0478“Nhưng nếu anh chị em tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, anh chị em sẽ gặp được Ngài khi tìm kiếm Ngài hết lòng và với tất cả linh hồn” (Phục 4:29 Bản Dịch Mới năm 2002).

Bạn sẽ không nghe được tiếng Chúa trừ khi bạn thật sự, thật sự muốn nghe Ngài.

Chúa sẽ không nói ra ước muốn của Chúa cho cuộc đời bạn như thế nào nếu bạn muốn tranh luận về cuộc đời mình. Chúa sẽ không nói ra khải tượng của Ngài cho cuộc đời bạn như thế nào nếu bạn muốn bàn luận với Chúa về điều đó. Chúa sẽ không nói cho bạn Ngài đã đặt để bạn trên đất để làm gì chỉ để bạn nói rằng, “Hãy để con suy nghĩ đã.”

Không! Nó phải là một điều cần thiết. Bạn phải nói rằng, “Con cần biết tại sao con ở đây. Con cần biết Chúa muốn con làm gì với đời sống mình. Con phải nghe được tiếng Chúa. Con cần có khải tượng của Ngài.”

Vua Đa-vít viết trong Thi Thiên rằng, “Lạy Đức Chúa Trời của con, con vui thích làm theo ý muốn Chúa” (Thi 40:8 Bản Truyền Thống Hiệu Đính) và Điều con hằng ao ước hơn hết trong đời là vâng giữ luật pháp của Chúa (Thi 119:20 Contemporary English Version).

Đa-vít rất nhiệt tình khi tuyên bố rằng điều ông muốn nhất là tôn kính Chúa. Vâng lời và theo Chúa không phải là sự lựa chọn. Chúng là điều duy nhất Đa-vít muốn làm. Ông đã dùng những từ chỉ về sự tìm kiếm Chúa như, “Con ao ước điều đó,” “Con khao khát điều đó,” “Con đói khát điều đó,” và “Con giống như con nai khát khao dòng nước mát.”

Khi bạn mong muốn cách mãnh liệt như thế, bạn sẽ nghe được tiếng Chúa.

Rất nhiều người thưa chuyện với Chúa nhưng không bao giờ nghe tiếng Chúa. Đối với họ, cầu nguyện là một cuộc độc thoại. Nhưng bạn không thể nào có một mối quan hệ chỉ qua một cuộc độc thoại. Nếu tôi cưới vợ và nói chuyện với vợ tôi, nhưng cô ấy không bao giờ nói chuyện lại thì sao? Đó không phải là một mối quan hệ. Bạn cần phải có một cuộc chuyện trò, đàm thoại.

Việc lắng nghe Chúa và để Chúa nói chuyện với bạn cũng quan trọng như việc bạn thưa chuyện với Chúa qua sự cầu nguyện. Làm thế nào để có thể làm được điều đó? Trước tiên, bạn phải ao ước điều này hơn bất cứ điều gì khác.

Phục 4:29 dạy rằng, “Nếu anh chị em tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, anh chị em sẽ gặp được Ngài khi tìm kiếm Ngài hết lòng và với tất cả linh hồn” .  Và chắc chắn là bạn sẽ tìm thấy Chúa và nghe được tiếng Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn mong muốn điều gì nhất trong cuộc sống? Đời sống cầu nguyện của bạn phản ảnh sự khao khát đó như thế nào?

2.    Làm thế nào để bạn có thể nuôi dưỡng sự khao khát — hay khao khát nhiều hơn để có được Chúa trong cuộc sống mình?

3.    Bạn thường đến với Chúa với thái độ nào khi bạn tìm kiến sự dẫn dắt của Chúa? Bạn có sẵn sàng đáp lại bằng sự vâng lời không?

 

 


YOU HAVE TO WANT TO HEAR FROM GOD

By Rick Warren

“You will search again for the LORD your God. And if you search for him with all your heart and soul, you will find him" (Deuteronomy 4:29 NLT).

You’re not going to hear God unless you really, really want to.

God doesn’t tell his dream for your life if you want to debate it. God doesn’t tell his vision for your life if you want to discuss it. God doesn’t tell you what he put you on Earth to do just so you can say, “Let me think about it.”

No! It’s got to be a necessity. You have to say, “I’ve got to know why I’m here. I’ve got to know what you want me to do with my life. I’ve got to hear your voice. I’ve got to have your vision.”

King David wrote in the book of Psalms, “My God, I want to do what you want” (Psalm 40:8 NCV) and “What I want most of all and at all times is to honor your laws” (Psalm 119:20 CEV).

David was passionate in his declaration that what he wanted most of all was to honor God. Being obedient and following God were not options for him. They were the only thing David wanted to do. He used phrases for seeking God like, “I long for it,” “I crave it,” “I hunger for it,” and “I’m like a deer panting for water.”

When you get that desperate, you’re going to hear from God.

A lot of people talk to God but never hear from God. For them, prayer is a monologue. But you can’t have a relationship through a monologue. What if I had married my wife and talked to her, but she never talked to me? That’s not a relationship. You’ve got to have a conversation.

Just as important as talking to God in prayer is listening to God and letting him talk to you. How does that happen? First, you’ve got to want it more than anything else.

Deuteronomy 4:29 says, “You will search again for the Lord your God. And if you search for him with all your heart and soul, you will find him” (NLT). It’s guaranteed!

Talk It Over

  • What thing do you want most in life? How does your prayer life reflect that longing?
  • How can you cultivate passion—or greater passion—for God in your life?
  • With what attitude do you usually approach God when you’re asking for direction? Are you prepared to respond in obedience?