0477“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.  Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 4:6-7 TTHĐ).

Nếu bạn cảm thấy mơ hồ, bối rối về một điều mà mình đang cố gắng phải quyết định, có lẽ bạn đang nghĩ đến chính mình nhiều quá và không lắng nghe tiếng Chúa. Kinh Thánh cho biết rằng, “Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn, nhưng của sự bình an” (ICô-rinh-tô 14:33 TTHĐ). Ngài không phải là tác giả của sự hỗn loạn. Vì vậy, nếu bạn đang cảm thấy bối rối, hãy đoán thử xem điều đó là gì? Đó không phải là tiếng của Chúa đang nói trong cuộc sống của bạn.

Nếu bạn là một bậc phụ huynh, bạn có muốn con cái mình cảm thấy bị áp lực hay bối rối khi bạn bảo chúng làm một điều gì đó không? Chắc chắn là không rồi. Bạn muốn chúng hiểu được cần phải làm gì và rồi đáp lại bằng sự vâng lời. Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta cũng muốn điều tương tự như vậy cho bạn và sự vâng phục từ nơi bạn.

Chỉ có một áp lực duy nhất có thể coi là chính đáng là khi Chúa bảo bạn làm một điều gì đó nhưng bạn cứ tiếp tục không làm theo. Vì vậy áp lực sẽ gia tăng. Tuy nhiên bạn sẽ luôn luôn có được sự bình an khi bạn làm theo những điều Chúa bảo bạn làm.

Sa-tan muốn ép buộc bạn làm theo, nhưng Chúa đem bạn đến gần Ngài một cách đầy nhân từ. Sa-tan muốn lợi dụng tính bốc đồng không cưỡng lại được của bạn và dùng chúng để lèo lái cuộc sống của bạn. Nhưng Chúa là Người Chăn Nhân Lành. Ngài muốn đem bạn đến gần Ngài và đến sự bình an.

Peter Lord là một mục sư quá cố mà tôi vô cùng kính trọng, đã thường nói rằng, “90% những điều Chúa muốn nói với bạn là điều để khích lệ.” Nếu những sứ điệp tiêu cực là tất cả những gì bạn nghe được từ nơi Chúa, thì thật sự đã có điều gì đó sai trái ở đây rồi. Bạn đã nghe những lời đó từ một người nào khác rồi!

Nếu bạn cảm thấy như Chúa muốn bảo bạn làm một điều gì đó nhưng trong lòng bạn càng ngày càng thấy băn khoăn, bồn chồn thì điều nầy có nghĩa là có điều nào đó sai trật.

Kinh Thánh dạy rằng, “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.  Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 4:6-7 TTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đang cảm thấy bối rối, bồn chồn, lo lắng về một quyết định nào? Bạn có tin rằng đây là điều Chúa muốn bạn làm không?

2.    Hãy nghĩ đến một quyết định mà lúc này bạn đang phải đối diện. Bạn đã làm những phần nào trong Phi-líp 4:6-7 và phần nào bạn cần phải bắt đầu làm?

3.    Có điều gì Chúa đã bảo bạn làm mà bạn chưa vâng lời? Hậu quả của điều đó là gì?

 

 

 

 

 


OBEDIENCE LEADS TO PEACE

By Rick Warren — 

“Don’t worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done. Then you will experience God’s peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus" (Philippians 4:6-7 NLT).

If you feel overwhelmed or confused about a decision that you’re trying to make, you’re probably caught up in yourself and not listening for God’s voice. The Bible says, “God is not a God of disorder but of peace” (1 Corinthians 14:33 NIV). He is not the author of confusion. So if you’re feeling confused, guess what? It’s not God’s voice speaking in your life.

If you’re a parent, do you want your kids to feel pressured or confused when you ask them to do something? No. You want them to understand what to do and then respond in obedience. God the Father wants the same thing for and from you.

The only time pressure could be legitimate is if God has told you to do something and you keep saying “no.” Then the pressure will build. But there’s always peace when you say “yes” to what God’s asking you to do.

Satan wants to drive you compulsively, but God wants to draw you compassionately. Satan wants to take advantage of your compulsions and use them to drive your life. But God is your Good Shepherd. He wants to draw you toward himself and peace.

The late Peter Lord, a pastor I deeply respected, used to say, “Ninety percent of what God wants to say to you is encouragement.” If negative messages are all you ever hear from God, something’s wrong. The wires have been crossed.

If you feel like God has told you to do something but you’re increasingly anxious because of it, then something’s not right.

The Bible tells you, “Don’t worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done. Then you will experience God’s peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus” (Philippians 4:6-7 NLT).

Talk It Over

  • What decision do you feel troubled, anxious, or worried about? Do you believe this is something God told you to do?
  • Think about a decision you’re facing right now. What part of Philippians 4:6-7 are you already doing, and what part do you need to start doing?
  • What has God told you to do that you haven’t obeyed? What have been the consequences?