Bible, God links faith and obedience over and over again. The promises of God are conditioned on your following the directions he gives you. Deuteronomy 5:33 says, “Follow all the directions the Lord your God has given you. Life will go well for you” (GW).

God has made some incredible, specific promises in his Word about obedience. In fact, there are so many promises that I can’t list them all here. But here are a few:

“God blesses those who obey him” (Proverbs 16:20 TLB).

“He saves those who obey him” (Psalm 7:10 GNT).

“The Lord watches over those who obey him” (Psalm 33:18 GNT).

“The Lord takes care of those who obey him” (Psalm 37:18 GNT).

“God gives us what we ask for because we obey God’s commands” (1 John 3:22 NCV).

“Always obey the Lord and you will be happy” (Proverbs 28:14 GNT).

“Keep God’s laws and you will live longer” (Proverbs 19:16 GNT).

“Those who obey him have all they need . . . Those who obey the Lord lack nothing good” (Psalm 34:9-10 GNT).

That’s an incredible list of promises. If you follow God’s directions, you’ll be blessed, saved, watched over, taken care of, given what you ask for, and happy; you’ll live longer and lack nothing good. Obedience is the premise behind all of the promises. God gives you his promises by grace. But you get to enjoy his promises when you follow his instructions.

Sometimes you understand God’s instructions. But sometimes you don’t. And you need to obey whether or not you understand. Some of God’s commands might sound confusing. Some may seem unfair. For example, the Bible says to take the first 10 percent of your income and give it back to him. It says that when people do evil to you, you are to do good back to them. These things don’t always make sense from a human standpoint. But the things that don’t make sense to us are the things God asks us to do by faith. He wants us to trust him and obey anyway.

I want you to enjoy all of God’s promises. Obedience is the key that unlocks them. Choose to follow his directions today in faith. He promises to reward you for your obedience.

Talk It Over

1.How are faith, obedience, and God’s promises all dependent on each other?

2.Which of God’s commands have you not been obeying because you don’t understand why to obey? Will you commit to obeying in faith, even if you don’t understand?

3.Read over the list of God’s promises again. Which one stands out the most to you? Spend a few minutes in prayer, thanking God for that promise and asking him to help you obey his directions.